| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:

– pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276),

– pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 2:

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,”,

– – w lit. c wyrazy „art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej „badaniami”,”,

b) w ust. 5:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywanymi badaniami w ramach operacji, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – z wyłączeniem należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – z tym że w przypadku pracowników grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną oraz pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, koszty te odpowiadają procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz w wysokości nie większej niż 1,5-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838);”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podróży służbowych osób, o których mowa w pkt 5, do i z miejsc prowadzenia badań w ramach operacji, nieprzekraczające wysokości należności ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) przysługującej tym osobom z tytułu podróży służbowej.”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 11 000 000 złotych na jedną grupę operacyjną, w tym na koszty ogólne 1 000 000 złotych.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 5 500 000 złotych, z tym że w odniesieniu do:

1) kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, a także kosztów bieżących, wysokość tej pomocy nie przekracza w sumie 5 000 000 złotych;

2) kosztów ogólnych i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, wysokość tej pomocy nie przekracza w sumie 500 000 złotych.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „kosztów kwalifikowalnych” dodaje się wyrazy „oraz kosztów bieżących”;

4) w § 8 w ust. 2 po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą” ”;

5) w § 10 w ust. 3 w pkt 14:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„opinię o innowacyjności przedmiotu operacji sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi uczelni, określonymi w statucie uczelni uchwalonym na podstawie art. 34 ust. 1 tej ustawy lub – w przypadku gdy działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy – podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, który:”,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) posiada kategorię naukową A+, A albo B;”;

6) w § 11 w ust. 5 skreśla się wyrazy „z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej „ustawą” ”;

7) w § 12 w ust. 2:

a) w pkt 9 wyrazy „art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”,

b) w pkt 12 wyrazy „art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

8) w § 16 w ust. 1:

a) w pkt 8 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także przekazania tej informacji podmiotowi, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy, w celu upowszechnienia w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z wyłączeniem upowszechnienia informacji wymienionych w ust. 2–4 załącznika nr 1 do rozporządzenia;”,

b) w pkt 9 wyrazy „za pośrednictwem” zastępuje się wyrazami „przekazania tej informacji podmiotowi, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy, celem upowszechnienia w”,

c) w pkt 12 wyrazy „o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–7, 9, 10 i 12” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–7 i 12”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca”]

1. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem 16 listopada 2018 r., i niezakończonych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.

2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg po dniu 15 listopada 2018 r., i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Stosowanie przepisów do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca”]

1. Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach tego działania, które zostały zawarte w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania, wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem 16 listopada 2018 r., stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 19 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r., oraz z wyjątkiem § 5 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach tego działania, które zostały zawarte w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania, wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg po dniu 15 listopada 2018 r., stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »