| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców;

2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;

3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub stanem faktycznym;

4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.

Rozdział 2

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL

§ 2. [Rejestracja danych wielkimi literami]

Rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców dokonuje się wielkimi literami. Dopuszcza się rejestrację danych dotyczących numeru domu małą literą.

§ 3. [Rejestracja danych w trybie teletransmisji]

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje się bezpośrednio, w trybie teletransmisji, chyba że przekazywanie określonych danych do rejestru PESEL następuje w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”. Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych.

§ 4. [Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców]

Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, w trybie teletransmisji.

§ 5. [Przekazanie danych a zameldowanie]

1. Rejestr PESEL przekazuje dane, zarejestrowane przez organy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby, a w przypadku braku zameldowania na pobyt stały – do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby.

2. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt czasowy osoby.

3. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, po zarejestrowaniu przez organ w rejestrze PESEL danych o wymeldowaniu, zarejestrowane dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby.

§ 6. [Rejestracja danych przez ABW i AW]

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje tryb określony w § 3 do rejestracji danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399), zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz realizację obowiązków administratora danych zawartych w rejestrze PESEL.

Rozdział 3

Postępowanie wyjaśniające i usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

§ 7. [Postępowanie wyjaśniające]

W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL przez organ zgodnie ze swoją właściwością, organ wszczyna postępowanie wyjaśniające.

§ 8. [Potwierdzenie usunięcia niezgodności danych w rejestrze]

1. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, kieruje się niezwłocznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Po usunięciu niezgodności organ właściwy do rejestracji danych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy przesyła potwierdzenie usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9. [Usuwanie niezgodności danych w rejestrze]

1. Usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w trybie określonym w § 3.

2. Usuwanie niezgodności danych w rejestrach mieszkańców następuje przez przekazanie zaktualizowanych danych z rejestru PESEL do właściwego rejestru mieszkańców, w trybie określonym w § 4.

§ 10. [Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy]

1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu, także datę jego wszczęcia.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek, zawiadomienie jest przekazywane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie z formą, jaką wnioskodawca określił we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie określił formy otrzymania zawiadomienia, zawiadomienie jest przekazywane zgodnie z formą, w jakiej wniosek wpłynął do organu.

Rozdział 4

Sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców

§ 11. [Zapisywanie w rejestrze imienia i nazwiska cudzoziemca]

1. Imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców zgodnie z pisownią wynikającą z aktu urodzenia.

2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1, imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców w pisowni oryginalnej opartej na alfabecie łacińskim, na podstawie danych zawartych w dokumencie podróży lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.

§ 12. [Różnice w zapisie imienia albo nazwiska cudzoziemca]

Jeżeli w zapisie imienia (imion) albo nazwiska cudzoziemca występują różnice między jego dokumentem podróży lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo a sporządzonymi dla niego polskimi aktami stanu cywilnego, dane te są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców równorzędnie na podstawie zarówno dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, jak i aktów stanu cywilnego.

§ 13. [Rejestracja nazwiska cudzoziemca a zawarcie związku małżeńskiego]

Do rejestracji nazwiska cudzoziemca, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko małżonka lub połączył dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem małżonka, stosuje się art. 10 ust. 6 ustawy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.2)

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1290), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 2286).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »