| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, zwanego dalej „medalem”;

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, okoliczności wręczania odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu;

3) sposób noszenia i przechowywania odznaki medalu;

4) tryb i sposób wydawania duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu;

5) wzory odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu.

§ 2. [Wzór wniosku o nadanie medalu]

Wzór wniosku o nadanie medalu, zwanego dalej „wnioskiem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Termin na złożenie wniosku]

Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia.

§ 4. [Weryfikacja wniosku pod względem formalnym]

1. Wniosek jest weryfikowany pod względem formalnym przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra.

2. W przypadku wniosku zawierającego braki formalne wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5. [Opiniowanie wniosków]

1. Wnioski spełniające kryteria formalne opiniuje właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra.

2. Minister, biorąc pod uwagę dane zawarte w uzasadnieniu wniosku oraz opinię, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga o nadaniu medalu.

§ 6. [Wręczenie odznaki medalu]

1. Odznakę medalu wręcza minister albo upoważniona przez niego osoba w siedzibie urzędu obsługującego ministra albo poza jego siedzibą.

2. Wręczenie odznaki medalu odbywa się w uroczystych okolicznościach, zapewniających godne uhonorowanie podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanych dalej „podmiotami, którym nadano medal”.

§ 7. [Sposób noszenia odznaki medalu]

1. Odznakę medalu nosi się na lewej stronie piersi.

2. W przypadku przyznania odznaki medalu osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odznaka medalu jest przechowywana w obiekcie stanowiącym jej siedzibę w sposób zapewniający należyty szacunek.

§ 8. [Wykonanie odznaki]

1. Odznaka medalu jest wykonana na planie krzyża o grubości 5 mm i średnicy 45 mm, z tombaku patynowanego i nakładki z białego srebra w postaci skrzyżowanych gałązek cierniowej i laurowej, które oplatają centralną część krzyża.

2. Awers odznaki medalu stanowi płaskorzeźbę przedstawiającą na każdym ramieniu krzyża miecz na tle ornamentacji.

3. Na rewersie odznaki medalu jest wygrawerowany napis w brzmieniu: OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ.

4. Odznaka medalu jest zawieszona na wstążce o długości 55 mm i szerokości 35 mm, koloru niebieskiego z pasem koloru czarnego o szerokości 18 mm, przez który przebiega pas w kolorach barw Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 3 mm.

5. Wzór odznaki medalu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. [Wręczanie legitymacji potwierdzającej nadanie medalu]

1. Legitymacja potwierdzająca nadanie medalu jest wręczana wraz z odznaką medalu podmiotowi, któremu nadano medal.

2. Odbiór legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wraz z odznaką medalu potwierdza podmiot, któremu nadano medal, a w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – jej przedstawiciel, własnoręcznym i czytelnym podpisem.

3. W przypadku gdy odznaka medalu jest wręczana poza urzędem obsługującym ministra, potwierdzenia odbioru legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wraz z odznaką medalu może również dokonać osoba upoważniona przez podmiot, któremu nadano medal.

4. Jeżeli podmiotem, któremu nadano medal, jest osoba fizyczna, która nie może odebrać medalu, potwierdzenia odbioru legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wraz z odznaką medalu dokonuje członek jej rodziny przez nią upoważniony albo inna osoba przez nią upoważniona.

§ 10. [Wymiary legitymacji]

1. Legitymacja potwierdzająca nadanie medalu ma wymiary 152 mm × 107 mm. Na zewnętrznej stronie legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wydrukowane jest godło państwowe.

2. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie medalu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Legitymacja potwierdzająca nadanie medalu zawiera następujące dane podmiotu, któremu nadano medal:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo

2) nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§ 11. [Duplikat legitymacji]

1. Duplikat legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wydaje się na wniosek podmiotu, któremu nadano medal, a w przypadku osoby fizycznej – również na wniosek członka jej rodziny.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem składa się do ministra.

3. Duplikat legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału legitymacji potwierdzającej nadanie medalu. Na drugiej stronie legitymacji należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na dole trzeciej strony dodać wyrazy „oryginał podpisał” i wymienić ministra, który podpisał oryginał legitymacji, oraz zamieścić datę i czytelny podpis przedstawiciela właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra wystawiającej duplikat legitymacji.

4. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu potwierdza podmiot, któremu nadano medal, a w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – jej przedstawiciel, własnoręcznym i czytelnym podpisem.

5. Jeżeli podmiotem, któremu nadano medal, jest osoba fizyczna, która nie może odebrać duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu, odbiór duplikatu legitymacji potwierdza członek jej rodziny albo inna osoba przez nią upoważniona.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30 października 2018 r. (poz. 2146)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ODZNAKA MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”]

Załącznik nr 2

WZÓR – ODZNAKA MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”

Odznaka medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

1. Awers i rewers odznaki medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, skala 1:1

infoRgrafika

2. Awers odznaki medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

infoRgrafika

3. Rewers odznaki medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – LEGITYMACJA POTWIERDZAJĄCA NADANIE MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”]

Załącznik nr 3

WZÓR – LEGITYMACJA POTWIERDZAJĄCA NADANIE MEDALU „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”

Legitymacja potwierdzająca nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »