| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013 oraz z 2018 r. poz. 1071) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w:

– pkt 1:

– – w lit. c po wyrazie „pomocy,” dodaje się wyraz „albo”,

– – uchyla się lit. d,

– pkt 2 skreśla się wyrazy „spełniającemu warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli większa część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności dotyczących działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jest położona na obszarze gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, gminę tę ustala się na podstawie danych dotyczących działek zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

2) w § 2a:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) związaną z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, zwanej dalej „działalnością pozarolniczą”, oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)), albo

2) związaną z podejmowaniem działalności pozarolniczej, inną niż wymieniona w pkt 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przez działalność pozarolniczą rozumie się działalność gospodarczą podlegającą przepisom prawa przedsiębiorców albo działalność oświatową podlegającą przepisom prawa oświatowego.

1b. Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:

1) podejmowanie tej działalności po raz pierwszy albo

2) podejmowanie tej działalności ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) podejmowanie tej działalności w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) liczby miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność pozarolniczą; przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

– średniej arytmetycznej z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku gdy działalność pozarolnicza jest prowadzona krócej, na podstawie średniej arytmetycznej z okresu prowadzenia tej działalności, lub

– danych o zatrudnieniu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;”,

– w pkt 3 po wyrazie „pracy” dodaje się wyrazy „w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, zwanych dalej „miejscami pracy” ”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1, przewiduje inwestycję związaną z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją, inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego, lub przedmiot dzierżawy, podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.”,

c) w ust. 5:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia, lub”,

– w pkt 4 wyraz „rozpoczęciem” zastępuje się wyrazem „podjęciem”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się w wysokości:

1) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.”;

5) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) spełnieniu warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, i podejmowaniu działalności pozarolniczej, o którym mowa w § 2a ust. 1b,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wielkości uzyskanej pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.3)) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 2,

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.4)).”;

6) w § 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:

a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,

b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,

c) co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów;”;

7) w § 13:

a) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;”,

– uchyla się pkt 3 i 4,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 17 ust. 4, oraz o skutkach niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów.”;

8) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszą ratę pomocy w wysokości:

1) 120 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,

2) 160 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2,

3) 200 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

– wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3;

9) w § 16:

a) w pkt 1 wyrazy „§ 2 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1 pkt 5”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z tym że zatrudnienie powinno nastąpić:

– w okresie od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

– na podstawie umów o pracę,”,

c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku gdy korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej od dnia wypłaty drugiej raty pomocy do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1;

4) zaprzestać podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy;”,

d) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) uzyskać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, jeżeli prowadzenie działalności pozarolniczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, wymaga takiego wpisu.”;

10) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Drugą ratę pomocy w wysokości odpowiednio 30 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 40 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, i 50 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 16 pkt 2 i 10, a warunki, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, są spełnione od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”,

b) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 i 10, oraz spełnianie warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy:”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”;

11) w § 18:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 10, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, lub niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 10, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części.”,

b) w ust. 4 w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) lit. a – w zakresie utworzenia miejsc pracy – zwrotowi podlega do 100% kwoty pierwszej raty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutworzonych miejsc pracy,”,

– w lit. c wyrazy „1,25%” zastępuje się wyrazami „0,5%”,

– uchyla się lit. d,

c) w ust. 5 wyrazy „2%” zastępuje się wyrazami „0,5%”;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 16 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz pkt 3–10, z tym że w przypadku warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – nie spełniał do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 2 lit. a – w zakresie utrzymania miejsc pracy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie poziomu zatrudnienia – zwrotowi podlega do 100% kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia;”,

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) pkt 10 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy.”;

13) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 3, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.”;

14) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:

a) po wierszu:

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

dodaje się wiersz:

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

b) uchyla się wiersz:

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

§ 2. [„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”]

1. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Uznaje się, że decyzja o przyznaniu pomocy, która została wydana na skutek złożenia w 2018 r. wniosku o jej przyznanie, została wydana bez zastrzeżenia dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, warunków określonych w § 13 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do wypłaty i zwrotu pomocy, którą przyznano na skutek złożenia w 2018 r. wniosku o jej przyznanie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 14 ust. 3, § 16, § 17 ust. 2 i 4 oraz § 18 ust. 2, 3, 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. Do wypłaty i zwrotu pomocy, którą przyznano na skutek złożenia w 2017 r. wniosku o jej przyznanie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 18 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 41 z 17.02.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 92 z 08.04.2015, str. 109, Dz. Urz. UE L 129 z 27.05.2015, str. 41, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2015, str. 45, Dz. Urz. UE L 203 z 31.07.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 34, Dz. Urz. UE L 218 z 19.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 224 z 27.08.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 259 z 06.10.2015, str. 27, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 35 z 11.02.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 80 z 31.03.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 45, Dz. Urz. UE L 217 z 12.08.2016, str. 38, Dz. Urz. UE L 228 z 23.08.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 270 z 05.10.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 293 z 28.10.2016, str. 46, Dz. Urz. UE L 334 z 09.12.2016, str. 40, Dz. Urz. UE L 32 z 07.02.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 82, Dz. Urz. UE L 80 z 25.03.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 114 z 03.05.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 172 z 05.07.2017, str. 16, Dz. Urz. UE L 182 z 13.07.2017, str. 42, Dz. Urz. UE L 211 z 17.08.2017, str. 46, Dz. Urz. UE L 229 z 05.09.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 264 z 13.10.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 57, Dz. Urz. UE L 324 z 08.12.2017, str. 57, Dz. Urz. UE L 342 z 21.12.2017, str. 17, Dz. Urz. UE L 31 z 03.02.2018, str. 88, Dz. Urz. UE L 49 z 22.02.2018, str. 66, Dz. Urz. UE L 79 z 22.03.2018, str. 38, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 122, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 89, Dz. Urz. UE L 155 z 19.06.2018, str. 10, Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.2018, str. 42, Dz. Urz. UE L 167 z 04.07.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 20, Dz. Urz. UE L 180 z 17.07.2018, str. 72, Dz. Urz. UE L 185 z 23.07.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 43, Dz. Urz. UE L 203 z 10.08.2018, str. 37, Dz. Urz. UE L 218 z 28.08.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 24.09.2018, str. 21, Dz. Urz. UE L 255 z 11.10.2018, str. 18, Dz. Urz. UE L 262 z 19.10.2018, str. 71, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 38, Dz. Urz. UE L 279 z 09.11.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 302 z 28.11.2018, str. 78, Dz. Urz. UE L 322 z 18.12.2018, str. 57 i Dz. Urz. UE L 20 z 23.01.2019, str. 8.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28 i Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »