reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Na podstawie art. 6d ust. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wymogi dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwanym dalej "konkursem";

2) elementy ofert i sposób ich oceny;

3) czynności komisji konkursowej;

4) maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego.

§ 2.

1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w drodze:

1) wywieszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej "dyrektorem regionalnego zarządu";

2) umieszczenia na stronie internetowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

2. W ogłoszeniu o konkursie podaje się informacje o:

1) adresie siedziby dyrektora regionalnego zarządu;

2) nazwie i numerze obwodu rybackiego, który jest przedmiotem konkursu;

3) sposobie, terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z:

a) wymaganiami co do formy, treści i zakresu oferty,

b) operatem rybackim opracowanym przez dyrektora regionalnego zarządu,

c) wzorem umowy o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwanej dalej "umową";

4) wysokości wadium oraz formie, terminie i miejscu jego wniesienia, wraz z pouczeniem o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;

5) sposobie, miejscu i terminie składania ofert;

6) miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert;

7) przewidywanym terminie zakończenia konkursu;

8) dacie jego wywieszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.

3. Wyznaczony przez dyrektora regionalnego zarządu termin:

1) w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż 3 miesiące,

2) wniesienia wadium, o którym w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 3 miesiące,

3) składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być krótszy niż 3 miesiące,

4) zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy

- licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.

4. Jeżeli przeprowadzony konkurs nie doprowadził do zawarcia umowy, dyrektor regionalnego zarządu, przeprowadzając ponownie konkurs, może wyznaczyć krótsze terminy niż określone w ust. 3, przy czym termin:

1) w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż 2 miesiące,

2) wniesienia wadium, o którym w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 2 miesiące,

3) składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być krótszy niż 2 miesiące,

4) zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być dłuższy niż 4 miesiące

- licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o ponownym konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.

§ 3.

Dyrektor regionalnego zarządu udostępnia zainteresowanym podmiotom w swojej siedzibie oraz przez umieszczenie na stronie internetowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej aktualne informacje o:

1) cenach materiału zarybieniowego, na podstawie których jest ustalana wartość ofertowa i referencyjna materiału zarybieniowego;

2) sposobie rozliczenia obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem użytkowania oraz nakładów rzeczowych określonych w operacie rybackim;

3) zasadach udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych, w tym w szczególności monitoringu ichtiofauny;

4) sposobie przekazywania przez uprawnionego do rybactwa danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim;

5) ograniczeniach związanych z korzystaniem z wód obwodu rybackiego wynikających z oddania w użytkowanie gruntów pod tymi wodami.

§ 4.

1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zdolne do czynności prawnych, jeżeli wniosą wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu, które zostały określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Wysokość wadium ustala się z uwzględnieniem kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, w tym opracowaniem operatu rybackiego, a także wielkością, położeniem i typem wody w obwodzie rybackim.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, z którymi nie została zawarta umowa.

4. Wadium nie podlega zwrotowi oferentowi, który uchylił się od zawarcia umowy.

5. Wadium wniesione przez oferenta, z którym zawarto umowę, może zostać zaliczone na poczet kosztów opracowania operatu rybackiego oraz opłaty rocznej.

§ 5.

1. Oferent składa ofertę na piśmie, w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru, w sposób, miejscu i terminie, które zostały określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferent jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy.

§ 6.

1. Oferta zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2) datę jej sporządzenia;

3) proponowane średnioroczne minimalne nakłady rzeczowo-finansowe przewidziane na zarybienia, zwane dalej "nakładami rzeczowo-finansowymi", w ujęciu rzeczowym, wskazującym gatunki materiału zarybieniowego, i finansowym, z uwzględnieniem cen, o których mowa w § 3 pkt 1;

4) proponowaną stawkę opłaty rocznej za dany obwód rybacki wyrażoną w dt żyta i jej równowartości pieniężnej, zwaną dalej "stawką opłaty rocznej";

5) wskazanie osoby, której kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego będą gwarantowały prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim;

6) wykaz środków trwałych i wyposażenia służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, w tym wylęgarni ryb lub raków, wraz z ich opisem zawierającym ilość, rodzaj, dane i stan techniczny oraz aktualne albo planowane miejsce ich położenia lub składowania.

2. Do oferty dołącza się:

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków;

2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego i właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego o niezaleganiu przez oferenta z wypełnianiem zobowiązań wobec Skarbu Państwa i instytucji ubezpieczenia społecznego;

3) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5;

4) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5, że w przypadku zawarcia przez dyrektora regionalnego zarządu umowy z oferentem będzie ona gwarantowała prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej tylko w 1 obwodzie rybackim, jeżeli jego powierzchnia przekracza 5000 ha, albo maksymalnie 10 obwodach rybackich, których łączna powierzchnia nie przekracza 5000 ha;

5) oświadczenie oferenta, że jest posiadaczem lub w terminie 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 6d ust. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, wejdzie w posiadanie środków trwałych i wyposażenia służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, w tym wylęgarni ryb lub raków, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

6) oświadczenie oferenta o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych innych niż posiadane przez oferenta, niezbędnych do wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim, albo oświadczenie oferenta o braku konieczności korzystania z takich nieruchomości lub urządzeń wodnych;

7) oświadczenie oferenta, że nie jest objęty sądowym zakazem składania oferty, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lub art. 27c ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

§ 7.

1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:

1) oblicza liczbę otrzymanych ofert;

2) sprawdza nienaruszalność kopert;

3) dokonuje publicznego otwarcia ofert;

4) sprawdza zawartość kopert;

5) ustala, czy oferta zawiera elementy, o których mowa w § 6 ust. 1;

6) ustala kompletność i prawidłowość sporządzenia dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2;

7) odrzuca oferty, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 ust. 1;

8) odrzuca oferty oferentów, którzy złożyli więcej niż jedną ofertę;

9) odrzuca oferty, które nie zawierają elementów, o których mowa w § 6 ust. 1;

10) odrzuca oferty, które nie zawierają kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2;

11) podaje do wiadomości oferentom informacje o:

a) liczbie złożonych ofert,

b) liczbie ofert odrzuconych z przyczyn określonych w pkt 7-10, wraz z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia ofert,

c) liczbie ofert przyjętych do oceny;

12) zwraca się do jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich, zwanej dalej "jednostką uprawnioną", z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie ekonomicznie uzasadnionej wartości referencyjnej nakładów na użytkowanie obwodu rybackiego, z podziałem na stawkę opłaty rocznej i nakłady rzeczowo-finansowe;

13) dokonuje oceny ofert, zgodnie z art. 6d ust. 14-16 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

14) wskazuje oferenta, którego oferta została wybrana na podstawie dokonanej oceny;

15) sporządza protokół z przebiegu konkursu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11, komisja konkursowa wykonuje na posiedzeniu jawnym, w miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert podanych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 8.

1. Jednostka uprawniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje opinię, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, i przekazuje ją komisji konkursowej.

2. W trakcie prac komisji konkursowej jej członkowie, a także osoby, które brały udział w wydaniu opinii, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych i informacji, w posiadanie których wejdą odpowiednio w trakcie prac komisji konkursowej lub wydawania opinii, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) dla tajemnicy statystycznej.

§ 9.

1. Komisja konkursowa, dokonując oceny:

1) przygotowania i doświadczenia zawodowego oferenta, przyznaje sumę punktów od 0 do 35 za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego osoby, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, zgodnie ze sposobem przyznawania punktów określonym w pkt I załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) wysokości zaproponowanej stawki opłaty rocznej, porównuje zaproponowaną przez oferentów stawkę opłaty rocznej wyrażoną pieniężnie z referencyjną stawką opłaty rocznej za dany obwód rybacki i przyznaje punkty od 0 do 30, z postąpieniem co 5 punktów, zgodnie z zasadą, że największa liczba punktów przypada oferentowi, który zaproponował stawkę opłaty rocznej najbliższą referencyjnej stawce tej opłaty; w przypadku gdy oferenci zaproponowali stawkę opłaty rocznej w tej samej wysokości, otrzymują tę samą liczbę punktów;

3) wysokości zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych, porównuje zaproponowaną przez oferentów wartość pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych z referencyjną wartością pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych i przyznaje punkty od 0 do 30, z postąpieniem co 5 punktów, zgodnie z zasadą, że największa liczba punktów przypada oferentowi, który zaproponował wartość pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych najbliższą referencyjnej wartości pieniężnej tych nakładów; w przypadku gdy oferenci zaproponowali wartość pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych w tej samej wysokości, otrzymują tę samą liczbę punktów;

4) gatunków materiału zarybieniowego zaproponowanych w nakładach rzeczowo-finansowych, przyznaje sumę punktów za wskazane w ofercie gatunki, uwzględniając typ wody w obwodzie rybackim, zgodnie ze sposobem przyznawania punktów określonym w pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Komisja konkursowa sumuje punkty za poszczególne elementy oferty przyznane w ramach dokonanej oceny i przyznaje ocenę końcową.

3. Jeżeli w ramach oceny końcowej oferty otrzymały tę samą liczbę punktów, o wyłonieniu oferenta decyduje kolejno większa liczba punktów przyznanych za:

1) przygotowanie i doświadczenie zawodowe oferenta;

2) wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych;

3) wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej.

§ 10.

1. Komisja konkursowa prowadzi swoje czynności również w przypadku, gdy do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu została złożona jedna oferta.

2. Komisja konkursowa uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty;

2) wszystkie złożone oferty zostały odrzucone przez komisję.

§ 11.

W protokole z przebiegu konkursu komisja konkursowa zamieszcza:

1) oznaczenie miejsca przeprowadzenia konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) liczbę złożonych ofert;

4) wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem przyczyn ich odrzucenia;

5) wskazanie ofert, które komisja poddała ocenie punktowej, wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów;

6) listę ofert sporządzoną według przyznanej ofertom łącznej liczby punktów w kolejności malejącej;

7) wskazanie oferenta, którego oferta została wybrana, albo podanie przyczyn uznania konkursu za nierozstrzygnięty;

8) czytelne podpisy członków komisji.

§ 12.

Czynności komisji konkursowej nie są powtarzane, jeżeli po zakończeniu procedury przewidzianej w art. 6d ust. 20-25 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. W takim przypadku dyrektor regionalnego zarządu może zawrzeć umowę z kolejnym z oferentów z listy, o której mowa w § 11 pkt 6.

§ 13.

1. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę, odcinek rzeki, jezioro lub zbiornik zaporowy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie wymieniono danej rzeki, to maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego taką rzekę odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę lub jej odcinek, z którymi dana rzeka ma połączenie. Jeżeli dana rzeka ma połączenie z dwiema lub więcej rzekami lub ich odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku dla rzeki lub jej odcinka niższego rzędu. Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami lub jej odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego wynosi 0,35 dt żyta.

3. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego starorzecze odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki lub jej odcinka, które to starorzecze utworzyły.

4. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzeki, odcinki rzek, jeziora lub zbiorniki zaporowe położone w jednym obwodzie rybackim odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki, odcinka rzeki, jeziora lub zbiornika zaporowego, które zajmują największą część powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. poz. 181), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 566 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 25 sierpnia 2020 r. (poz. 1595)

Załącznik nr 1

I. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA PRZYGOTOWANIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OFERENTA

Do obliczenia liczby punktów za przygotowanie i doświadczenie zawodowe oferenta przyjmuje się sumę punktów przyznaną za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego wskazanej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego będą gwarantowały prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim. Osobą tą jest sam oferent, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna, albo wskazana przez oferenta osoba pełniąca rolę ichtiologa, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Łączna liczba przyznanych punktów za przygotowanie i doświadczenie zawodowe oferenta przyjmuje wartość od 0 do 35 punktów, zgodnie z poniższą tabelą.

Przygotowanie i doświadczenie zawodowe oferenta

Liczba punktów

Kwalifikacje zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego

ukończone studia wyższe na kierunku rybactwo

20

ukończona szkoła średnia o profilu rybackim i uzyskanie dyplomu technika rybactwa śródlądowego

15

ukończone studia wyższe na kierunku pokrewnym rybactwu, w szczególności na kierunku zootechnika, rolnictwo lub ochrona środowiska - ze specjalizacją rybacką lub uzupełnione wykształceniem w zakresie rybactwa śródlądowego

15

ukończone studia wyższe na kierunku pokrewnym rybactwu, w szczególności na kierunku zootechnika, rolnictwo lub ochrona środowiska

10

ukończona szkoła średnia o profilu pokrewnym rybactwu, w szczególności zootechnicznym, rolniczym lub z zakresu ochrony środowiska

5

brak kwalifikacji zawodowych określonych w powyższych wersach

0

Doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego

10 lat pracy lub więcej

15

więcej niż 3 lata pracy, jednak mniej niż 10 lat pracy

10

3 lata pracy lub mniej, z wyłączeniem braku doświadczenia zawodowego

5

brak doświadczenia zawodowego określonego w powyższych wersach

0

 

II. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA GATUNKI MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO ZAPROPONOWANE W NAKŁADACH RZECZOWO-FINANSOWYCH

Do obliczenia liczby punktów za gatunki materiału zarybieniowego zaproponowane w nakładach rzeczowo-finansowych przyjmuje się sumę punktów przyznaną za gatunki materiału zarybieniowego wskazane w ofercie, uwzględniając typ wody obwodu rybackiego, zgodnie z poniższą tabelą. Dla obwodu rybackiego, który obejmuje różne typy wód, przyznaje się liczbę punktów przypisaną gatunkom materiału zarybieniowego dla tego typu wody, który zajmuje największą część powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.

Typ wody

Gatunek materiału zarybieniowego

Liczba punktów

rzeka

certa, głowacica, jesiotr ostronosy, lipień, łosoś, pstrąg potokowy, troć wędrowna

5

boleń, brzana, sandacz, sieja, szczupak, świnka, węgorz

4

jaź, kleń

3

miętus, okoń, sum

2

pozostałe

1

jezioro

sandacz, sieja, sielawa, szczupak, troć jeziorowa, węgorz

5

karaś pospolity, lin

4

okoń

3

miętus

2

pozostałe

1

zbiornik zaporowy

sandacz, szczupak, troć jeziorowa, węgorz

5

boleń

4

karaś pospolity, lin

3

jaź, kleń, sum

2

pozostałe

1

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

I. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO OBEJMUJĄCEGO RZEKĘ LUB ODCINEK RZEKI

Lp.

Nazwa rzeki

Położenie rzeki lub jej odcinka

Maksymalna stawka

opłaty rocznej

za 1 ha powierzchni

obwodu rybackiego

w dt żyta

1

Bóbr

na odcinku od zbiornika w miejscowości Pilchowice do ujścia rzeki Kwisa

0,5

Brda

na odcinku od miejscowości Tuchola do jej ujścia

Drawa

na odcinku od miejscowości Drawiny do jej ujścia

Drwęca

na całym biegu rzeki

Dunajec

na odcinku od zbiornika czorsztyńskiego do zbiornika rożnowskiego

Gwda

na odcinku od miejscowości Ptusza do miejscowości Piła

Łeba

na odcinku od miejscowości Lębork do jej ujścia

Łupawa

na odcinku od ujścia rzeki Bukowina do jej ujścia

Parsęta

na odcinku od miejscowości Tychówek do jej ujścia

Pasłęka

na odcinku od miejscowości Olkowo do jej ujścia

Poprad

na całym biegu rzeki

Rega

na odcinku od miejscowości Gryfice do jej ujścia

San

na odcinku od miejscowości Dynów do miejscowości Przemyśl

Słupia

na odcinku od ujścia rzeki Skotawa do jej ujścia

Wieprza

na odcinku od Starego Krakowa do jej ujścia

2

Brda

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Tuchola

0,4

Bystrzyca Lubelska

na całym biegu rzeki

Czarna Hańcza

na całym biegu rzeki

Czarna Przemsza

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biała Przemsza

Czernica

na całym biegu rzeki

Dobrzyca

na całym biegu rzeki

Drawa

na odcinku od miejscowości Drawsko Pomorskie do miejscowości Drawiny

Dunajec

na odcinku od połączenia z rzeką Czarny Dunajec do zbiornika czorsztyńskiego

Grabowa

na całym biegu rzeki

Gwda

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Ptusza

Ina

na całym biegu rzeki

Kaczawa

na odcinku od ujścia rzeki Nysa Szalona do ujścia rzeki Czarna Woda

Kwisa

na odcinku od zbiornika w miejscowości Leśna do jej ujścia

Łeba

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Lębork

Łupawa

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bukowina

Nysa Kłodzka

na odcinku od miejscowości Bystrzyca Kłodzka do zbiornika w miejscowości Topola

Nysa Łużycka

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Zgorzelec

Osa

na całym biegu rzeki

Parsęta

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Pychówek

Pasłęka

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Olków

Piława

na całym biegu rzeki

Płonia

na całym biegu rzeki

Raba

na odcinku od miejscowości Stróża do zbiornika w miejscowości Dobczyce

Radew

na całym biegu rzeki

Radunia

na całym biegu rzeki

Reda

na odcinku od miejscowości Wejherowo do jej ujścia

Rega

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Gryfice

San

na odcinku od zbiornika solińskiego do miejscowości Dynów

Skawa

na odcinku od miejscowości Sucha do jej ujścia

Słupia

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Skotawa

Soła

na odcinku od zbiornika żywieckiego do jej ujścia

Studnica

na całym biegu rzeki

Tanew

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Łada

Wda

na całym biegu rzeki

Wel

na całym biegu rzeki

Wełna

na całym biegu rzeki

Wieprza

na odcinku od jej źródeł do Starego Krakowa

Wierzyca

na całym biegu rzeki

3

Biała Głuchołaska

na całym biegu rzeki

0,35

Biała Lądecka

na całym biegu rzeki

Biała Tarnowska

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Koszyce

Białka

na całym biegu rzeki

Bóbr

na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Pilchowice

Bystrzyca

na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Mietków

Czarna

na całym biegu rzeki

Czarna Łada

na całym biegu rzeki

Czarna Nida

na całym biegu rzeki

Czarna Wielka

na całym biegu rzeki

Czarny Dunajec

na całym biegu rzeki

Dłubnia

na całym biegu rzeki

Drawa

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Drawsko Pomorskie

Drwęca Warmińska

na całym biegu rzeki

Dunajec

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarny Dunajec

Głomia

na całym biegu rzeki

Gowienica

na całym biegu rzeki

Jasiołka

na całym biegu rzeki

Kamienica

na całym biegu rzeki

Kamienna

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Wąchock

Koprzywianka

na całym biegu rzeki

Krąpiel

na całym biegu rzeki

Kwisa

na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Leśna

Łobżonka

na całym biegu rzeki

Łomnica

na całym biegu rzeki

Łososina

na całym biegu rzeki

Mszanka

na całym biegu rzeki

Nysa Kłodzka

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Bystrzyca Kłodzka

Nysa Szalona

na całym biegu rzeki

Osława

na całym biegu rzeki

Pilica

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Szczekociny

Raba

na odcinku od ujścia rzeki Mszanka do miejscowości Stróża

Reda

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Wejherowo

Ropa

na całym biegu rzeki

San

na odcinku od jej źródeł do zbiornika solińskiego

Ścinawka

na całym biegu rzeki

Skawa

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Sucha

Skawica

na całym biegu rzeki

Skora

na całym biegu rzeki

Solinka

na całym biegu rzeki

Soła

na odcinku od jej źródeł do zbiornika żywieckiego

Sokołda

na całym biegu rzeki

Stobnica

na całym biegu rzeki

Strzegomka

na całym biegu rzeki

Uszwica

na całym biegu rzeki

Wiar

na całym biegu rzeki

Wieprz

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bystrzyca Lubelska

Wisła

na odcinku od jej źródeł do zbiornika goczałkowickiego

Wisłok

na odcinku od zbiornika w miejscowości Besko do ujścia rzeki Stobnica

Wisłoka

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Jasiołka

Wołczenica

na całym biegu rzeki

4

Bóbr

na odcinku od ujścia rzeki Kwisa do jej ujścia

0,3

Bug

na odcinku od miejscowości Włodawa do zbiornika zegrzyńskiego

Czarna Przemsza

na odcinku od ujścia rzeki Biała Przemsza do jej ujścia

Dunajec

na odcinku od zbiornika rożnowskiego do jej ujścia

Gwda

na odcinku od miejscowości Piła do jej ujścia

Narew

na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do zbiornika zegrzyńskiego

Nida

od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Nida

Noteć

na odcinku od miejscowości Ujście do jej ujścia

Odra

na odcinku od miejscowości Racibórz do miejscowości Ścinawa

Pilica

na odcinku od czoła zbiornika sulejowskiego do jej ujścia

San

na odcinku od miejscowości Jarosław do jej ujścia

Warta

na odcinku od miejscowości Działoszyn do ujścia rzeki Noteć

Wisła

na odcinku od ujścia rzeki Skawa do ujścia rzeki Dunajec

5

Barycz

na całym biegu rzeki

0,25

Biała Przemsza

na całym biegu rzeki

Biała Tarnowska

na odcinku od miejscowości Koszyce do jej ujścia

Biebrza

na całym biegu rzeki

Brynica

na całym biegu rzeki

Bug

na odcinku od jej wstąpienia w granice państwa do miejscowości Włodawa

Bystrzyca

na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości Mietków do jej ujścia

Bzura

na odcinku od miejscowości Łowicz do jej ujścia

Czarna Maleniecka

na całym biegu rzeki

Drzewiczka

na całym biegu rzeki

Ełk

na całym biegu rzeki

Guber

na całym biegu rzeki

Kaczawa

na odcinku od ujścia rzeki Czarna Woda do jej ujścia

Kamienna

na odcinku od miejscowości Wąchock do jej ujścia

Kanał Mosiński

na całym biegu kanału

Kłodnica

na całym biegu rzeki

Krzna

na całym biegu rzeki

Liwiec

na całym biegu rzeki

Lubaczówka

na całym biegu rzeki

Łyna

na całym biegu rzeki

Mała Panew

na odcinku od zbiornika w miejscowości Turawa do jej ujścia

Myśla

na całym biegu rzeki

Narew

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biebrza

na odcinku od czoła zbiornika zegrzyńskiego do jej ujścia

Netta

na całym biegu rzeki

Nida

na odcinku od ujścia rzeki Czarna Nida do jej ujścia

Noteć

na odcinku od miejscowości Pakość do miejscowości Ujście

Nysa Kłodzka

na odcinku od zbiornika w miejscowości Topola do jej ujścia

Nysa Łużycka

na odcinku od miejscowości Zgorzelec do jej ujścia

Obra

na odcinku od zbiornika w miejscowości Biedzewo do jej ujścia

Obrzyca

na całym biegu rzeki

Odra

na odcinku od granicy państwa do miejscowości Racibórz

na odcinku od miejscowości Ścinawa do Roztoki Odrzańskiej

Omulew

na całym biegu rzeki

Orzyc

na całym biegu rzeki

Pilica

na odcinku od miejscowości Szczekociny do zbiornika sulejowskiego

Pisa

na całym biegu rzeki

Prosna

na odcinku od miejscowości Mirków do jej ujścia

Raba

na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości Dobczyce do jej ujścia

Rawka

na całym biegu rzeki

San

na odcinku od miejscowości Przemyśl do miejscowości Jarosław

Szreniawa

na całym biegu rzeki

Tanew

na odcinku od ujścia rzeki Czarna Łada do jej ujścia

Tyśmienica

na całym biegu rzeki

Warta

na odcinku od zbiornika w miejscowości Poraj do miejscowości Działoszyn

na odcinku od ujścia rzeki Noteć do jej ujścia

Widawa

na całym biegu rzeki

Widawka

na całym biegu rzeki

Wieprz

na odcinku od ujścia rzeki Bystrzyca Lubelska do jej ujścia

Wisła

na odcinku od zbiornika goczałkowickiego do ujścia Skawy

na odcinku od ujścia rzeki Dunajec do jej ujścia

Wisłok

na odcinku od ujścia rzeki Stobnica do jej ujścia

Wisłoka

na odcinku od ujścia rzeki Jasiołka do jej ujścia

Wkra

na całym biegu rzeki

6

Bierawka

na całym biegu rzeki

0,2

Brzozówka

na całym biegu rzeki

Budkowiczanka

na całym biegu rzeki

Bukowa

na całym biegu rzeki

Bzura

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Łowicz

Czarna Woda

na całym biegu rzeki

Grabia

na całym biegu rzeki

Gołdapa

na całym biegu rzeki

Gostynia

na całym biegu rzeki

Iłownica

na całym biegu rzeki

Liswarta

na całym biegu rzeki

Liwa

na całym biegu rzeki

Lubsza

na całym biegu rzeki

Luciąża

na całym biegu rzeki

Łęg

na całym biegu rzeki

Mała Panew

na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Turawa

Mleczka

na całym biegu rzeki

Narewka

na całym biegu rzeki

Ner

na całym biegu rzeki

Noteć

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Pakość

Nurzec

na całym biegu rzeki

Obra

na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Bledzewo

Olza

na całym biegu rzeki

Oława

na całym biegu rzeki

Orla

na całym biegu rzeki

Osobłoga

na całym biegu rzeki

Prosna

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Mirkowo

Psina

na całym biegu rzeki

Pszczynka

na całym biegu rzeki

Radomka

na całym biegu rzeki

Ruda

na całym biegu rzeki

Skrwa

na całym biegu rzeki

Stobrawa

na całym biegu rzeki

Szprotawa

na całym biegu rzeki

Świder

na całym biegu rzeki

Trzebośnica

na całym biegu rzeki

Warta

na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Poraj

Wąska

na całym biegu rzeki

Wilga

na całym biegu rzeki

Wielkopolka

na całym biegu rzeki

Wisznia

na całym biegu rzeki

Wolbórka

na całym biegu rzeki

Zgłowiączka

na całym biegu rzeki

7

Kaczawa

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Nysa Szalona

0,05

Piława

na całym biegu rzeki

Raba

na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Mszanka

Stupnica

na całym biegu rzeki

Wisłok

na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Besko

 

II. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO OBEJMUJĄCEGO JEZIORO

Lp.

Wody jeziora położonego w obwodzie rybackim o powierzchni w ha

Maksymalna stawka opłaty rocznej

za 1 ha powierzchni obwodu

rybackiego w dt żyta

1

do 5

0,5

2

ponad 5 do 20

0,4

3

ponad 20 do 50

0,3

4

ponad 50 do 200

0,2

5

ponad 200 do 500

0,15

6

ponad 500

0,1

 

III. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO OBEJMUJĄCEGO ZBIORNIK ZAPOROWY

Lp.

Położenie zbiornika zaporowego

Maksymalna stawka opłaty rocznej

za 1 ha powierzchni obwodu

rybackiego w dt żyta

1

Zbiornik zaporowy górski, którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 800 m n.p.m.

0,2

2

Zbiornik zaporowy przejściowy, którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 200 m n.p.m. do 800 m n.p.m.

0,3

3

Zbiornik zaporowy nizinny, którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości do 200 m n.p.m.

0,35

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama