reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Kadencja komisji trwa 5 lat.

2. W przypadku ustania członkostwa w komisji jej skład uzupełnia się na okres do końca kadencji, w sposób określony w § 2.”;

2) w § 6 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) reprezentuje komisję przed innymi organami i instytucjami;”;

3) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Przewodniczący komisji wyłącza członka komisji ze składu rozpatrującego wniosek w sprawie, w której zachodzi konflikt interesów lub istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Członek komisji niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego komisji o okolicznościach uzasadniających wyłączenie.

3. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji wyznacza innego członka komisji do składu rozpatrującego daną sprawę. Jeżeli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji, wyznaczenia dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.”;

4) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczący komisji może wystąpić do osoby, która złożyła wniosek, lub właściwych podmiotów o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji, niezbędnych w celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku.”;

5) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin ustalony przez przewodniczącego komisji i zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8b. 1. Przewodniczącemu komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach komisji, płatne z dołu, w wysokości:

1) 800 zł – dla przewodniczącego komisji;

2) 400 zł – dla zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu do rozpatrzenia danej sprawy, płatne nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, w wysokości:

1) 900 zł – dla przewodniczącego składu;

2) 750 zł – dla członka składu.”.

§ 2. [Komisja]

1. Pierwsza pięcioletnia kadencja komisji, o której mowa w § 2a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Członkowie komisji powołani, na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pełnią obowiązki do końca kadencji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 w zakresie § 8b ust. 1, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama