Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374 oraz z 2020 r. poz. 1602) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 10 po wyrazach „w art. 37 ust. 1” skreśla się wyrazy „i ust. 2 pkt 1 i 2”;

2) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przekazanie dofinansowania wnioskodawcy będącemu podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, następuje pod warunkiem udzielenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia roszczeń, przysługujących ministrowi albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dofinansowania, w postaci oświadczenia wnioskodawcy o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 albo 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11), albo weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.”;

3) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje, że przekazanie dofinansowania nastąpi w terminie późniejszym niż termin dokonania przez wnioskodawcę wydatku na realizację działania wskazany w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem (refinansowanie), wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą, jest obowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego w PLN, na który będą przekazywane środki z dofinansowania przeznaczone na pokrycie wydatków objętych refinansowaniem.

4. W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje refinansowanie wszystkich wydatków wskazanych w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem, przepisu ust. 2 nie stosuje się.”;

4) w § 13 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w raporcie rozliczeniowym z realizacji działania wykazuje wydatki w walucie PLN przeliczone z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według kursu faktycznego zastosowanego przez bank dokonujący przelewu albo, w przypadku wydatków objętych refinansowaniem, o których mowa w § 12 ust. 3 lub 4, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przez wnioskodawcę wydatku;”.

§ 2. [Wniosek o udzielenie dofinansowania]

Do wniosków o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), złożonych przez podmioty będące podmiotami zagranicznymi, mającymi siedzibę za granicą, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie dofinansowania zawartych z tymi podmiotami przed tym dniem, w tym do przekazania dofinansowania wnioskodawcy będącemu podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, oraz do raportów rozliczeniowych z realizacji działania wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, mającego siedzibę za granicą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717 oraz z 2021 r. poz. 361).