REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1916

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych;

2) zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) akt planowania przestrzennego – akt, o którym mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) dane przestrzenne – dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284);

3) metadane infrastruktury informacji przestrzennej – metadane infrastruktury informacji przestrzennej w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

4) obiekt przestrzenny – obiekt przestrzenny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

5) rejestr TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486);

6) układ PL-1992, układ PL-2000 – układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);

7) zbiór danych przestrzennych – zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Rozdział 2

Tworzenie i aktualizacja zbioru danych przestrzennych

§ 3. [Zbiór danych przestrzennych]

1. Utworzenie zbioru danych przestrzennych obejmuje następujące działania:

1) wybór rodzaju zbioru danych przestrzennych, ze względu na typy aktów planowania przestrzennego, których dotyczą, z poniżej wymienionych:

a) plan zagospodarowania przestrzennego województwa, oznaczany kodem „PZPW”,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczany kodem „SUIKZP”,

c) miejscowe plany, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy oraz miejscowe plany rewitalizacji, oznaczany kodem „MPZP”;

2) zgromadzenie danych dla aktów planowania przestrzennego;

3) nadanie zbiorowi danych przestrzennych jednoznacznego i niezmiennego identyfikatora.

2. W zbiorze danych przestrzennych gromadzi się dane o następujących obiektach przestrzennych:

1) akcie planowania przestrzennego, obejmującym:

a) informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego akt planowania przestrzennego,

b) tytuł aktu planowania przestrzennego,

c) typ aktu planowania przestrzennego,

d) poziom aktu planowania przestrzennego w hierarchii terytorialnej,

e) okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,

f) informację o statusie aktu planowania przestrzennego,

g) informację o zmianach aktu planowania przestrzennego,

h) informację o mapach podkładowych użytych do sporządzenia aktu planowania przestrzennego,

i) określenie granic obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego,

j) informację o rysunkach aktu planowania przestrzennego,

k) informację o dokumentach powiązanych z aktem planowania przestrzennego, w szczególności inicjujących i przyjmujących akt, rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków dotyczących aktu,

2) rysunku aktu planowania przestrzennego, obejmującym:

a) informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego rysunek aktu planowania przestrzennego,

b) tytuł rysunku aktu planowania przestrzennego,

c) łącze (adres URI), pod którym dostępny jest rysunek aktu planowania przestrzennego,

d) łącze (adres URI), pod którym dostępna jest legenda rysunku aktu planowania przestrzennego,

e) informację o układzie odniesienia przestrzennego rysunku aktu planowania przestrzennego,

f) informację o rozdzielczości przestrzennej rysunku aktu planowania przestrzennego,

g) okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,

3) dokumencie powiązanym z aktem planowania przestrzennego, obejmującym:

a) tytuł dokumentu,

b) dane identyfikacyjne dokumentu,

c) datę utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu,

d) datę wejścia w życie i datę uchylenia dokumentu,

e) informację o organie wydającym dokument,

f) informację o dzienniku urzędowym, w którym opublikowano dokument,

g) łącze (adres URI), pod którym dostępny jest tekst dokumentu

– zgodnie z zakresem informacyjnym i strukturą określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Zakres informacyjny i struktura danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych w postaci:

1) schematu aplikacyjnego UML – schematu opisującego zawartość, strukturę oraz ograniczenia mające zastosowanie wobec informacji w określonej dziedzinie problemu opisane w języku UML,

2) schematu aplikacyjnego GML – schematu aplikacyjnego UML zapisanego za pomocą XML Schema, standardu definiowania struktury dokumentów XML, w postaci definicji struktury dokumentów elektronicznych GML,

3) specyfikacji danych zbiorów danych przestrzennych – szczegółowego opisu zestawów danych wraz z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi ich tworzenie, dostarczanie i wykorzystywanie przez inny podmiot

– udostępniane są na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4. Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując:

1) układ PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000;

2) układ PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

5. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej skali sporządzania danego aktu.

6. W przypadku gdy granica obszaru objętego aktem planowania przestrzennego ma wspólny przebieg z granicą:

1) jednostki podziału terytorialnego kraju, wyznacza się ją z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) działki ewidencyjnej, wyznacza się ją z wykorzystaniem geometrii obiektów przestrzennych, pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7. Aktualizacja zbioru danych przestrzennych odbywa się za każdym razem, gdy:

1) zmianie ulegną dane, o których mowa w ust. 2;

2) do zbioru danych przestrzennych włączane są dane przestrzenne dla kolejnego aktu planowania przestrzennego.

§ 4. [Identyfikator zbioru danych przestrzennych]

1. Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z:

1) przestrzeni nazw (PL.ZIPPZP.<numer>), składającej się z następujących elementów:

a) PL – oznaczający kod Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ZIPPZP – oznaczający kod dla zbioru danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

c) <numer> – oznaczający numer porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

2) unikalnego kodu (<jpt>-<rodzaj>), składającego się z następujących elementów:

a) <jpt> – oznaczający identyfikator jednostki podziału terytorialnego, dla której prowadzony jest zbiór danych przestrzennych, utworzony na podstawie identyfikatora z rejestru TERYT, bez ostatniego członu określającego rodzaj jednostki,

b) <rodzaj> – oznaczający kod rodzaju zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Identyfikator zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać zmieniony.

§ 5. [Identyfikator obiektu przestrzennego]

1. Obiektowi przestrzennemu wraz z włączeniem do zbioru danych przestrzennych nadawany jest identyfikator obiektu przestrzennego, składający się z następujących elementów:

1) PL.ZIPPZP.<numer>/<jpt>-<rodzaj> – stanowiący przestrzeń nazw, oznaczającą identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny;

2) <id lokalny> – oznaczający identyfikator lokalny identyfikujący jednoznacznie i unikalnie obiekt przestrzenny w zbiorze danych przestrzennych;

3) <wersja> – oznaczający identyfikator wersji obiektu przestrzennego w zbiorze danych przestrzennych.

2. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą zostać zmienione.

§ 6. [Podpis elektroniczny]

1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Rozdział 3

Udostępnianie zbioru danych przestrzennych

§ 7. [Udostępnianie zbioru danych przestrzennych]

Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej:

1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz

2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.

Rozdział 4

Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej

§ 8. [Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych]

Zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 26 października 2020 r. (poz. 1916)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Zbiór danych przestrzennych tworzy się i prowadzi zgodnie z następującymi strukturą i zakresem:

1. Założenia podstawowe

1.1. Stereotypy przyjęte w katalogu obiektów

Stereotyp

Opis

FeatureType

Typ obiektu przestrzennego.

DataType

Uporządkowany typ danych bez tożsamości.

CodeList

Lista predefiniowanych wartości. Atrybut, którego dziedziną jest CodeList, może przyjmować wartości z tej listy.

property

Cecha typu obiektu.

 

2. Katalog obiektów planowania przestrzennego

2.1. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: „AktPlanowaniaPrzestrzennego”

1

Klasa: AktPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

akt planowania przestrzennego

3

Definicja:

Reprezentacja aktu planowania przestrzennego, którego tryb tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764).

Zasięg przestrzenny obiektu reprezentuje granicę obszaru, który jest objęty aktem

planowania przestrzennego.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.4.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

12

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

13

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Data i godzina, w której ta wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

18

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

19

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

20

Liczność1):

[0..1]

21

Definicja:

Data i godzina, w której ta wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

22

Stereotypy:

«property»

23

Atrybut:

tytul

24

Nazwa (pełna):

tytuł

25

Dziedzina:

Swobodny tekst.

26

Liczność1):

[1]

27

Definicja:

Oficjalny tytuł aktu planowania przestrzennego.

28

Stereotypy:

«property»

29

Atrybut:

tytulAlternatywny

30

Nazwa (pełna):

tytuł alternatywny

31

Dziedzina:

Swobodny tekst.

32

Liczność1):

[0..*]

33

Definicja:

Alternatywny (nieoficjalny) tytuł aktu planowania przestrzennego.

34

Stereotypy:

«property»

35

Atrybut:

typPlanu

36

Nazwa (pełna):

typ planu

37

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa „Typ aktu planowania przestrzennego” określona w pkt 2.5.

 

38

Liczność1):

[1]

39

Definicja:

Formalna nazwa typu aktu planowania przestrzennego.

40

Stereotypy:

«property»

41

Atrybut:

poziomHierarchii

42

Nazwa (pełna):

poziom w hierarchii

43

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa „Poziom planu zagospodarowania przestrzennego” określona w pkt 2.7.

44

Liczność1):

[1]

45

Definicja:

Poziom aktu planowania przestrzennego w hierarchii terytorialnej.

Dla poszczególnych typów aktu planowania przestrzennego atrybut przyjmuje następujące wartości:

1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa – regionalny;

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – lokalny;

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy – lokalny;

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części gminy – sublokalny;

5) Miejscowy plan odbudowy – sublokalny;

6) Miejscowy plan rewitalizacji – sublokalny.

46

Stereotypy:

«property»

47

Atrybut:

obowiazujeOd

48

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

49

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

50

Liczność1):

[0..1]

51

Definicja:

Data, od której dana wersja aktu planowania przestrzennego obowiązuje.

52

Stereotypy:

«property»

53

Atrybut:

obowiazujeDo

54

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

55

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

56

Liczność1):

[0..1]

57

Definicja:

Data, od której dana wersja aktu planowania przestrzennego przestała obowiązywać.

58

Stereotypy:

«property»

59

Atrybut:

status

60

Nazwa (pełna):

status

61

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa „Etap procesu ogólny” określona w pkt 2.8.

62

Liczność1):

[1]

63

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym znajduje się akt planowania przestrzennego.

64

Stereotypy:

«property»

65

Atrybut:

zmiana

66

Nazwa (pełna):

zmiana

67

Dziedzina:

Liczba całkowita.

68

Liczność1):

[0..1]

69

Definicja:

Informacja o liczbie zmian aktu planowania przestrzennego lub wydanych dla niego rozstrzygnięć nadzorczych lub wyroków sądowych.

70

Stereotypy:

«property»

71

Atrybut:

mapaPodkladowa

72

Nazwa (pełna):

mapa podkładowa

73

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.10.

74

Liczność1):

[0..*]

75

Definicja:

Odniesienie do mapy podkładowej użytej do sporządzenia danego aktu planowania przestrzennego.

76

Stereotypy:

«property»

77

Atrybut:

zasiegPrzestrzenny

78

Nazwa (pełna):

zasięg przestrzenny

79

Dziedzina:

Agregacja dwuwymiarowych prostych elementów geometrycznych, lokalnie reprezentujących ciągły obraz części płaszczyzny.

80

Liczność1):

[1]

81

Definicja:

Granica obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego.

Wartość atrybutu jest wyznaczona poprzez granicę obszaru, dla którego określone zostały informacje o zagospodarowaniu przestrzennym.

82

Stereotypy:

«property»

83

Rola asocjacyjna:

rysunek

84

Nazwa (pełna):

rysunek

85

Dziedzina:

RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

86

Liczność1):

[0..*]

87

Definicja:

Odniesienie do cyfrowej reprezentacji graficznych części aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją.

88

Stereotypy:

«property»

89

Rola asocjacyjna:

dokumentPrzystepujacy

90

Nazwa (pełna):

dokument przystępujący

91

Dziedzina:

DokumentFormalny

92

Liczność1):

[0..*]

93

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego ustanawiającego powstanie obowiązku sporządzenia aktu planowania przestrzennego.

94

Stereotypy:

«property»

95

Rola asocjacyjna:

dokumentUchwalajacy

96

Nazwa (pełna):

dokument uchwalający

97

Dziedzina:

DokumentFormalny

98

Liczność1):

[0..1]

99

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego, na mocy którego następuje powstanie obowiązku stosowania regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu lub wydania zarządzenia zastępczego w sprawie aktu planowania przestrzennego.

100

Stereotypy:

«property»

101

Rola asocjacyjna:

dokumentZmieniajacy

102

Nazwa (pełna):

dokument zmieniający

103

Dziedzina:

DokumentFormalny

104

Liczność1):

[0..*]

105

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego, na mocy którego powstaje obowiązek stosowania regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu lub wydania zarządzenia zastępczego w sprawie zmiany aktu planowania przestrzennego.

106

Stereotypy:

«property»

107

Rola asocjacyjna:

dokumentUchylajacy

108

Nazwa (pełna):

dokument uchylający

109

Dziedzina:

DokumentFormalny

110

Liczność1):

[0..*]

111

Definicja:

Odniesienie do dokumentu, na mocy którego wygasł obowiązek stosowania części albo całości regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie:

1) uchwalenia przez właściwy organ nowego aktu planowania przestrzennego;

2) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez właściwego wojewodę;

3) wydania wyroku przez właściwy sąd.

112

Stereotypy:

«property»

113

Rola asocjacyjna:

dokumentUniewazniajacy

114

Nazwa (pełna):

dokument unieważniający

115

Dziedzina:

DokumentFormalny

116

Liczność1):

[0..*]

117

Definicja:

Odniesienie do dokumentu, na mocy którego nastąpiło stwierdzenie nieważności części lub całości regulacji zawartych w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego w następstwie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego albo wyroku sądu.

118

Stereotypy:

«property»

119

Rola asocjacyjna:

dokument

120

Nazwa (pełna):

dokument

121

Dziedzina:

DokumentFormalny

122

Liczność1):

[0..*]

123

Definicja:

Odniesienie do innego dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego, który jest istotny z punktu widzenia decyzji podjętych w procesie tworzenia aktu planowania przestrzennego, np. opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych, decyzja o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub leśnych na cele nieleśne wraz ze złożonymi wnioskami.

Dokumenty wywołujące określone skutki prawne w odniesieniu do aktu planowania przestrzennego, np. uchwalenie lub zmiana, należy wskazywać za pośrednictwem właściwej dla skutku roli asocjacyjnej (poz. 89, 95, 101, 107, 113).

124

Stereotypy:

«property»

125

Ograniczenie:

dokumentPrzystepujacyLubUchwalajacy

126

Język naturalny:

Należy podać co najmniej dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktu planowania przestrzennego lub dokument uchwalający akt planowania przestrzennego.

127

OCL:

inv:sum(count(dokumentPrzystepujacy)+count(dokumentUchwalajacy)) >= 1

128

Ograniczenie:

dataPoczatkowaObowiazywania

129

Język naturalny:

Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu „prawnie wiążący lub realizowany'” lub „nieaktualny”, to data, od której obowiązuje, musi

być wyspecyfikowana.

130

OCL:

inv: self.status='legalForce' or self.status='obsolete' implies self.obowiazujeOd->notEmpty()

131

Ograniczenie:

dataKoncowaObowiazywania

132

Język naturalny:

Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu „nieaktualny”, to data, do której obowiązywał, musi być wyspecyfikowana.

133

OCL:

inv: self.status='obsolete' implies self.obowiazujeDo->notEmpty()

134

Ograniczenie:

koniecWersjiObiektu

135

Język naturalny:

Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi być późniejsza niż wartość atrybutu poczatekWersjiObiektu.

136

OCL:

inv:self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)

137

Ograniczenie:

mapaPodkładowa

138

Język naturalny:

Informacje o mapie podkładowej są obligatoryjne dla aktów planowania przestrzennego poziomu lokalnego.

139

OCL:

inv:

self.typPlanu='studiumUwarunkowanIKierunkowZagospodarowaniaPrzestrzenneg o' or self.typPlanu='miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego' or self.typPlanu='miejscowyPlanOdbudowy' or

self.typPlanu='miejscowyPlanRewitalizacji' implies self.mapaPodkladowa->notEmpty()

140

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

141

Język naturalny:

Instancje typu obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego muszą być wersjonowane.

142

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

143

Ograniczenie:

dokumentyZmieniajace

144

Język naturalny:

Wartość atrybutu zmiana musi być równa liczbie dokumentów zmieniających akt planowania przestrzennego.

145

OCL:

inv:self.zmiana = count(self.dokumentZmieniajacy)

146

Ograniczenie:

rysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

147

Język naturalny:

Jeżeli akt planowania przestrzennego jest prawnie wiążący, to informacja o jego rysunku musi być wyspecyfikowana.

148

OCL:

inv:self.status='legalForce' implies self.rysunek->notEmpty()

 

2.2. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: „RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego”

1

Klasa: RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

rysunek aktu planowania przestrzennego

3

Definicja:

Cyfrowa reprezentacja części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.4.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

12

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

13

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Data i godzina, w której ta wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

18

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

19

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

20

Liczność1):

[0..1]

21

Definicja:

Data i godzina, w której ta wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

22

Stereotypy:

«property»

23

Atrybut:

tytul

24

Nazwa (pełna):

tytuł

25

Dziedzina:

Swobodny tekst.

26

Liczność1):

[1]

27

Definicja:

Oficjalny tytuł (nazwa) graficznej części aktu planowania przestrzennego.

28

Stereotypy:

«property»

29

Atrybut:

lacze

30

Nazwa (pełna):

łącze

31

Dziedzina:

URI

32

Liczność1):

[1]

33

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym dostępny jest rysunek aktu planowania przestrzennego.

34

Stereotypy:

«property»

35

Atrybut:

legenda

36

Nazwa (pełna):

legenda

37

Dziedzina:

URI

38

Liczność1):

[0..1]

39

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym dostępna jest legenda rysunku aktu planowania przestrzennego.

40

Stereotypy:

«property»

41

Atrybut:

ukladOdniesieniaPrzestrzennego

42

Nazwa (pełna):

układ odniesienia przestrzennego

43

Dziedzina:

Swobodny tekst.

44

Liczność1):

[1]

45

Definicja:

Układ odniesienia przestrzennego rysunku aktu planowania przestrzennego (georeferencja pliku).

Układ odniesienia przestrzennego musi zostać podany zgodnie z EPSG Geodetic Parameter Dataset.

46

Stereotypy:

«property»

47

Atrybut:

opis

48

Nazwa (pełna):

opis

49

Dziedzina:

Swobodny tekst.

50

Liczność1):

[0..1]

51

Definicja:

Krótka charakterystyka rysunku aktu planowania przestrzennego.

52

Stereotypy:

«property»

53

Atrybut:

rozdzielczoscPrzestrzenna

54

Nazwa (pełna):

rozdzielczość przestrzenna

55

Dziedzina:

Liczba całkowita.

56

Liczność1):

[1]

57

Definicja:

Informacja o rozdzielczości przestrzennej rysunku aktu planowania przestrzennego, odpowiadającej skali sporządzania danego aktu. Wielkość opisująca poziom szczegółowości części graficznej aktu planowania przestrzennego wyrażona za pomocą liczby całkowitej stanowiącej mianownik skali.

58

Stereotypy:

«property»

59

Atrybut:

obowiazujeOd

60

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

61

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

62

Liczność1):

[0..1]

63

Definicja:

Data, od której dana wersja aktu planowania przestrzennego obowiązuje.

64

Stereotypy:

«property»

65

Atrybut:

obowiazujeDo

66

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

67

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

68

Liczność1):

[0..1]

69

Definicja:

Data, od której dana wersja aktu planowania przestrzennego przestała obowiązywać.

70

Stereotypy:

«property»

71

Rola asocjacyjna:

plan

72

Nazwa (pełna):

plan

73

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

74

Liczność1):

[1]

75

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, dla którego obiekt stanowi rysunek aktu planowania przestrzennego.

76

Stereotypy:

«property»

77

Ograniczenie:

dataPoczatkowaObowiazywania

78

Język naturalny:

Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu „prawnie wiążący lub realizowany” lub „nieaktualny”, to data, od której obowiązuje, musi być wyspecyfikowana.

79

OCL:

inv: self.plan.status='legalForce' or self.plan.status='obsolete' implies self.obowiazujeOd->notEmpty()

80

Ograniczenie:

dataKoncowaObowiazywania

81

Język naturalny:

Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu „nieaktualny”, to data, do której obowiązywał, musi być wyspecyfikowana.

82

OCL:

inv: self.plan.status='obsolete' implies self.obowiazujeDo->notEmpty()

83

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

84

Język naturalny:

Instancje typu obiektu RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego muszą być wersjonowane.

85

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

 

2.3. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: „DokumentFormalny”

1

Klasa: DokumentFormalny

2

Nazwa (pełna):

dokument formalny

3

Definicja:

Dokument formalny powiązany z aktem planowania przestrzennego. Szczególnym przypadkiem dokumentu formalnego jest akt prawny.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.4.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

tytul

12

Nazwa (pełna):

tytuł

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Oficjalny tytuł lub nazwa dokumentu.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

nazwaSkrocona

18

Nazwa (pełna):

nazwa skrócona

19

Dziedzina:

Swobodny tekst.

20

Liczność1):

[0..1]

21

Definicja:

Skrócona nazwa lub alternatywny tytuł dokumentu.

22

Stereotypy:

«property»

23

Atrybut:

numerIdentyfikacyjny

24

Nazwa (pełna):

numer identyfikacyjny

25

Dziedzina:

Swobodny tekst.

26

Liczność1):

[0..1]

27

Definicja:

Kod wykorzystywany do identyfikacji dokumentu.

28

Stereotypy:

«property»

29

Atrybut:

data

30

Nazwa (pełna):

data

31

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest:

1) Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia;

2) zdarzenie użyte do jej opisania określone w pkt 2.9.

32

Liczność1):

[1]

33

Definicja:

Data utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu.

34

Stereotypy:

«property»

35

Atrybut:

dataWejsciaWZycie

36

Nazwa (pełna):

data wejścia w życie

37

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

38

Liczność1):

[0..1]

39

Definicja:

Data dzienna wejścia w życie dokumentu będącego aktem prawnym.

Atrybut ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów urzędowych będących aktami prawnymi.

40

Stereotypy:

«property»

41

Atrybut:

dataUchylenia

42

Nazwa (pełna):

data uchylenia

43

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

44

Liczność1):

[0..1]

45

Definicja:

Data dzienna, od której dokument przestał obowiązywać.

46

Stereotypy:

«property»

47

Atrybut:

organUstanawiajacy

48

Nazwa (pełna):

organ ustanawiający

49

Dziedzina:

Swobodny tekst.

50

Liczność1):

[0..1]

51

Definicja:

Organ ustanawiający (wydający) dokument formalny.

Atrybut może przyjąć wartość np. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej lub będącą nazwą organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu

terytorialnego.

52

Stereotypy:

«property»

53

Atrybut:

szczegoloweOdniesienie

54

Nazwa (pełna):

szczegółowe odniesienie

55

Dziedzina:

Swobodny tekst.

56

Liczność1):

[0..1]

57

Definicja:

Odniesienie do konkretnej części dokumentu istotnej z punktu widzenia procesu planowania przestrzennego, np. artykułu ustawy.

58

Stereotypy:

«property»

59

Atrybut:

dziennikUrzedowy

60

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy

61

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Dziennik Urzędowy" określona w pkt 2.6.

62

Liczność1):

[0..1]

63

Definicja:

Nazwa dziennika urzędowego, w którym opublikowano dokument formalny.

64

Stereotypy:

«property»

65

Atrybut:

lacze

66

Nazwa (pełna):

łącze

67

Dziedzina:

URI

68

Liczność1):

[0..*]

69

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym dostępny jest tekst dokumentu formalnego.

70

Stereotypy:

«property»

71

Rola asocjacyjna:

uchwala

72

Nazwa (pełna):

uchwala

73

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

74

Liczność1):

[0..*]

75

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany akt prawny uchwala.

76

Stereotypy:

«property»

77

Rola asocjacyjna:

przystapienie

78

Nazwa (pełna):

przystąpienie

79

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

80

Liczność1):

[0..*]

81

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, w stosunku do którego dany akt prawny ustanawia przystąpienie do jego sporządzenia.

82

Stereotypy:

«property»

83

Rola asocjacyjna:

zmienia

84

Nazwa (pełna):

zmienia

85

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

86

Liczność1):

[0..*]

87

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany akt prawny zmienia.

88

Stereotypy:

«property»

89

Rola asocjacyjna:

uchyla

90

Nazwa (pełna):

uchyla

91

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

92

Liczność1):

[0..*]

93

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument uchyla.

94

Stereotypy:

«property»

95

Rola asocjacyjna:

uniewaznia

96

Nazwa (pełna):

unieważnia

97

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

98

Liczność1):

[0..*]

99

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument unieważnia.

100

Stereotypy:

«property»

101

Ograniczenie:

skutekPrawny

102

Język naturalny:

Jeżeli dokument wywołuje skutki prawne (np. uchwalenie, uchylenie, zmianę, nieważność) wobec aktu planowania przestrzennego, to musi zostać wyspecyfikowane odniesienie do tego aktu.

103

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

104

Język naturalny:

Instancje typu obiektu DokumentFormalny nie mogą być wersjonowane.

105

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->Empty()

 

2.4. Typ danych: „Identyfikator”

1

Klasa: Identyfikator

2

Nazwa (pełna):

identyfikator

3

Definicja:

Zewnętrzny jednoznaczny, niezmienny identyfikator obiektu publikowany przez dostawcę zbioru danych przestrzennych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje w celu odniesienia do obiektu.

4

Stereotypy:

«DataType»

5

Atrybut:

przestrzenNazw

6

Nazwa (pełna):

przestrzeń nazw

7

Dziedzina:

Swobodny tekst.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Przestrzeń nazw identyfikująca w sposób jednoznaczny źródło danych obiektu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Wartość atrybutu przestrzeń nazw powinna jednoznacznie identyfikować zbiór danych przestrzennych, do którego należy instancja typu obiektu.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

lokalnyId

12

Nazwa (pełna):

identyfikator lokalny

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Lokalny identyfikator obiektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, przypisany przez dostawcę danych.

Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych przestrzennych.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

wersjaId

18

Nazwa (pełna):

identyfikator wersji

19

Dziedzina:

Swobodny tekst.

20

Liczność1):

[0..1]

21

Definicja:

Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przypisany przez dostawcę danych.

W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.

22

Stereotypy:

«property»

 

2.5. Lista kodowa: „Typ aktu planowania przestrzennego”

1

Klasa: TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod

2

Nazwa (pełna):

Typ aktu planowania przestrzennego

3

Definicja:

Klasyfikacja aktów planowania przestrzennego ze względu na ich zawartość oraz tryb tworzenia i uchwalenia, a także organ odpowiedzialny za jego uchwalenie.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

planZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwa

6

Nazwa (pełna):

plan zagospodarowania przestrzennego województwa

7

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 38 oraz 39–45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8

Wartość:

studiumUwarunkowanIKierunkowZagospodarowaniaPrzestrzennegoGminy

9

Nazwa (pełna):

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

10

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 9–13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Wartość:

miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego

12

Nazwa (pełna):

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

13

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 14–21 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14

Wartość:

miejscowyPlanOdbudowy

15

Nazwa (pełna):

miejscowy plan odbudowy

16

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 13d ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

17

Wartość:

miejscowyPlanRewitalizacji

18

Nazwa (pełna):

miejscowy plan rewitalizacji

19

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 37f i art. 37g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.6. Lista kodowa: „Dziennik Urzędowy”

1

Klasa: DziennikUrzedowyKod

2

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy

3

Definicja:

Klasyfikacja dzienników urzędowych ze względu na organ wydający.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

dziennikUstaw

6

Nazwa (pełna):

Dziennik Ustaw

7

Definicja:

Dziennik Ustaw.

8

Wartość:

monitorPolski

9

Nazwa (pełna):

Monitor Polski

10

Definicja:

Monitor Polski.

11

Wartość:

dziennikResortowy

12

Nazwa (pełna):

Dziennik urzędowy organu władzy państwowej

13

Definicja:

Dziennik urzędowy organu władzy państwowej.

14

Wartość:

dziennikUrzedowyUniiEuropejskiej

15

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16

Definicja:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

17

Wartość:

dziennikUrzedowyWojDolnoslaskiego

18

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego

19

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego.

20

Wartość:

dziennikUrzedowyWojKujawskoPomorskiego

21

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego

22

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

23

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubelskiego

24

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego

25

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego.

26

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubuskiego

27

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego

28

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego.

29

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLodzkiego

30

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego

31

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego.

32

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMalopolskiego

33

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego

34

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego.

35

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMazowieckiego

36

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

37

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego.

38

Wartość:

dziennikUrzedowyWojOpolskiego

39

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego

40

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego.

41

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodkarpackiego

42

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego

43

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego.

44

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodlaskiego

45

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego

46

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego.

47

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPomorskiego

48

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego

49

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego.

50

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSlaskiego

51

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego

52

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego.

53

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSwietokrzyskiego

54

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

55

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego.

56

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWarminskoMazurskiego

57

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

58

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

59

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWielkopolskiego

60

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego

61

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego.

62

Wartość:

dziennikUrzedowyWojZachodniopomorskiego

63

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego

64

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego.

 

2.7. Lista kodowa: „Poziom planu zagospodarowania przestrzennego”

1

Klasa: LevelOfSpatialPlanValue

2

Nazwa (pełna):

poziom planu zagospodarowania przestrzennego

3

Definicja:

Hierarchia terytorialna planu.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Lista kodowa zdefiniowana w ust. 4.7.3.1 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2010, str. 11, z późn. zm.).

 

2.8. Lista kodowa: „Etap procesu ogólny”

1

Klasa: ProcessStepGeneralValue

2

Nazwa (pełna):

etap procesu ogólny

3

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym plan się znajduje.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Lista kodowa zdefiniowana w ust. 4.7.3.2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

 

2.9. Lista kodowa: „Typ kodu daty”

1

Klasa: TypKoduDatyKod

2

Nazwa (pełna):

typ kodu daty

3

Definicja:

Identyfikacja, kiedy wystąpiło dane zdarzenie.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

utworzenie

6

Nazwa (pełna):

utworzenie

7

Definicja:

Data utworzenia zasobu.

8

Wartość:

publikacja

9

Nazwa (pełna):

publikacja

10

Definicja:

Data publikacji/dopuszczenia do użytkowania zasobu.

11

Wartość:

przeglad

12

Nazwa (pełna):

przegląd

13

Definicja:

Data przeglądu zasobu (sprawdzenia lub sprawdzenia i ulepszenia lub poprawienia).

 

2.10. Typ danych: „Mapa podkładowa”

1

Klasa: MapaPodkladowa

2

Nazwa (pełna):

mapa podkładowa

3

Definicja:

Informacje dotyczące mapy użytej jako dokument podkładowy w założeniach aktu planowania przestrzennego.

4

Stereotypy:

«DataType»

5

Atrybut:

data

6

Nazwa (pełna):

data

7

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data dzienna opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Data aktualności lub opracowania użytej mapy podkładowej.

Należy podać datę aktualności użytej mapy podkładowej, a w przypadku jej braku należy podać datę opracowania mapy podkładowej.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

referencja

12

Nazwa (pełna):

referencja

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Odniesienie do użytej mapy podkładowej.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

lacze

18

Nazwa (pełna):

łącze

19

Dziedzina:

URI

20

Liczność1):

[0..1]

21

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym udostępniona jest mapa podkładowa.

22

Stereotypy:

«property»


1) Przez liczność rozumie się dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbę wystąpień, jakie może mieć dana cecha.

Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako „1”; wielokrotne jako „*”, stała zaś liczba wystąpień, inna niż 1, jest przedstawiana za pomocą odpowiedniej liczby (np. „2”, „3” itd.).

Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi co najmniej 1, oznacza to, że dla każdego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta istnieje w świecie rzeczywistym i musi zostać ona wprowadzona do zbioru danych.

Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi 0, oznacza to, że przynajmniej dla jednego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta może nie istnieć w świecie rzeczywistym.

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA METADANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA METADANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Metadane dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego zawierają elementy usystematyzowane w następujący sposób:

1. Identyfikacja

1.1. Tytuł zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Tytuł zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E1.

3

Definicja

Nazwa, o której mowa w ust. 1.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12, z późn. zm.).

Nazwa zbioru danych przestrzennych musi być skonstruowana zgodnie ze

wzorem dla:

1) planu zagospodarowania przestrzennego województwa: „Zbiór danych przestrzennych dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>”;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: „Zbiór danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego <typ jednostki podziału administracyjnego kraju> <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>”;

3) miejscowych planów, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów odbudowy oraz miejscowych planów rewitalizacji: „Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów <typ jednostki podziału administracyjnego kraju> <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>”.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

1.2. Streszczenie

1

Nazwa

Streszczenie

2

Oznaczenie elementu

E2.

3

Definicja

Opis, o którym mowa w ust. 1.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

1.3. Typ zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Typ zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E3.

3

Definicja

Typ, o którym mowa w ust. 1.3 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: zbiór danych przestrzennych („dataset”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.1.

 

1.4. Adres zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Adres zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E4.

3

Definicja

Adres, o którym mowa w ust. 1.4 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Adres zbioru danych przestrzennych musi być wyspecyfikowany

w formie adresu URI:

1) usługi sieciowej udostępniającej zbiór danych przestrzennych;

2) strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje na temat zbioru danych przestrzennych;

3) strony internetowej organizacji odpowiedzialnej za zbiór danych przestrzennych, jeżeli te adresy są niedostępne.

4

Obowiązek | Warunek

Warunkowy.

Element jest obligatoryjny, jeżeli jest dostępny adres URI, pod którym jest możliwość uzyskania szerszych informacji na temat zbioru danych przestrzennych lub na temat usług związanych z dostępem do zbioru danych przestrzennych.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

URI

 

1.5. Unikalny identyfikator zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Unikalny identyfikator zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E5.

3

Definicja

Identyfikator, o którym mowa w § 4 rozporządzenia, identyfikujący zbiór danych przestrzennych w unikalny sposób.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

1.6. Język zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Język zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E6.

3

Definicja

Język, o którym mowa w ust. 1.7 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

1.7. Kodowanie znaków

1

Nazwa

Kodowanie znaków

2

Oznaczenie elementu

E7.

3

Definicja

Kodowanie znaków, o którym mowa w art. 13 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2010, str. 11, z późn. zm.).

4

Obowiązek | Warunek

Warunkowy.

Element jest stosowany tylko w przypadku, jeżeli kodowanie użyte w zbiorze danych przestrzennych nie jest oparte na kodowaniu UTF-8.

5

Liczność1)

0..*

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.2.

 

2. Klasyfikacja danych przestrzennych

2.1. Kategoria tematyczna

1

Nazwa

Kategoria tematyczna

2

Oznaczenie elementu

E8.

3

Definicja

Kategoria, o której mowa w ust. 2.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: „Planowanie/Kataster” („planningCadastre”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.3.

 

3. Słowo kluczowe

3.1. Wartość słowa kluczowego

1

Nazwa

Wartość słowa kluczowego

2

Oznaczenie elementu

E9.

3

Definicja

Wartość, o której mowa w ust. 3.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Należy podać słowa kluczowe:

1) opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych i pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET). Słowo to zawsze przyjmuje wartość: „Zagospodarowanie przestrzenne”;

2) opisujące poziom administracyjny, który zbiór danych przestrzennych obejmuje (zakres przestrzenny);

3) opisujące typ zbioru danych przestrzennych, w formie neutralnego językowo słowa, które zawsze przyjmuje wartość: „PlannedLandUse”;

4) opisujące poziom jednostki administracyjnej objętej aktem planowania przestrzennego. Słowo to zawsze przyjmuje wartość zdefiniowaną w liście kodowej „Poziom planu zagospodarowania przestrzennego” zdefiniowanej w pkt 2.7 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

4..*

6

Dziedzina

Dziedzina wartości dla słowa kluczowego dla tematu danych

przestrzennych jest określona w pkt 13.9.

Dziedzina wartości dla słowa kluczowego dla zakresu przestrzennego jest

określona w pkt 13.10.

Dziedziną wartości dla pozostałych słów kluczowych jest swobodny tekst.

 

3.2. Standardowy słownik źródłowy

1

Nazwa

Standardowy słownik źródłowy

2

Oznaczenie elementu

E10.

3

Definicja

Słownik, o którym mowa w ust. 3.2 w części B załącznika do

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu jest określana dla pojedynczego słowa kluczowego lub

grupy słów kluczowych, które pochodzą z jednego kontrolowanego

słownika.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny, jeżeli wartość słowa kluczowego pochodzi

z kontrolowanego słownika.

5

Liczność1)

0..1 (rozumiana w kontekście informacji o słowniku, z którego pochodzi dane słowo kluczowe)

6

Dziedzina

Wskazanie słownika powinno zawierać przynajmniej tytuł kontrolowanego słownika źródłowego i datę odniesienia (datę publikacji, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia).

 

4. Położenie geograficzne

4.1. Geograficzny prostokąt ograniczający

1

Nazwa

Geograficzny prostokąt ograniczający

2

Oznaczenie elementu

E11.

3

Definicja

Prostokąt ograniczający, o którym mowa w ust. 4.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Jeżeli zbiór danych przestrzennych charakteryzuje się brakiem ciągłości przestrzennej, można określić więcej niż jeden prostokąt ograniczający.

Współrzędne należy podać w Światowym Systemie Geodezyjnym 1984

(WGS84).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

-180.00 ≤ wartość zachodniej granicznej długości geograficznej ≤ 180.00

-180.00 ≤ wartość wschodniej granicznej długości geograficznej ≤ 180.00

-90.00 ≤ wartość południowej granicznej szerokości geograficznej ≤90.00

wartość południowej granicznej szerokości geograficznej ≤ wartość

północnej granicznej szerokości geograficznej

-90.00 ≤ wartość północnej granicznej szerokości geograficznej ≤ 90.00

wartość północnej granicznej szerokości geograficznej >= wartość

południowej granicznej szerokości geograficznej

 

4.2. System odniesienia za pomocą współrzędnych

1

Nazwa

System odniesienia za pomocą współrzędnych

2

Oznaczenie elementu

E12.

3

Definicja

System odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada

2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług

danych przestrzennych.

Należy podać identyfikator systemu odniesienia w EPSG Geodetic

Parameter Registry.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

5. Odniesienie czasowe

5.1. Data utworzenia

1

Nazwa

Data utworzenia

2

Oznaczenie elementu

E13.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 5.4 w części B załącznika do rozporządzenia

Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu musi wyrażać co najmniej datę dzienną, która może

być rozszerzona o wskazanie czasu (godzina, minuta, sekunda).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedziną elementu jest:

1) Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia albo DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą);

2) zdarzenie użyte do jej opisania określono w pkt 13.7.

 

5.2. Data opublikowania

1

Nazwa

Data opublikowania

2

Oznaczenie elementu

E14.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 5.2 w części B załącznika do rozporządzenia

Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu musi wyrażać co najmniej datę dzienną, która może

być rozszerzona o wskazanie czasu (godzina, minuta, sekunda).

4

Obowiązek | Warunek

Warunkowy.

Element jest obligatoryjny, jeżeli zbiór danych przestrzennych został opublikowany za pośrednictwem usług sieciowych.

5

Liczność1)

0..1

6

Dziedzina

1) Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia albo DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą);

2) zdarzenie użyte do jej opisania określono w pkt 13.7.

 

6. Jakość i ważność

6.1. Pochodzenie

1

Nazwa

Pochodzenie

2

Oznaczenie elementu

E15.

3

Definicja

Opis, o którym mowa w ust. 6.1 w części B załącznika do rozporządzenia

Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst

 

6.2. Rozdzielczość przestrzenna

1

Nazwa

Rozdzielczość przestrzenna

2

Oznaczenie elementu

E16.

3

Definicja

Rozdzielczość, o której mowa w ust. 6.2 w części B załącznika do

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Liczba całkowita.

 

6.3. Metoda reprezentacji przestrzennej

1

Nazwa

Typ reprezentacji przestrzennej

2

Oznaczenie elementu

E17.

3

Definicja

Typ reprezentacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 6

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych

przestrzennych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartości: wektor („Vector”) oraz

siatka („Grid”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

2

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.4.

 

7. Zgodność

7.1. Specyfikacja

1

Nazwa

Specyfikacja

2

Oznaczenie elementu

E18.

3

Definicja

Przepisy wykonawcze lub inne specyfikacje, o których mowa w ust. 7.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Przytoczenie powinno obejmować co najmniej:

1) tytuł;

2) datę odniesienia.

Należy przytoczyć co najmniej:

1) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

2) specyfikację danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” – D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines;

3) przepisy wydane na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.);

4) specyfikację danych „Planowanie przestrzenne”.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

4..*

6

Dziedzina

Dziedziną tytułu jest swobodny tekst.

Dziedziną daty odniesienia jest Data opisana wartościami dla roku,

miesiąca i dnia oraz zdarzenie użyte do jej opisania określone w pkt 13.7.

 

7.2. Stopień

1

Nazwa

Stopień

2

Oznaczenie elementu

E19.

3

Definicja

Stopień, o którym mowa w ust. 7.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, zgodności zbioru danych przestrzennych z przepisami przytoczonymi w ramach elementu E18.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście informacji o zgodności ze specyfikacją; każda wskazana specyfikacja musi posiadać informację o zgodności)

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.11.

 

8. Wymogi dotyczące dostępu i użytkowania

8.1. Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1

Nazwa

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

2

Oznaczenie elementu

E20.

3

Definicja

Warunki, o których mowa w ust. 8.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: Brak warunków dostępu

i użytkowania.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

8.2. Ograniczenia w publicznym dostępie

1

Nazwa

Ograniczenia w publicznym dostępie

2

Oznaczenie elementu

E21.

3

Definicja

Ograniczenia, o których mowa w ust. 8.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: Brak ograniczeń

w publicznym dostępie.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.8.

 

9. Organizacje odpowiedzialne

9.1. Jednostka odpowiedzialna

1

Nazwa

Jednostka odpowiedzialna

2

Oznaczenie elementu

E22.

3

Definicja

Organizacja, o której mowa w ust. 9.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Należy co najmniej wyspecyfikować jednostkę odpowiedzialną, pełniącą

w stosunku do zbioru danych przestrzennych rolę „Administrator”, o której mowa w pkt 13.5.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy organizacji jest swobodny tekst.

Dziedziną danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej) jest

łańcuch znaków.

 

9.2. Rola jednostki odpowiedzialnej

1

Nazwa

Rola jednostki odpowiedzialnej

2

Oznaczenie elementu

E23.

3

Definicja

Rola, o której mowa w ust. 9.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście informacji o organizacji odpowiedzialnej; każda organizacja odpowiedzialna posiadać może tylko jedną rolę; jednak może być wiele jednostek odpowiedzialnych za pojedynczy zbiór danych

przestrzennych)

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.5.

 

10. Kodowanie

10.1. Nazwa formatu

1

Nazwa

Nazwa formatu

2

Oznaczenie elementu

E24.

3

Definicja

Nazwa formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zbioru danych

przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

10.2. Wersja formatu

1

Nazwa

Wersja formatu

2

Oznaczenie elementu

E25.

3

Definicja

Wersja formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zbioru danych

przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście formatu dystrybucji danych; każdy format musi posiadać wersję)

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

11. Informacje o utrzymaniu zbioru

11.1. Częstotliwość aktualizacji

1

Nazwa

Częstotliwość aktualizacji

2

Oznaczenie elementu

E26.

3

Definicja

Częstotliwość, z jaką dokonywane są zmiany w zbiorze danych przestrzennych, po tym jak zbiór danych przestrzennych został

skompletowany.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: według potrzeb

(„asNeeded”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.6.

 

11.2. Informacja o szczegółowych wymaganiach dotyczących utrzymania

1

Nazwa

Informacja o szczegółowych wymaganiach dotyczących utrzymania

2

Oznaczenie elementu

E27.

3

Definicja

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania aktualizacji

zbioru danych przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

11.3. Zakres danych

1

Nazwa

Zakres danych

2

Oznaczenie elementu

E28.

3

Definicja

Zakres danych, wobec których stosowana jest aktualizacja.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: zbiór danych przestrzennych („dataset”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.1.

 

12. Metadane na temat metadanych

12.1. Punkt kontaktowy metadanych

1

Nazwa

Punkt kontaktowy metadanych

2

Oznaczenie elementu

E29.

3

Definicja

Opis organizacji, o którym mowa w ust. 10.1 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Opis powinien obejmować co najmniej:

1) nazwę organizacji;

2) rolę organizacji;

3) dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej).

Element metadanych „rola jednostki” zawsze przyjmuje wartość: punkt

kontaktowy („contactPoint”).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy organizacji jest swobodny tekst.

Dziedzina roli organizacji jest określona w pkt 13.5.

Dziedziną danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej) jest

łańcuch znaków.

 

12.2. Data metadanych

1

Nazwa

Data metadanych

2

Oznaczenie elementu

E30.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 10.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu należy podać z dokładnością dzienną (data dzienna).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

 

12.3. Język metadanych

1

Nazwa

Język metadanych

2

Oznaczenie elementu

E31.

3

Definicja

Język, o którym mowa w ust. 10.3 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: polski.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

12.4. Identyfikator rekordu metadanych

1

Nazwa

Unikalny identyfikator rekordu (pliku) metadanych

2

Oznaczenie elementu

E32.

3

Definicja

Wartość identyfikująca rekord metadanych w unikalny sposób. Wartość elementu musi być równa identyfikatorowi UUID.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

12.5. Standard metadanych

1

Nazwa

Standard metadanych

2

Oznaczenie elementu

E33.

3

Definicja

Opis standardu metadanych użytego do opisu zbioru danych

przestrzennych.

Opis powinien obejmować co najmniej:

1) nazwę standardu metadanych;

2) wersję standardu metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy standardu metadanych jest swobodny tekst. Dziedziną wersji standardu metadanych jest swobodny tekst.

 

13. Listy kodowe

13.1. Typ zasobu

1

Typ zasobu

2

Definicja:

Typ zasobu opisanego przez metadane, o którym mowa w ust. 1 w części D

załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych

3

Wartość:

Zbiór danych przestrzennych (dataset)

4

Definicja:

Informacja ma zastosowanie do zbioru danych przestrzennych.

 

13.2. Zestaw znaków

1

Zestaw znaków

2

Definicja:

Nazwa standardu zapisu znaków użytego dla zbioru danych przestrzennych.

3

Wartość:

ucs2

4

Definicja:

16-bitowy stałej długości uniwersalny zbiór znaków, UCS, oparty na ISO/IEC

10646.

5

Wartość:

ucs4

6

Definicja:

32-bitowy stałej długości uniwersalny zbiór znaków, UCS, oparty na ISO/IEC

10646.

7

Wartość:

utf7

8

Definicja:

7-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

9

Wartość:

utf8

10

Definicja:

8-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

11

Wartość:

utf16

12

Definicja:

16-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

13

Wartość:

8859część1

14

Definicja:

ISO/IEC 8859-1, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 1: alfabet łaciński nr 1.

15

Wartość:

8859część2

16

Definicja:

ISO/IEC 8859-2, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 2: alfabet łaciński nr 2.

17

Wartość:

8859część3

18

Definicja:

ISO/IEC 8859-3, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 3: alfabet łaciński nr 3.

19

Wartość:

8859część4

20

Definicja:

ISO/IEC 8859-4, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 4: alfabet łaciński nr 4.

21

Wartość:

8859część5

22

Definicja:

ISO/IEC 8859-51, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 5: alfabet łaciński/cyrylica.

23

Wartość:

8859część9

24

Definicja:

ISO/IEC 8859-9, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 9: alfabet łaciński nr 5.

25

Wartość:

8859część10

26

Definicja:

ISO/IEC 8859-10, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 10: alfabet łaciński nr 6.

27

Wartość:

8859część13

28

Definicja:

ISO/IEC 8859-13, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 13: alfabet łaciński nr 7.

29

Wartość:

8859część14

30

Definicja:

ISO/IEC 8859-14, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 14: alfabet łaciński nr 8 (celtycki).

31

Wartość:

8859część15

32

Definicja:

ISO/IEC 8859-15, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 15: alfabet łaciński nr 9.

33

Wartość:

8859część16

34

Definicja:

ISO/IEC 8859-16, technologia informacyjna – 8-bitowego jednobajtowego zbioru

znaków graficznych – Część 16: alfabet łaciński nr 10.

35

Wartość:

usAscii

36

Definicja:

amerykański zbiór kodów ASCII (ISO 646 US).

37

Wartość:

ebcdic

38

Definicja:

zbiór kodów maszyny IBM.

 

13.3. Kategoria tematyczna

1

Kategoria tematyczna

2

Definicja:

Kategoria tematyczna, o której mowa w ust. 2 w części D załącznika do

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Planowanie/Kataster (planningCadastre)

4

Definicja:

Informacja użyta do podejmowania odpowiednich działań dla przyszłego wykorzystania terenu.

 

13.4. Typ reprezentacji przestrzennej

1

Typ reprezentacji przestrzennej

2

Definicja:

Typ reprezentacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 6 rozporządzenia

Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

3

Wartość:

wektor

4

Definicja:

Do reprezentowania danych geograficznych użyte są dane wektorowe.

5

Wartość:

siatka

6

Definicja:

Do reprezentowania danych geograficznych użyte są dane siatki.

 

13.5. Rola

1

Rola

2

Definicja:

Funkcja jednostki odpowiedzialnej, o której mowa w ust. 6 w części D załącznika

do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Dostawca zasobu (resourceProvider)

4

Definicja:

Jednostka dostarczająca zasób.

5

Wartość:

Administrator (custodian)

6

Definicja:

Jednostka przyjmująca odpowiedzialność za dane oraz zapewniająca właściwą opiekę i utrzymanie zasobu.

7

Wartość:

Właściciel (owner)

8

Definicja:

Jednostka, która jest właścicielem zasobu.

9

Wartość:

Użytkownik (user)

10

Definicja:

Jednostka, która korzysta z zasobu.

11

Wartość:

Dystrybutor (distributor)

12

Definicja:

Jednostka rozpowszechniająca zasób.

13

Wartość:

Twórca (originator)

14

Definicja:

Jednostka, która utworzyła zasób.

15

Wartość:

Punkt kontaktowy (pointOfContact)

16

Definicja:

Jednostka, z którą można się kontaktować w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub

o sposobie nabycia zasobu.

17

Wartość:

Główny badacz (principalInvestigator)

18

Definicja:

Najważniejsza jednostka odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań.

19

Wartość:

Jednostka przetwarzająca (processor)

20

Definicja:

Jednostka, która przetworzyła dane w taki sposób, że zasób uległ zmianie.

21

Wartość:

Wydawca (publisher)

22

Definicja:

Jednostka, która opublikowała zasób.

23

Wartość:

Autor (author)

24

Definicja:

Jednostka, która zredagowała zasób.

 

13.6. Częstotliwość aktualizacji

1

Częstotliwość aktualizacji

2

Definicja:

Częstotliwość, z jaką wykonywane są modyfikacje lub kasowanie danych po ich

pierwszym wyprodukowaniu.

3

Wartość:

według potrzeb

4

Definicja:

Dane są aktualizowane, jeżeli jest to potrzebne.

 

13.7. Typ daty

1

Typ daty

2

Definicja:

Odniesienie czasowe, o którym mowa w ust. 5 w części B załącznika do

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Data opublikowania

4

Definicja:

Jest to data opublikowania zasobu, o ile jest dostępna, lub data wejścia w życie.

5

Wartość:

Data ostatniej aktualizacji

6

Definicja:

Jest to data ostatniej aktualizacji w przypadku, gdy zasób był aktualizowany.

7

Wartość:

Data utworzenia

8

Definicja:

Jest to data utworzenia zasobu.

 

13.8. Ograniczenia w publicznym dostępie

1

Ograniczenia w publicznym dostępie

2

Definicja:

Ograniczenia w publicznym dostępie do zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 8.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Brak ograniczeń w publicznym dostępie

4

Definicja:

Nie ma ograniczeń w publicznym dostępie do zbiorów danych przestrzennych.

 

13.9. Temat danych przestrzennych

1

Temat danych przestrzennych

2

Definicja:

Słowo kluczowe, o którym mowa w ust. 3 w części B załącznika do rozporządzenia

Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych,

pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET), opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych określony w załącznikach I, II

lub III do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca

2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie

Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).

3

Wartość:

Zagospodarowanie przestrzenne

4

Definicja:

Terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar

funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe,

przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe).

 

13.10. Zakres przestrzenny

1

Zakres przestrzenny

2

Definicja:

Poziom administracyjny, który obejmuje zbiór danych przestrzennych.

3

Wartość:

Regionalnym (regional)

4

Definicja:

Zakres zbioru danych przestrzennych obejmuje terytorium jednej lub kilku

jednostek administracyjnych szczebla niższego niż krajowy.

5

Wartość:

Lokalne (local)

6

Definicja:

Zakres zbioru danych przestrzennych obejmuje terytorium jednej lub kilku lokalnych jednostek administracyjnych.

 

13.11. Stopień zgodności

1

Stopień zgodności

2

Definicja:

Stopień zgodności, o którym mowa w ust. 5 w części D załącznika do

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Zgodny (conformant)

4

Definicja:

Zasób jest w pełni zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5

Wartość:

Niezgodny (notConformant)

6

Definicja:

Zasób nie jest zgodny z przytoczoną specyfikacją.

7

Wartość:

Brak oceny zgodności (notEvaluated)

8

Definicja:

Zgodność nie została oceniona.


1) Przez liczność rozumie się dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbę wystąpień określonego elementu metadanych.

Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako „1”, wielokrotne – jako „*”, stała zaś liczba wystąpień, inna niż 1, jest przedstawiana za pomocą odpowiedniej liczby (np. „2”, „3” itd.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
  • Data wejścia w życie: 2020-10-31
  • Data obowiązywania: 2023-11-22
  • Dokument traci ważność: 2026-09-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA