| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na podstawie art. 46 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób udzielania pomocy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, lub Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

2) przypadki, w których jest wymagana pomoc organu ABW lub AW przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

3) sposób postępowania i tryb występowania przez organ egzekucyjny lub egzekutora do ABW lub AW o udzielenie pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

4) sposób realizacji pomocy udzielonej przez ABW lub AW przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

5) sposób dokumentowania czynności wykonywanych przez ABW lub AW przy udzielaniu pomocy;

6) sposób rozliczania kosztów czynności wykonanych przez ABW lub AW przy udzielaniu pomocy.

§ 2. [Udzielenie pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych]

ABW lub AW udziela organowi egzekucyjnemu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, w przypadku gdy w toku wykonywania tych czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, organ egzekucyjny natrafi na opór funkcjonariusza, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że organ egzekucyjny na taki opór natrafi.

§ 3. [Termin na udzielenie pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub AW właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, udziela pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi po otrzymaniu, co najmniej na 7 dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy może nastąpić także na ustne wezwanie organu egzekucyjnego lub egzekutora. W takim przypadku kierownik jednostki, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, a także nadesłania, w terminie do 7 dni po zakończeniu czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piśmie wraz ze sporządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

§ 4. [Pomoc przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych]

1. Pomoc przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych polega na umożliwieniu przeprowadzenia tych czynności, w szczególności przez zapewnienie:

1) dostępu do miejsca, w którym mają być one wykonywane;

2) porządku w miejscu przeprowadzania czynności egzekucyjnych;

3) osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego;

4) w razie potrzeby, na uzasadnione żądanie organu egzekucyjnego lub egzekutora, niezbędnej pomocy przy zastosowaniu środków egzekucyjnych.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się z poszanowaniem godności osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych.

3. Pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają odpowiednio funkcjonariusze ABW lub AW wyznaczeni przez kierownika jednostki, zwani dalej „funkcjonariuszami”.

4. W razie wątpliwości funkcjonariusze udzielający pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych powinni wyjaśnić, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do przeprowadzania egzekucji; w tym celu mogą oni żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§ 5. [Notatka służbowa]

Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4, funkcjonariusze sporządzają notatkę służbową zawierającą określenie terminu, miejsca, czasu trwania i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, oznaczenie organu egzekucyjnego lub egzekutora, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy ABW lub AW. Notatkę służbową funkcjonariusze przedstawiają kierownikowi jednostki organizacyjnej.

§ 6. [Koszty poniesione z tytułu udzielania pomocy]

1. Koszty poniesione z tytułu udzielania pomocy przez ABW lub AW przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych są rozliczane w sposób ryczałtowy przy zastosowaniu stawki w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok ubiegły, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki przesyła organowi egzekucyjnemu.

3. Należność za wykonanie przez ABW lub AW pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych jest przekazywana przez organ egzekucyjny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku, odpowiednio na rachunek bankowy ABW albo AW.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000, 1009 i 1104.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »