reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 15 marca 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Art. 1. [Prawo telekomunikacyjne]

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 110 w dziale IV w rozdziale 1 dodaje się art. 110a w brzmieniu:

„Art. 110a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o grupie kapitałowej, rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), przy czym przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), a także:

1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;

3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

4) związek przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”;

2) w art. 111 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, z uwzględnieniem:

1) polityki państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości;

2) przeznaczeń częstotliwości określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości;

3) wymagań stosowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.”;

3) w art. 112:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy o postępowaniu konsultacyjnym stosuje się, z wyjątkiem art. 16 ust. 1 zdanie drugie.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do planu zagospodarowania częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych w sposób analogowy.”;

4) w art. 114:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku dokonania, zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy, na które Przewodniczący KRRiT odpowiednio udzielił, zmienił lub cofnął koncesję.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. Zmiana rezerwacji częstotliwości nie może polegać na:

1) zwiększeniu zasobów częstotliwości pozostających w dyspozycji podmiotu, wyrażonych w MHz;

2) zamianie zasobów częstotliwości na inne zasoby, chyba że dokonywana jest na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 9 lub ust. 2c;

3) rozszerzeniu obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości.

2c. Przepisu ust. 2b pkt 3 nie stosuje się do rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną.”,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone ustawą oraz jeżeli częstotliwości:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) są dostępne, z zastrzeżeniem art. 116 ust. 12 zdanie drugie;”;

5) po art. 114 dodaje się art. 1141 w brzmieniu:

„Art. 1141. 1. Prezes UKE niezwłocznie informuje na stronie podmiotowej BIP UKE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości, wyznaczając zainteresowanym podmiotom termin na wypowiedzenie się co do tej zmiany. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1) gdy zmiana ma charakter nieistotny i jest dokonywana na wniosek lub za zgodą podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

2) w wyjątkowych przypadkach, wymagających pilnego działania ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3.

3. Za zmianę nieistotną nie można, w szczególności, uznać zmiany, która prowadzi do rozszerzenia zakresu uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości.”;

6) w art. 115:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W rezerwacji częstotliwości dotyczącej zajętych zasobów częstotliwości, o których mowa w art. 116 ust. 12 zdanie drugie, dokonywanej dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, aukcji albo konkursu określa się okres rezerwacji częstotliwości rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu, w którym częstotliwości staną się dostępne.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 5;

7) uchyla się art. 115b;

8) w art. 116:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Prezes UKE może także ogłosić informację o dostępnym zasobie częstotliwości.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wpłynięcia wniosku o rezerwację częstotliwości z dostępnego zasobu Prezes UKE ogłasza niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP UKE informację o wpłynięciu wniosku i wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 14 dni na złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zostanie złożony wniosek o rezerwację częstotliwości, którego uwzględnienie spowoduje przekroczenie dostępnego zasobu częstotliwości, oznacza to brak dostatecznego zasobu częstotliwości.”,

c) uchyla się ust. 4,

d) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prezes UKE dokonuje rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, który w czasie wykorzystywania przedmiotowych częstotliwości nie naruszył rażąco warunków wykorzystywania częstotliwości określonych w ustawie, przepisach wykonawczych i decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w przypadku nadawcy – także jeżeli posiada koncesję na kolejny okres, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego w tej sprawie, z zastrzeżeniem ust. 9–9c, art. 114 ust. 3 oraz art. 124.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem UOKiK może, w drodze decyzji, odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoprawnej i skutecznej konkurencji, w szczególności w przypadku gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez dany podmiot lub grupę kapitałową, w której znajduje się dany podmiot.”,

f) po ust. 9 dodaje się ust. 9a–9c w brzmieniu:

„9a. Prezes UKE może, w drodze decyzji, odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli przemawia za tym potrzeba istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości.

9b. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 pkt 1, 3 lub 6. Przepisy art. 123 ust. 8–11 stosuje się.

9c. W przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji o odmowie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres stosuje się przepisy ust. 1–3 i 5–7.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, należy złożyć nie wcześniej niż 4 lata przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości nie później niż rok przed upływem tego okresu. W przypadku rezerwacji częstotliwości wydanych na okres roku lub krótszy wniosek należy złożyć nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości.”,

h) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W przypadku gdy w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, toczy się w zakresie rezerwacji objętej tym wnioskiem postępowanie wskazane w ust. 11a, postępowanie wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia na podstawie ust. 11a.”,

i) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 10, Prezes UKE pozostawia bez rozpoznania.”,

j) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Prezes UKE może z urzędu wydać decyzję, w której stwierdzi brak możliwości dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z przyczyn wskazanych w ust. 9 lub 9a lub w art. 123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 pkt 1, 3 lub 6. Postępowanie w sprawie wszczyna się nie wcześniej niż 4 lata przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Prezes UKE wydaje decyzję w porozumieniu z Prezesem UOKiK. Postępowania nie wszczyna się w przypadku, gdy miałoby ono dotyczyć rezerwacji częstotliwości, w zakresie której prowadzone jest postępowanie wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 8.”,

k) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Prezes UKE może, z własnej inicjatywy, ogłosić przetarg, aukcję albo konkurs na rezerwację częstotliwości. Mogą one dotyczyć także zajętych zasobów częstotliwości, w przypadku których termin, w którym staną się one dostępne, będzie znany najpóźniej w dniu ogłoszenia przetargu, aukcji albo konkursu.”;

9) uchyla się art. 116a;

10) po art. 116a dodaje się art. 116b w brzmieniu:

„Art. 116b. Wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, po udzieleniu koncesji na kolejny okres, składa się nie wcześniej niż 4 lata przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości określonego w rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE pozostawia bez rozpoznania wniosek złożony bez zachowania tego terminu.”;

11) w art. 118:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie wraz z dokumentacją przetargową, aukcyjną albo konkursową, zwaną dalej „dokumentacją”, oraz projektem rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, która zostanie wydana po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3, publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. W ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie informuje się o rozpoczęciu przetargu, aukcji albo konkursu oraz terminie na złożenie ofert.”,

b) w ust. 2a zdania pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Prezes UKE może odwołać przetarg, aukcję albo konkurs w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, jeżeli taka możliwość została zastrzeżona w treści dokumentacji. Informacje o odwołaniu przetargu, aukcji albo konkursu wraz ze wskazaniem przyczyn odwołania Prezes UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE.”,

c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Oferta składana w ramach przetargu, aukcji albo konkursu zawiera również podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.”.”,

d) uchyla się ust. 3,

e) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4. Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 5, określa w dokumentacji w szczególności:

1) przedmiot i zakres przetargu, aukcji albo konkursu;

2) warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie;

3) kryteria oceny ofert;

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

5) minimum kwalifikacyjne albo wskazuje, że minimum kwalifikacyjne nie zostało ustalone;

6) zasady ustalenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu.

4a. Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu albo aukcji, może w szczególności wskazać zasoby częstotliwości, którymi dysponowanie:

1) wyłącza z udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem lub

2) ogranicza zasoby częstotliwości, o których rezerwację może ubiegać się podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem, lub

3) uprawnia do udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem.”,

f) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, może wskazać:

1) wymagania, jakie powinien spełniać podmiot składający ofertę, w szczególności dotyczące jego wiarygodności finansowej lub doświadczenia w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej;

2) że tylko jeden podmiot z danej grupy kapitałowej może uczestniczyć w przetargu, aukcji albo konkursie.”;

12) w art. 118a:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku określenia w dokumentacji konkursowej więcej niż jednego kryterium oceny ofert Prezes UKE dokonuje wyboru najistotniejszego kryterium oceny ofert, mając na uwadze cele regulacyjne i stan konkurencji na rynku.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Po zadeklarowaniu kwoty pierwszego postąpienia uczestnik aukcji nie może wycofać oferty.”;

13) w art. 118b:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, zajął najwyższą pozycję, a w przypadku gdy zgodnie z dokumentacją lista dotyczy więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości – pozycję nie niższą niż liczba tych rezerwacji częstotliwości.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku rezygnacji podmiotu wyłonionego z rezerwacji częstotliwości lub wystąpienia po stronie podmiotu wyłonionego okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 pkt 1, zanim decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, podmiotem wyłonionym staje się uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu zajmujący kolejną pozycję na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, i spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

14) w art. 118c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyniki przetargu, aukcji albo konkursu ogłasza się na stronie podmiotowej BIP UKE, w formie listy albo list uczestników przetargu, aukcji albo konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu była więcej niż jedna rezerwacja częstotliwości, Prezes UKE może wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dla więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Prezes UKE wydaje odrębne decyzje dla każdej z rezerwacji częstotliwości.

4. Po ogłoszeniu wyników przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości na rzecz podmiotu albo podmiotów wyłonionych w drodze przetargu, aukcji albo konkursu, o ile nie zachodzi żadna z przesłanek, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 pkt 1, 3 i 6. Stroną postępowania jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu, aukcji albo konkursu. Decyzji, o której mowa w zdaniu drugim, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;

15) w art. 118d:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w oparciu o warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, oraz kryteria oceny ofert, określone przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu w dokumentacji;”,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Podmiotem wyłonionym po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 4, nie może zostać podmiot, który został wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu i zrezygnował z rezerwacji częstotliwości, zanim decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, lub nie uiścił zadeklarowanej jednorazowej opłaty.

9. W przypadku gdy zgodnie z warunkami przetargu, aukcji albo konkursu uczestnik złożył więcej niż jedną ofertę, przepis ust. 8 stosuje się wyłącznie do oferty, w stosunku do której podmiot wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu zrezygnował z rezerwacji częstotliwości, zanim decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, lub nie uiścił zadeklarowanej jednorazowej opłaty.”;

16) w art. 118e w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przetarg, aukcja albo konkurs są nierozstrzygnięte, jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie żaden podmiot nie przystąpił do przetargu, aukcji albo konkursu.”;

17) w art. 119:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UKE określa w dokumentacji przetargowej albo aukcyjnej wysokość wadium, biorąc pod uwagę znaczenie społeczne i gospodarcze przedmiotu przetargu albo aukcji.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wysokość wadium nie może być niższa niż 5% opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 1, i wyższa niż 5000% tej opłaty, jednakże nie niższa niż 500 złotych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wycofanie oferty z przetargu albo aukcji po upływie terminu na składanie ofert, niezadeklarowanie kwoty pierwszego postąpienia w aukcji, niewniesienie wymaganego depozytu lub rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, z uzyskania rezerwacji częstotliwości powoduje utratę wadium.”,

d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wadium wniesione przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, podlega zaliczeniu na poczet dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 4. W przypadku gdy wadium jest wyższe od tej opłaty, Prezes UKE w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, zwraca nadwyżkę.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu albo aukcji, który spełnił warunki uczestnictwa w przetargu albo aukcji oraz osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, a w przypadku uczestnika przetargu albo aukcji, który nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu albo aukcji lub nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo aukcji albo uznania ich za nierozstrzygnięte.”,

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku unieważnienia przetargu albo aukcji przed dokonaniem rezerwacji częstotliwości zwrot wadium następuje w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu przetargu albo aukcji stała się ostateczna.”;

18) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. 1. Prezes UKE może określić w dokumentacji aukcyjnej wymóg wniesienia depozytu, sposób ustalania jego wysokości, w tym wysokość wskaźnika procentowego przyjmowanego do ustalania wysokości depozytu, oraz zasady wnoszenia depozytu.

2. Wysokość depozytu nie może być niższa niż 20% i wyższa niż 100% sumy wszystkich ofert danego uczestnika aukcji złożonych w momencie ogłoszenia konieczności wniesienia depozytu.

3. Niewniesienie przez uczestnika aukcji wymaganego depozytu powoduje jego wykluczenie. Wykluczony uczestnik nie może składać kolejnych ofert, traci wniesiony depozyt, a złożone przez niego oferty tracą ważność.

4. Rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1, z uzyskania rezerwacji częstotliwości powoduje utratę depozytu w kwocie stanowiącej iloczyn wskaźnika procentowego przyjmowanego do ustalenia wysokości depozytu i opłaty zadeklarowanej przez podmiot za tę rezerwację częstotliwości w momencie ostatniego ogłoszenia konieczności wniesienia depozytu.

5. Depozyt wniesiony przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, jeżeli nie zrezygnował on z uzyskania rezerwacji częstotliwości, podlega zaliczeniu na poczet opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 4, w części, w której ta opłata nie została pokryta z wadium. W przypadku gdy depozyt jest wyższy od części opłaty niepokrytej z wadium, Prezes UKE w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, zwraca nadwyżkę.

6. Depozyt wniesiony przez uczestnika aukcji, który nie został podmiotem wyłonionym, podlega zwrotowi w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, albo w terminie 14 dni od dnia uznania aukcji za nierozstrzygniętą.

7. W przypadku unieważnienia aukcji przed dokonaniem rezerwacji częstotliwości zwrot depozytu następuje w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu aukcji stała się ostateczna.”;

19) w art. 120:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentacji,”,

b) w pkt 2 w lit. b dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) sposób wpłaty i zwrotu depozytu – w przypadku aukcji”;

20) w art. 122 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy, Prezes UKE dokonuje zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości, jeżeli:”;

21) w art. 1221 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gdy wykorzystywanie tych częstotliwości przez ten podmiot mogłoby doprowadzić do zakłócenia konkurencji, w szczególności poprzez nadmierne skupienie częstotliwości przez dany podmiot lub przez grupę kapitałową – w tym zakresie Prezes UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK.”;

22) w art. 123:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) gdy jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;

10) stwierdzenia, że na skutek transakcji handlowej, w szczególności skutkującej przejęciem kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem dysponującym rezerwacją częstotliwości, doszło do nadmiernego skupienia częstotliwości przez podmiot lub grupę kapitałową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się, jeżeli strony transakcji handlowej zgłosiły na piśmie Prezesowi UKE zamiar jej przeprowadzenia, a Prezes UKE potwierdził, że zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia częstotliwości. Prezes UKE zawiadamia strony transakcji handlowej o swoim stanowisku w tej sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia transakcji. W przypadku niezawiadomienia przez Prezesa UKE stron transakcji handlowej w tym terminie uznaje się, że Prezes UKE potwierdził, że zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia częstotliwości.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się po upływie 5 lat od dnia dokonania transakcji handlowej.”,

c) uchyla się ust. 2a,

d) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes UKE zmienia rezerwację częstotliwości w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, jeżeli nie zachodzi konieczność utrzymywania tych ograniczeń, w szczególności gdy wynika to z przeglądu, o którym mowa w art. 192 ust. 4.”,

e) po ust. 2b dodaje się ust. 2c–2e w brzmieniu:

„2c. Prezes UKE, w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości, może dokonać zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości z danego zakresu częstotliwości poprzez zamianę częstotliwości objętych rezerwacją na częstotliwości o analogicznych właściwościach. Zmiana może dotyczyć całości lub części częstotliwości objętych rezerwacją.

2d. Prezes UKE, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, może wszcząć i prowadzić jedno postępowanie oraz wydać jedną decyzję lub odrębne decyzje dla każdej z rezerwacji częstotliwości albo prowadzić odrębne postępowania zakończone wydaniem odrębnych decyzji.

2e. Przepisu ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2c nie stosuje się do zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości w zakresie 694–790 MHz mających na celu wdrożenie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 131).”,

f) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Niezajęcie stanowiska przez Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu decyzji.”,

g) w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielenie rezerwacji częstotliwości uniemożliwiałoby realizację zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami.”,

h) w ust. 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) braku możliwości realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami.”,

i) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Prezes UKE niezwłocznie doręcza Przewodniczącemu KRRiT ostateczną decyzję o zmianie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą naziemną, wydaną na podstawie ust. 1 pkt 2 lub 9 lub ust. 2c.

14. W przypadku zamiany częstotliwości dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 9 lub ust. 2c przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się.”;

23) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. 1. Podmiotowi, któremu cofnięto rezerwację częstotliwości z powodu niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 185 ust. 1, 4a lub 4c, można udzielić rezerwacji częstotliwości nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu rezerwacji częstotliwości.

2. Podmiot, któremu cofnięto rezerwację częstotliwości z powodu niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 185 ust. 4, może uzyskać rezerwację częstotliwości lub może zostać uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu nie wcześniej niż po upływie 6 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu rezerwacji częstotliwości.

3. Podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 116 ust. 1, który zrezygnował z uzyskania rezerwacji częstotliwości, może uzyskać rezerwację częstotliwości lub może zostać uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu nie wcześniej niż po upływie 6 lat od dnia ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu, w którym został podmiotem wyłonionym.

4. Podmiot, który po doręczeniu decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości na kolejny okres zrezygnował z rezerwacji częstotliwości, zanim decyzja stała się ostateczna, może uzyskać rezerwację obejmującą te częstotliwości lub może zostać uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację obejmującą te częstotliwości nie wcześniej niż po upływie 6 lat od dnia wpływu do Prezesa UKE oświadczenia o rezygnacji. Przepisu nie stosuje się, gdy opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości ustalona została na podstawie art. 185 ust. 4c lub rezerwacja została dokonana na okres krótszy niż wskazany we wniosku, z zastrzeżeniem, że okres wskazany we wniosku nie przekraczał maksymalnego okresu rezerwacji określonego w art. 114 ust. 5.”;

24) w art. 144c:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes UKE dokonuje wpisu urządzenia do rejestru urządzeń w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4.”,

b) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia otrzymania wniosku o wpis do rejestru urządzeń upłynęło 21 dni roboczych, podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością może rozpocząć jej wykorzystywanie za pomocą urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE.”;

25) w art. 144d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis może zostać wykreślony z rejestru urządzeń, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1–3 lub 9.”;

26) w art. 145 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie wyróżnika typu oraz nazwy producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie, oraz przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.”;

27) w art. 146:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. d i e nie stosuje się do pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.”,

b) uchyla się ust. 2;

28) w art. 148 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1–3 i 5;”,

b) w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) urządzenie nie jest zlokalizowane na obszarze pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych UKE.”;

29) w art. 154:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urządzenie radiowe, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na używanie urządzenia radiowego, stanowi urządzenie klasy 2.”,

b) uchyla się ust. 5;

30) w art. 185:

a) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

„4aa. W przypadku dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, inny niż okres, na który wydano rezerwację częstotliwości, o których mowa w ust. 4a pkt 1, opłatę określa się proporcjonalnie do okresu, na jaki dokonywana jest ta rezerwacja częstotliwości.”,

b) w ust. 4c dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Przepisu nie stosuje się do częstotliwości użytkowanych zgodnie z art. 4 jako częstotliwości cywilno-rządowe przez podmioty, o których mowa w art. 4.”,

c) uchyla się ust. 4d;

31) w art. 192 w ust. 1:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) realizacja harmonogramu rozdysponowania zasobów częstotliwości, o którym mowa w art. 111 ust. 4;”,

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) prowadzenie transgranicznych koordynacji częstotliwości z innymi państwami, w tym zawieranie niezbędnych umów lub porozumień, w sposób i w terminach pozwalających na realizację zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;”;

32) w art. 209 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe, nie podając informacji, o których mowa w art. 154 ust. 1a,”.

Art. 2. [Ustawa o radiofonii i telewizji]

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem art. 116.”;

2) w art. 37 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje niezwłocznie rezerwacji częstotliwości dla nadawcy, który uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programu radiofonicznego w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną. Do dokonywania lub wprowadzania zmian rezerwacji częstotliwości, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem art. 116.”;

3) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu:

„Art. 38b. 1. Niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w art. 123 ust. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym tą decyzją.

2. Zmiana koncesji, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany koncesji, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 34 i art. 40 nie stosuje się.”.

Art. 3. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293, 1592, 1669 i 1716 oraz z 2019 r. poz. 622) w załączniku do ustawy w części I wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 52c dodaje się ust. 52d w brzmieniu:

 

52d. Decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości

100 zł

 

;

 

2) w ust. 53 w kolumnie „Zwolnienia” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji, z wyłączeniem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości”.

Art. 4. [Wnioski, o których mowa w art. 116 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego]

1. Do wniosków, o których mowa w art. 116 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 116 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku rezerwacji, których okres wykorzystywania częstotliwości upływa w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie określonym w art. 116 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 5. [Wnioski, o których mowa w art. 144c ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego]

Do wniosków, o których mowa w art. 144c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. [Stosowanie przepisów Prawa telekomunikacyjnego]

Do postępowań wszczętych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 116a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. [Niezakończone postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości]

Do postępowań w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, po udzieleniu koncesji na kolejny okres, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. [Niezakończone przetargi, aukcje albo konkursy]

Do przetargu, aukcji albo konkursu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9. [Niezakończone postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu]

Do postępowań w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 10. [Wyłączenie stosowania przepisów Prawa telekomunikacyjnego]

Przepisu art. 123 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do transakcji handlowej zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Niezakończone postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości]

Do postępowań w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 13. [Skutki finansowe ustawy]

1. W latach 2019–2028 maksymalny całkowity limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 6 519 000 zł.

2. Limit wydatków ministra właściwego do spraw informatyzacji będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 3 259 500 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:

1) 2019 r. – 0 zł;

2) 2020 r. – 379 500 zł;

3) 2021 r. – 360 000 zł;

4) 2022 r. – 360 000 zł;

5) 2023 r. – 360 000 zł;

6) 2024 r. – 360 000 zł;

7) 2025 r. – 360 000 zł;

8) 2026 r. – 360 000 zł;

9) 2027 r. – 360 000 zł;

10) 2028 r. – 360 000 zł.

3. Limit wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 3 259 500 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:

1) 2019 r. – 0 zł;

2) 2020 r. – 379 500 zł;

3) 2021 r. – 360 000 zł;

4) 2022 r. – 360 000 zł;

5) 2023 r. – 360 000 zł;

6) 2024 r. – 360 000 zł;

7) 2025 r. – 360 000 zł;

8) 2026 r. – 360 000 zł;

9) 2027 r. – 360 000 zł;

10) 2028 r. – 360 000 zł.

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 2 i 3 stosuje się mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy lub ograniczeniu kosztów.

5. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa:

1) w ust. 2 – jest minister właściwy do spraw informatyzacji;

2) w ust. 3 – jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest odpowiednio minister właściwy do spraw informatyzacji albo Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 14. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usługi łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, str. 21 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 337, Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 37 i Dz. Urz. UE L 241 z 10.09.2013, str. 8);

2) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, str. 33 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 349, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 32, Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 37, Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2011, str. 35 i Dz. Urz. UE L 241 z 10.09.2013, str. 8);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62 i Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama