| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania i oceniania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”;

2) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej, zwanych dalej „kandydatami”;

3) sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa.

§ 2. [Informacja o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym]

Komendant Straży Marszałkowskiej, zwany dalej „Komendantem”, podaje do wiadomości publicznej informacje o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym w formie ogłoszenia.

§ 3. [Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość]

Przed rozpoczęciem każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą”, kandydat okazuje na żądanie dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 4. [Rozmowa kwalifikacyjna]

Rozmowę kwalifikacyjną poprzedza ocena złożenia przez kandydata kompletu dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 5. [Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej]

1. Kandydata, który złożył komplet dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawiadamia się o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż na 3 dni przed dniem jej przeprowadzenia.

2. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza Komendant lub jego zastępca.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

1) kandydat okazuje oryginały dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wyjątkiem kwestionariusza osobowego;

2) kandydat składa w formie pisemnej oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego;

3) kandydat udziela wyjaśnień dotyczących danych zawartych w złożonych dokumentach oraz przedstawia swoje doświadczenie zawodowe i motywację do podjęcia służby;

4) informuje się kandydata o warunkach pełnienia służby;

5) ocenia się społeczne postawy kandydata wobec ludzi, motywację do podjęcia służby w Straży Marszałkowskiej oraz umiejętności w zakresie komunikowania się i autoprezentacji.

4. Warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej jest otrzymanie przez niego co najmniej 1 punktu.

§ 6. [Zespół przeprowadzający test sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany przez Komendanta.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) Komendant lub jego zastępca;

2) funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej lub inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub inne odpowiednie kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego.

3. Funkcję przewodniczącego zespołu pełni Komendant albo jego zastępca.

§ 7. [Obecność osoby posiadającej kwalifikacje do udzielania pomocy medycznej podczas przeprowadzania testu sprawności fizycznej]

1. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecna osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania pomocy medycznej.

2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej nie jest obecna osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania pomocy medycznej, przewodniczący zespołu zapewnia łączność między członkami zespołu a podmiotem udzielającym pomocy medycznej.

§ 8. [Termin i miejsce przeprowadzenia testu sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej przewodniczący zespołu zawiadamia kandydata nie później niż na 3 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

§ 9. [Zapoznanie kandydata z celem i zakresem testu sprawności fizycznej]

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zapoznaje się kandydata z celem i zakresem tego testu oraz ze sposobem jego przeprowadzania i oceniania.

§ 10. [Test sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych:

1) próby 1 – do oceny siły eksplozywnej: rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze:

a) 2 kg dla kobiet,

b) 3 kg dla mężczyzn;

2) próby 2 – do oceny siły mięśni brzucha: z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 sekund;

3) próby 3 – do oceny szybkości i koordynacji ruchowej: bieg ze zmianami kierunków po tak zwanej kopercie;

4) próby 4 – do oceny wytrzymałości: bieg na dystansie:

a) 800 m dla kobiet,

b) 1000 m dla mężczyzn.

2. Opis wykonywania prób sprawnościowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. [Wyniki]

1. Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1, są oceniane na podstawie norm ustalonych w zależności od płci i wieku kandydata.

2. Ustala się następujące grupy wiekowe kandydatów:

1) grupa I – do 29 lat;

2) grupa II – od 30 do 39 lat;

3) grupa III – od 40 do 49 lat;

4) grupa IV – od 50 lat.

3. Grupę wiekową, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

4. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. [Ocena końcowa]

1. Ocenę końcową z testu sprawności fizycznej wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1.

2. Z testu sprawności fizycznej wystawia się ocenę końcową:

1) 6 – wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2) 5 – bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3) 4 – dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4) 3 – poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5) 2 – dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;

6) 1 – niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.

§ 13. [Negatywny wynik testu sprawności fizycznej]

Kandydat uzyskuje wynik negatywny z testu sprawności fizycznej w przypadku:

1) otrzymania oceny końcowej niedostatecznej;

2) nieprzystąpienia do wszystkich prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1;

3) otrzymania oceny niedostatecznej, chociażby z jednej spośród prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1.

§ 14. [Protokół oraz zestawienie ocen końcowych]

Zespół z przeprowadzonego testu sprawności fizycznej sporządza:

1) protokół przeprowadzenia testu sprawności fizycznej wraz z wynikami i ocenami uzyskanymi przez kandydatów, którzy przystąpili do tego testu;

2) zestawienie ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów z testu sprawności fizycznej.

§ 15. [Oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego]

1. Oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy, dokonuje się według skali:

1) nie spełnia wymagań – 0 pkt;

2) predyspozycje przeciętne – 1 pkt;

3) predyspozycje dobre – 2 pkt;

4) predyspozycje wysokie – 3 pkt;

5) predyspozycje bardzo wysokie – 4 pkt.

2. Arkusz oceny indywidualnych predyspozycji kandydata do służby w Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 16. [Sprawdzenie wymogów posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności]

Sprawdzenia wymogów posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa dokonuje się w ramach postępowania kwalifikacyjnego przez analizę złożonych dokumentów i danych zawartych w zbiorach prowadzonych przez organy władzy publicznej.

§ 17. [Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego]

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się przedstawieniem przez Komendanta Szefowi Kancelarii Sejmu wykazu kandydatów wraz z dokumentami zgromadzonymi w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 18. [Zawiadomienie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i o jego wyniku]

Kandydatów zawiadamia się o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i o jego wyniku. Przepis stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu i odstąpienia od prowadzenia postępowania.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [OPIS WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 czerwca 2018 r. (poz. 1170)

Załącznik nr 1

OPIS WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

I. PRÓBA 1:

Rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 2 kg dla kobiet, 3 kg dla mężczyzn

Sprzęt: piłki lekarskie 2 kg i 3 kg, kreda, taśma do wykonywania pomiarów

Wykonanie:

Kandydat wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Kandydat przyjmuje postawę rozkroczną, przodem do kierunku rzutu. Stopy są ułożone równolegle do siebie przed linią rzutu, piłka jest trzymana oburącz z tyłu głowy. Kandydat wykonuje rzut znad głowy do przodu piłką lekarską. Podczas wykonywania rzutu można wspiąć się na palce lub wykonać podskok. W trakcie rzutu i po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu ani podeprzeć się rękoma za linią rzutu.

Wynik:

Długość rzutu ustala się na podstawie przygotowanych uprzednio pomiarów wykonanych z dokładnością do 0,5 m i oznaczonych przy użyciu kredy. Wynik próby podaje się, zaokrąglając pomiar w dół (np. rzut o długości od 7,0 m do 7,49 m oznacza wynik 7,0 m, natomiast o długości od 7,5 m do 7,99 m oznacza wynik 7,5 m). Kandydat ma prawo wykonać dwa rzuty. Do oceny bierze się pod uwagę lepszy wynik.

II. PRÓBA 2:

Z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 sekund

Sprzęt: stoper, materace gimnastyczne

Wykonanie:

Kandydat wykonuje próbę sprawnościową w stroju sportowym i bez obuwia. Do wykonania próby sprawnościowej jest niezbędna pomoc drugiej osoby.

Kandydat w leżeniu na plecach ugina nogi w kolanach pod kątem zbliżonym do prostego, stopy rozstawia na szerokość bioder i w taki sposób, aby stopy całą powierzchnią dotykały podłoża, dłonie splata palcami i układa pod głową. Osoba pomagająca kandydatowi klęka przy stopach kandydata i stabilizuje ich położenie, przenosząc na stopy kandydata środek ciężkości ciała, używając dłoni i ramion jako dźwigni kostnej. Kandydat wykonuje cykle ruchowe polegające na wykonywaniu skłonów tułowia w przód, dotykaniu dwoma łokciami kolan i natychmiastowym powracaniu do leżenia tyłem w taki sposób, aby splecione palce dłoni dotknęły podłoża. Podczas wykonywania próby sprawnościowej nie można unosić bioder.

Wynik:

Wynik próby sprawnościowej stanowi liczba prawidłowo wykonanych w czasie 30 sekund skłonów tułowia w przód z leżenia tyłem.

III. PRÓBA 3:

Bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie

Sprzęt: stoper, taśma do wykonywania pomiarów, kreda, pięć stojaków o wysokości co najmniej 160 cm

Wykonanie:

Kandydat wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Trasa biegu, linia startu i mety, a także obrysy podstaw stojaków powinny być oznakowane przy użyciu kredy. Sposób oznakowania trasy oraz schemat rozstawienia stojaków określa rysunek. Kandydat biegnie, pokonując w określony sposób trzykrotnie bez przerwy i w jak najkrótszym czasie dystans po tzw. kopercie o wymiarach 3 x 5 metrów, omijając stojaki w kolejności A–B–E–C–D–E–A, zgodnie ze schematem rozstawienia stojaków przedstawionym na rysunku. Podczas omijania stojaka można go dotknąć lub pchnąć; próba jest przerywana w przypadku przewrócenia stojaka. Podczas omijania stojaka „A” kandydat jest informowany: „jeszcze dwa razy ..... jeszcze jeden raz”. Po trzecim cyklu przekroczenie linii mety powoduje zatrzymanie mierzenia czasu. W przypadku przewrócenia stojaka kandydat ma prawo do powtórzenia próby sprawnościowej.

Wynik:

Wynik próby sprawnościowej stanowi czas, w którym kandydat trzykrotnie bez przerwy pokonał dystans po tzw. kopercie o wymiarach 3 x 5 metrów. Czas należy ustalać z dokładnością do 0,1 sekundy.

infoRgrafika

Rysunek: Sposób oznakowania trasy i schemat rozstawienia stojaków

IV. PRÓBA 4:

Bieg na dystansie 800 metrów dla kobiet i 1000 metrów dla mężczyzn

Sprzęt: stoper, taśma do wykonywania pomiarów

Wykonanie:

Kandydat wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym.

Kandydat biegnie po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Trasa biegu musi przebiegać po płaskim terenie.

Wynik:

Wynik próby sprawnościowej stanowi czas, w którym kandydat pokonał dystans. Czas należy ustalać z dokładnością do 1 sekundy, zaokrąglając pomiar w górę (np. czas 3 minuty i 25,2 sekundy oznacza wynik 3 minuty i 26 sekund).

Załącznik 2. [TABELA A. NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH – KOBIETY]

Załącznik nr 2

TABELA A. NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH – KOBIETY

Lp.

RODZAJ PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ

JEDNOSTKA POMIARU

GRUPA WIEKOWA

WYNIK UZYSKANY NA OCENĘ

6

5

4

3

2

1

1

Próba 1

rzut oburącz znad głowy do przodu piłką

lekarską o ciężarze 2 kg

[metr]

I (do 29 lat)

9,5 i więcej

9,0

8,0

7,0

5,5

*

II (30–39 lat)

9,0 i więcej

8,5

7,5

6,5

5,0

*

III (40–49 lat)

7,5 i więcej

7,0

6,0

5,0

4,0

*

IV (od 50 lat)

6,5 i więcej

6,0

5,0

4,0

3,0

*

2

Próba 2

z leżenia tyłem skłony tułowia

w przód przez 30 sekund

[liczba powtórzeń]

I (do 29 lat)

29 i więcej

27

24

21

18

*

II (30–39 lat)

27 i więcej

25

22

19

16

*

III (40–49 lat)

24 i więcej

22

19

16

13

*

IV (od 50 lat)

22 i więcej

18

15

13

10

*

3

Próba 3

bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie

[sekunda]

I (do 29 lat)

24,9 i mniej

25,6

27,0

28,4

31,0

*

II (30–39 lat)

26,4 i mniej

27,1

28,5

29,9

33,0

*

III (40–49 lat)

27,9 i mniej

28,6

30,0

31,4

35,0

*

IV (od 50 lat)

29,0 i mniej

30,0

32,0

35,0

39,0

*

4

Próba 4

bieg na dystansie 800 m

[minuta; sekunda]

I (do 29 lat)

3;15,00 i mniej

3;25,0

3;40,0

3;55,0

4;10,0

*

II (30–39 lat)

3;35,0 i mniej

3;45,0

4;00,0

4;15,0

4;30,0

*

III (40–49 lat)

4;00,0 i mniej

4;10,0

4;25,0

4;40,0

4;55,0

*

IV (od 50 lat)

4;25,0 i mniej

4;40,0

4;55,0

5;30,0

6;00,0

*

 

* Uzyskany wynik – poniżej określonego w rubryce z oceną „2”.

TABELA B. NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH – MĘŻCZYŹNI

Lp.

RODZAJ PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ

JEDNOSTKA POMIARU

GRUPA WIEKOWA

WYNIK UZYSKANY NA OCENĘ

6

5

4

3

2

1

1

Próba 1

rzut oburącz znad głowy do przodu piłką

lekarską o ciężarze 3 kg

[metr]

I (do 29 lat)

11,5 i więcej

11,0

10,0

9,0

7,5

*

II (30–39 lat)

11,0 i więcej

10,5

9,5

8,5

6,5

*

III (40–49 lat)

10 i więcej

9,5

8,5

7,5

6,0

*

IV (od 50 lat)

9,0 i więcej

8,5

7,5

6,0

5,0

*

2

Próba 2

z leżenia tyłem skłony tułowia

w przód przez 30 sekund

[liczba powtórzeń]

I (do 29 lat)

32 i więcej

30

27

23

19

*

II (30–39 lat)

29 i więcej

27

24

20

16

*

III (40–49 lat)

26 i więcej

23

19

15

13

*

IV (od 50 lat)

24 i więcej

21

17

14

10

*

3

Próba 3

bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie

[sekunda]

I (do 29 lat)

23,5 i mniej

24,0

25,0

26,0

27,0

*

II (30–39 lat)

24,0 i mniej

24,5

25,5

26,5

27,5

*

III (40–49 lat)

24,7 i mniej

25,2

26,2

27,2

28,2

*

IV (od 50 lat)

26,2 i mniej

27,2

28,5

29,0

30,0

*

4

Próba 4

bieg na dystansie 1000 m

[minuta; sekunda]

I (do 29 lat)

3;30,00 i mniej

3;40,0

3;55,0

4;15,0

4;35,0

*

II (30–39 lat)

3;45,0 i mniej

3;55,0

4;10,0

4;25,0

4;55,0

*

III (40–49 lat)

4;15,0 i mniej

4;25,0

4;40,0

4;55,0

5;30,0

*

IV (od 50 lat)

4;35,0 i mniej

4;55,0

5;30,0

5;55,0

6;30,0

*

 

* Uzyskany wynik – poniżej określonego w rubryce z oceną „2”.

Załącznik 3. [ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ]

Załącznik nr 3

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »