reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 352), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 454);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 1252).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 454), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 1252), które stanowią:

"§ 2. Członkowie komisji powołanej na podstawie § 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, pełnią obowiązki do dnia powołania członków komisji na podstawie § 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 2018 r. (poz. 1453)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1998 r.

w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację pracy i skład komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, zwanej dalej "komisją", a także zasady wynagradzania członków komisji.

§ 2.1) Komisja składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Ministra - Członka Rady Ministrów, którego zakres działania obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych - jeżeli został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.1) Członkiem komisji może być osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka komisji i wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków;

4) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

§ 4.1) Członkostwo w komisji ustaje z chwilą:

1) złożenia rezygnacji;

2) odwołania przez Prezesa Rady Ministrów;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) śmierci.

§ 5. Spośród członków komisji Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego komisji i jego zastępcę.

§ 6. 1. Przewodniczący komisji zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie komisji, w szczególności:

1) wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu;

2) informuje Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uzasadniających odwołanie członka komisji;

3) składa Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z prac komisji;

4) informuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uniemożliwiających mu przejściowo wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji.

2. Jeżeli przewodniczący komisji nie może wykonywać swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje zastępca.

§ 7. Członkowie komisji informują przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających im przejściowo wykonywanie obowiązków członka komisji.

§ 8. 1. Wnioski, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby, o których mowa w § 1, kierują do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje wniosek przewodniczącemu komisji.

3. Przewodniczący komisji wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu, i przekazuje wniosek przewodniczącemu składu.

4. Przewodniczący składu wyznacza termin i miejsce posiedzenia, zawiadamiając o tym pozostałych członków składu.

5. Posiedzenia składu odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Decyzje i opinie komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 9. Obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową komisji zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 1252), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2017 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 maja 1998 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama