reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 245 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa;

2) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”;

3) sposób prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

4) wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. [Obieg dokumentów]

1. Dokumenty można przekazywać bezpośrednio, za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Służby Ochrony Państwa, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.

3. Dokumenty przekazane środkami komunikacji elektronicznej podlegają wydrukowaniu i uwierzytelnieniu przez rzecznika dyscyplinarnego.

4. Zapisy obrazu lub dźwięku przekazane środkami komunikacji elektronicznej zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.

§ 3. [Kontrola właściwości]

Komendant Służby Ochrony Państwa i przełożony dyscyplinarny, podejmując czynności w sprawach dyscyplinarnych, sprawdzają swoją właściwość, o której mowa w art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

§ 4. [Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego]

1. Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego, zwanych dalej „aktami postępowania”:

1) dokumentu złożonego w toku czynności dowodowych, bezpośrednio przez obwinionego,

2) odpisu lub wyciągu z udostępnionych akt innego postępowania

– wymaga sporządzenia przez rzecznika dyscyplinarnego protokołu z tej czynności.

2. Informatyczne nośniki danych zawierające zapisy obrazu lub dźwięku włącza się do akt postępowania w zaklejonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania.

§ 5. [Teczka akt postępowania]

1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzący sprawę zakłada teczkę akt postępowania i oznacza ją sygnaturą oraz opisem przedmiotu sprawy. Teczkę akt postępowania opatruje się pieczęcią z nazwą komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.

2. Dokumenty w aktach postępowania układa się chronologicznie według daty ich sporządzenia lub wpływu.

3. Akta postępowania układa się w tomach nieprzekraczających 200 kart. Karty zawarte w poszczególnych tomach numeruje się, dokonując zaznaczenia lub nadruku trwałym środkiem kryjącym w prawym górnym rogu.

4. Do każdego tomu akt postępowania sporządza się przegląd akt postępowania, z zachowaniem ciągłości numeracji kart dla całości akt postępowania.

§ 6. [Część jawna i niejawna]

Akta postępowania zawierające materiały niejawne, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083), dzieli się na część jawną i niejawną.

§ 7. [Zawieszenie postępowania]

1. Akta postępowania, które zostało zawieszone, przechowuje rzecznik dyscyplinarny wyznaczony do jego prowadzenia.

2. Rzecznik dyscyplinarny, w czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, podejmuje czynności niezbędne do ustalenia, czy przyczyny zawieszenia nie ustały. Z czynności tych rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.

3. Rzecznik dyscyplinarny może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności związane z przyczyną zawieszenia to uzasadniają. Fakt ten dokumentuje sporządzając notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.

4. Rzecznik dyscyplinarny po uzyskaniu informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął tę informację, przekazuje akta postępowania przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z wnioskiem o podjęcie tego postępowania.

§ 8. [Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych]

1. Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.

2. Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych właściwy do jego wydania przełożony dyscyplinarny lub Komendant Służby Ochrony Państwa może zażądać niezwłocznego przekazania akt postępowania.

§ 9. [Wniosek o zmianę lub uzupełnienie zarzutów]

Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.

§ 10. [Przekazanie odwołania lub zażalenia Komendantowi Służby Ochrony Państwa]

1. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania lub zażalenia niezwłocznie przekazuje je Komendantowi Służby Ochrony Państwa wraz z aktami postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 4 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie lub zażalenie.

2. Rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, w przypadku wniesienia zażalenia na to postanowienie niezwłocznie przekazuje je przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.

§ 11. [Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek]

Prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek dokonuje w formie pisemnej:

1) w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego – osoba sporządzająca protokół przed jego podpisaniem,

2) w postanowieniach i orzeczeniach wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym – wydający postanowienie lub orzeczenie, na każdym etapie, a także po zakończeniu postępowania

– w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.

§ 12. [Czynności przeprowadzane przez przełożonego dyscyplinarnego]

1. Przełożony dyscyplinarny, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zapoznaje się z aktami postępowania, zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zakresem podjętych i planowanych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może prowadzić funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa upoważniony przez przełożonego dyscyplinarnego.

§ 13. [Wzory]

Wzór:

1) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o przejęciu do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o wyłączeniu albo o odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o wyłączeniu albo o odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 3 miesięcy jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu przesłuchania świadka jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12) protokołu przyjęcia wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

13) protokołu przyjęcia dokumentów lub pisemnych wyjaśnień obwinionego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;

14) protokołu oględzin jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;

15) protokołu konfrontacji jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia;

16) wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wyrażenie zgody na skorzystanie z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia;

19) wezwania do stawiennictwa jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia;

20) protokołu przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia;

21) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 21 do rozporządzenia;

22) protokołu włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisów lub wyciągów uzyskanych z innego postępowania jest określony w załączniku nr 22 do rozporządzenia;

23) postanowienia o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia albo zażalenia na postanowienie albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 23 do rozporządzenia;

24) postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia;

25) postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 25 do rozporządzenia;

26) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie rozpatrzenia zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 26 do rozporządzenia;

27) protokołu zapoznania obwinionego lub obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego lub z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, lub z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 27 do rozporządzenia;

28) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 28 do rozporządzenia;

29) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 29 do rozporządzenia;

30) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 30 do rozporządzenia;

31) protokołu wysłuchania obwinionego jest określony w załączniku nr 31 do rozporządzenia;

32) orzeczenia jest określony w załączniku nr 32 do rozporządzenia;

33) notatki urzędowej z wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego lub obwinionego, lub obrońcy przez komisję jest określony w załączniku nr 33 do rozporządzenia;

34) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o odmowie przyjęcia odwołania albo zażalenia jest określony w załączniku nr 34 do rozporządzenia;

35) orzeczenia wydanego po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 35 do rozporządzenia;

36) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o umorzeniu postępowania odwoławczego jest określony w załączniku nr 36 do rozporządzenia;

37) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 37 do rozporządzenia;

38) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 38 do rozporządzenia;

39) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 39 do rozporządzenia;

40) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 40 do rozporządzenia.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 czerwca 2018 r. (poz. 1186)

Załącznik nr 1

WZÓR – POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZEJĘCIU DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZEJĘCIU DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA PRZEŁOŻONEGO DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA PRZEŁOŻONEGO DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR – POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – POSTANOWIENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – POSTANOWIENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH DO 3 MIESIĘCY]

Załącznik nr 8

WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH DO 3 MIESIĘCY

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH NA CZAS OZNACZONY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY]

Załącznik nr 9

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH NA CZAS OZNACZONY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA]

Załącznik nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE ZWOLNIENIA OD ZŁOŻENIA ZEZNANIA / ODPOWIEDZI NA PYTANIA]

Załącznik nr 11

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE ZWOLNIENIA OD ZŁOŻENIA ZEZNANIA / ODPOWIEDZI NA PYTANIA

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO]

Załącznik nr 12

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW / PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ OBWINIONEGO]

Załącznik nr 13

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW / PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ OBWINIONEGO

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR – PROTOKÓŁ OGLĘDZIN]

Załącznik nr 14

WZÓR – PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONFRONTACJI]

Załącznik nr 15

WZÓR – PROTOKÓŁ KONFRONTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR – WNIOSEK RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA SKORZYSTANIE Z POMOCY INNEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM]

Załącznik nr 16

WZÓR – WNIOSEK RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA SKORZYSTANIE Z POMOCY INNEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM

infoRgrafika

Załącznik 17. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UWZGLĘDNIENIA WNIOSKU DOWODOWEGO]

Załącznik nr 17

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UWZGLĘDNIENIA WNIOSKU DOWODOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 18. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ZMIANIE / UZUPEŁNIENIU ZARZUTÓW]

Załącznik nr 18

WZÓR – POSTANOWIENIE O ZMIANIE / UZUPEŁNIENIU ZARZUTÓW

infoRgrafika

Załącznik 19. [WZÓR – WEZWANIE DO STAWIENNICTWA]

Załącznik nr 19

WZÓR – WEZWANIE DO STAWIENNICTWA

infoRgrafika

Załącznik 20. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZEGLĄDANIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 20

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZEGLĄDANIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 21

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 22. [WZÓR – PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA DO AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO ODPISÓW / WYCIĄGÓW UZYSKANYCH Z INNEGO POSTĘPOWANIA]

Załącznik nr 22

WZÓR – PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA DO AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO ODPISÓW / WYCIĄGÓW UZYSKANYCH Z INNEGO POSTĘPOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 23. [WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA / ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY]

Załącznik nr 23

WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA / ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

infoRgrafika

Załącznik 24. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYWRÓCENIA TERMINU]

Załącznik nr 24

WZÓR – POSTANOWIENIE O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYWRÓCENIA TERMINU

infoRgrafika

Załącznik 25. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 25

WZÓR – POSTANOWIENIE O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 26. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY]

Załącznik nr 26

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

infoRgrafika

Załącznik 27. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZAPOZNANIA OBWINIONEGO / OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI MATERIAŁAMI DOWODOWYMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 27

WZÓR – PROTOKÓŁ ZAPOZNANIA OBWINIONEGO / OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI MATERIAŁAMI DOWODOWYMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 28. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 28

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 29. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH]

Załącznik nr 29

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 30. [WZÓR – POSTANOWIENIE O UCHYLENIU POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH]

Załącznik nr 30

WZÓR – POSTANOWIENIE O UCHYLENIU POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 31. [WZÓR – PROTOKÓŁ WYSŁUCHANIA OBWINIONEGO]

Załącznik nr 31

WZÓR – PROTOKÓŁ WYSŁUCHANIA OBWINIONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [WZÓR – ORZECZENIE]

Załącznik nr 32

WZÓR – ORZECZENIE

infoRgrafika

Załącznik 33. [WZÓR – NOTATKA URZĘDOWA Z WYSŁUCHANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO / OBWINIONEGO / OBROŃCY PRZEZ KOMISJĘ]

Załącznik nr 33

WZÓR – NOTATKA URZĘDOWA Z WYSŁUCHANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO / OBWINIONEGO / OBROŃCY PRZEZ KOMISJĘ

infoRgrafika

Załącznik 34. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O ODMOWIE PRZYJĘCIA ODWOŁANIA / ZAŻALENIA]

Załącznik nr 34

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O ODMOWIE PRZYJĘCIA ODWOŁANIA / ZAŻALENIA

infoRgrafika

Załącznik 35. [WZÓR – ORZECZENIE WYDANE PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY]

Załącznik nr 35

WZÓR – ORZECZENIE WYDANE PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

infoRgrafika

Załącznik 36. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO]

Załącznik nr 36

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 37. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 37

WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 38. [WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 38

WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 39. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 39

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 40. [WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY]

Załącznik nr 40

WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama