| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,

sporządzony w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

będące Umawiającymi się Stronami Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, oraz

UNIA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Unią Europejska”,

z jednej strony, oraz

CZARNOGÓRA,

z drugiej strony,

uwzględniając przystąpienie Republiki Chorwacji (zwanej dalej „Chorwacją”) do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. i wszedł w życie dnia 1 maja 2010 r.

(2) Traktat dotyczący przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

(3) Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Chorwacji przystąpienie Chorwacji do USiS ma zostać uzgodnione przez zawarcie protokołu do USiS.

(5) Zgodnie z art. 39 ust. 3 USiS odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Unii Europejskiej oraz Czarnogóry określonych w tym układzie,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1 [Strony Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu]

Chorwacja zostaje stroną USiS oraz odpowiednio przyjmuje i uwzględnia, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, teksty układu oraz wspólnych deklaracji i jednostronnych deklaracji załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

DOSTOSOWANIE TEKSTU USiS WRAZ Z JEGO ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

SEKCJA II

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 2

Koncesje czarnogórskie na produkty rolne [Zmiany do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu]

1. W art. 27 USiS dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

„3. Od chwili wejścia w życie protokołu do niniejszego Układu, uwzględniającego przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Czarnogóra nakłada cła stosowane w ramach wskazanych ilości w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących z Unii Europejskiej, wymienionych w załączniku III(d).”.

2. Tekst znajdujący się w załączniku I do niniejszego Protokołu dodaje się do USiS jako załącznik III(d).

Artykuł 3

Produkty rybołówstwa [Zmiany do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu]

1. W art. 30 USiS dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

„3. Od chwili wejścia w życie protokołu do niniejszego Układu, uwzględniającego przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Czarnogóra znosi wszystkie należności celne oraz środki o skutku równoważnym dotyczące ryb i produktów rybołówstwa pochodzących ze Wspólnoty, innych niż ryby i produkty rybołówstwa wymienione w załączniku Va. Produkty wymienione w załączniku V podlegają przepisom tego załącznika.”.

2. Tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego Protokołu dodaje się do USiS jako załącznik Va.

Artykuł 4

Koncesje czarnogórskie na przetworzone produkty rolne [Zmiany do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu]

Tekst znajdujący się w załączniku III do niniejszego Protokołu dodaje się do Protokołu 1 do USiS jako załącznik IIa.

SEKCJA III

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 5 [Zmiany do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu]

Załącznik IV do Protokołu 3 do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego Protokołu.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

SEKCJA IV

Artykuł 6

WTO [Zobowiązania ze strony Czarnogóry]

Czarnogóra zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków lub skarg ani nie wprowadzać zmian i nie odwoływać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV.6 i XXVIII porozumienia GATT z 1994 r. w związku z obecnym rozszerzeniem Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna [Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna]

1. Dowody pochodzenia właściwie wystawione przez Czarnogórę lub Chorwację w ramach umów preferencyjnych lub autonomicznych porozumień stosowanych między nimi są zatwierdzane w odpowiednich krajach, pod warunkiem że:

a) uzyskanie statusu pochodzenia prowadzi do stosowania taryfy preferencyjnej na podstawie preferencyjnych środków taryfowych zawartych w USiS;

b) dowód pochodzenia i dokumenty przewozowe zostały wystawione najpóźniej na dzień poprzedzający datę przystąpienia;

c) dowód pochodzenia zostanie złożony organom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary zostały zgłoszone do przywozu w Czarnogórze lub Chorwacji przed dniem przystąpienia, na mocy umów preferencyjnych lub autonomicznych porozumień stosowanych między Czarnogórą a Chorwacją w tym czasie, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na mocy tych umów lub porozumień może również zostać zatwierdzony, o ile zostanie przedłożony organom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2. Czarnogóra i Chorwacja mają prawo zachować zezwolenia, w których został im nadany status „zatwierdzonych eksporterów” w ramach mających zastosowanie miedzy nimi umów preferencyjnych lub autonomicznych porozumień, pod warunkiem że:

a) takie postanowienie jest również przewidziane w umowie zawartej pomiędzy Czarnogórą a Unią Europejską przed dniem przystąpienia Chorwacji; oraz

b) upoważnieni eksporterzy stosują reguły pochodzenia obowiązujące na mocy tej umowy.

Upoważnienia te zostaną zastąpione, najpóźniej w rok po dniu przystąpienia Chorwacji, nowymi upoważnieniami wydanymi zgodnie z warunkami określonymi w USiS.

3. Wnioski dotyczące ponownej legalizacji dowodów pochodzenia wystawionych na mocy umów preferencyjnych lub autonomicznych porozumień, o których mowa w ust. 1 i 2, są zatwierdzane przez właściwe organy celne Czarnogóry lub Chorwacji na okres trzech lat po wystawieniu danego dowodu pochodzenia i mogą być wystawione przez te organy na okres trzech lat po zatwierdzeniu dowodu pochodzenia złożonego tym organom na potwierdzenie zgłoszenia przywozowego.

Artykuł 8

Towary w tranzycie [Towary w tranzycie]

1. Postanowienia USiS można stosować do towarów wywożonych z Czarnogóry do Chorwacji lub z Chorwacji do Czarnogóry, które spełniają kryteria określone w protokole 3 do USiS oraz które w dniu przystąpienia znajdują się w drodze, są czasowo składowane bądź znajdują się w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym na terytorium Czarnogóry lub Chorwacji.

2. W takich przypadkach można zezwolić na preferencyjne traktowanie pod warunkiem przedłożenia organom celnym państwa przywozu, w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia Chorwacji, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

Artykuł 9

Kontyngenty w 2013 roku [Kontyngenty w 2013 r.]

Wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2013 oblicza się proporcjonalnie do wielkości podstawowych, uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

SEKCJA V

Artykuł 10 [Dokumenty stanowiące integralną część USiS]

Niniejszy Protokół i załączniki do niego stanowią integralną część USiS.

Artykuł 11 [Zatwierdzenie Protokołu]

1. Niniejszy Protokół podlega zatwierdzeniu przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz Czarnogórę zgodnie z ich własnymi procedurami.

2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 12 [Wejście w życie]

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2. Jeżeli nie wszystkie dokumenty zatwierdzające niniejszy Protokół zostaną złożone przed dniem 1 lipca 2013 r., niniejszy Protokół będzie tymczasowo stosowany od dnia 1 lipca 2013 r.

Artykuł 13 [Egzemplarze Protokołu]

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz języku urzędowym Czarnogóry, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 14 [Wersje językowe]

Tekst USiS, w tym tekst stanowiących jego integralną część załączników i protokołów, oraz tekst Aktu końcowego wraz z załączonymi do niego deklaracjami, zostają sporządzone w języku chorwackim, które to teksty są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi. Teksty te zatwierdza Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Załącznik 1.

ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IIID

Czarnogórskie koncesje celne na podstawowe produkty rolne pochodzące z Unii Europejskiej
(o których mowa w art. 27 ust. 3)

(Wskazane cła (cła ad valorem lub cła specyficzne) będą stosowane od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu względem produktów wymienionych w niniejszym załączniku w ramach ilości wskazanych dla każdego produktu)

Kod CN
2013

Wyszczególnienie

Ilość roczna
(w tonach)

Stawka celna w ramach kontyngentu (% KNU)

0207 11 90

Drób

500

20%

0207 12 90

 

 

 

0207 13 10

 

 

 

0207 13 30

 

 

 

0207 13 60

 

 

 

0207 13 99

 

 

 

0207 14 10

 

 

 

0207 14 30

 

 

 

0207 14 50

 

 

 

0207 14 60

 

 

 

0207 14 99

 

 

 

0406 10 20

Sery

65

30%

0406 10 80

 

 

 

0406 30 31

 

 

 

0406 40 50

 

 

 

0406 90 78

 

 

 

0406 90 88

 

 

 

0406 90 99

 

 

 

1602 20 90

Przetwory z mięsa

130

30%”

1602 32 11

 

 

 

1602 32 19

 

 

 

1602 32 30

 

 

 

1602 32 90

 

 

 

1602 41 10

 

 

 

1602 49 15

 

 

 

1602 49 30

 

 

 

1602 50 31

 

 

 

1602 50 95

 

 

 

 

Załącznik 2.

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK Va

Czarnogórskie koncesje na produkty rybołówstwa z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 3 niniejszego Układu

Przywóz do Czarnogóry następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty podlega kontyngentom określonym poniżej:

Kod CN
2013

Wyszczególnienie

Ilość roczna
(w tonach)

Stawka celna w ramach kontyngentu

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Sardynki przetworzone i zakonserwowane

200

0 % (bezcłowe)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Tuńczyk i latający bonito przetworzone i zakonserwowane filety z tuńczyka znane jako »loins«

75

0 % (bezcłowe)

1604 15 11

1604 15 19

Przetworzone i zakonserwowane makrele

30

0 % (bezcłowe)”

 

Załącznik 3.

ZAŁĄCZNIK IlI

(Produkty, o których mowa w art. 25 USiS)

„ZAŁĄCZNIK IIa DO PROTOKOŁU 1

Kontyngenty taryfowe mające zastosowanie do towarów pochodzących z Unii Europejskiej przywożonych do Czarnogóry

Kod CN
2013

Wyszczególnienie

Ilość roczna
(w litrach)

Stawka celna w ramach kontyngentu

2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego

 

 

2201 10

Woda mineralna i woda gazowana

240 000

0%

Ex 2201 90

Pozostałe

 

 

2201 90 00 10

Zwykła woda naturalna w opakowaniu

430 000

 

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

810 000

0%”

 

Załącznik 4.

ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK IV

TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с .... преференциален произход (2).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausfuhrer (Ermächtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Wersja w języku chorwackim

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2),

Wersja w języku łotewskim

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas at|auja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės produktai.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti kоpеrtі b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod čar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2),

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° ... (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamala nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Wersja w języku czarnogórskim

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su ... (2) preferencijalnog porijekla.

 

............................................................................................................................................... (3)

(Miejsce i data)

 

............................................................................................................................................... (4)

(Podpis eksportera i czytelnie wpisane imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje)”

 

 

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze sporządzana jest przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia upoważnionego eksportera musi zostać wpisany w tym miejscu, jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, tekst w nawiasach opuszcza się lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

(2) Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze dotyczy w całości lub w części produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi wyraźnie wskazać je za pomocą symbolu „CM” w dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja.

(3) Wpisy te mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

(4) Jeżeli podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »