Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2020 r. poz. 48) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie stawek]

Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 lipca 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2021 r. (poz. 693)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowania

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

A

10 640

B

10 040

C1

8 240

C2

7 940

D1

7 640

D2

7 240

E1

6 540

E2

6 240

F1

6 040

F2

5 840

G1

5 540

G2

5 440

H1

5 340

H2

5 240

I1

5 140

I2

5 020

J1

4 920

J2

4 800

K1

4 700

K2

4 580

L1

4 180

L2

4 060

M1

3 960

M2

3 840

N1

3 740

N2

3 600

ZZ

2 100