| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na podstawie art. 50 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, lub Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, przy wykonywaniu przez organ egzekucyjny lub egzekutora czynności egzekucyjnych, w szczególności:

1) przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta;

2) sposób postępowania organów ABW lub AW przy wykonywaniu asysty;

3) tryb powiadamiania przez organ egzekucyjny lub egzekutora ABW lub AW o planowanym podjęciu czynności egzekucyjnych oraz wymagane dokumenty;

4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych podczas udzielania przez ABW lub AW asysty;

5) sposób rozliczania kosztów czynności wykonywanych podczas udzielania przez ABW lub AW asysty.

§ 2. [Udzielenie asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi]

ABW lub AW udziela organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi asysty w przypadku wykonywania czynności egzekucyjnych w obrębie budynków zajmowanych odpowiednio przez ABW lub AW.

§ 3. [Podstawy udzielenia asysty]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub AW właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, w przypadku, o którym mowa w § 2, udziela asysty organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi wykonującemu czynności egzekucyjne na podstawie pisemnego powiadomienia o egzekucji oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.

2. Organ egzekucyjny lub egzekutor powiadamia odpowiednio ABW lub AW o konieczności udzielenia asysty na piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem podjęcia czynności egzekucyjnych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie asysty może nastąpić także na osobiste wezwanie organu egzekucyjnego lub egzekutora. W takim przypadku kierownik jednostki, nie wstrzymując udzielenia asysty, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, a także nadesłania, w terminie do 7 dni po zakończeniu czynności egzekucyjnych, potwierdzenia konieczności udzielenia asysty na piśmie wraz ze sporządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

§ 4. [Asysta]

1. Asysta polega na umożliwieniu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, w szczególności przez zapewnienie:

1) dostępu do miejsca, w którym mają być one wykonywane;

2) porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji;

3) osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi i uczestnikom postępowania egzekucyjnego.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się z poszanowaniem godności osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych.

3. Asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają odpowiednio funkcjonariusze ABW lub AW wyznaczeni przez kierownika jednostki, zwani dalej „funkcjonariuszami”.

4. W razie wątpliwości funkcjonariusze udzielający asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych powinni wyjaśnić, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do przeprowadzania egzekucji; w tym celu mogą oni żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§ 5. [Notatka służbowa z przebiegu czynności, o których mowa w § 4]

Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4, funkcjonariusze sporządzają notatkę służbową zawierającą określenie terminu, miejsca, czasu trwania i rodzaju prowadzonej egzekucji, oznaczenie organu egzekucyjnego lub egzekutora, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych w asyście ABW lub AW. Notatkę służbową funkcjonariusze przedstawiają kierownikowi jednostki.

§ 6. [Rozliczanie kosztów poniesionych z tytułu asystowania przez ABW lub AW przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych]

1. Koszty poniesione z tytułu asystowania przez ABW lub AW przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych są rozliczane w sposób ryczałtowy przy zastosowaniu stawki w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok ubiegły, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki przesyła organowi egzekucyjnemu.

3. Należność za wykonanie przez ABW lub AW asysty jest przekazywana przez organ egzekucyjny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku, odpowiednio na rachunek bankowy ABW lub AW.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000, 1009 i 1104.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »