| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres zadań objętych mecenatem państwa;

2) szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą”, oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;

3) dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „dotacjami”, oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zwanego dalej „dofinansowaniem”, oraz dokumenty dołączane do wniosku;

4) dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania;

5) elementy umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania.

§ 2. [Zadania objęte mecenatem państwa]

1. Mecenatem państwa objęte są następujące zadania:

1) podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

2) upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej;

3) upowszechnianie i promocja czytelnictwa;

4) promocja kultury polskiej za granicą;

5) zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

6) ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, oraz opieka nad tym dziedzictwem;

7) budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej;

8) tworzenie warunków do zakupów, ekspozycji i upowszechniania sztuki współczesnej;

9) zachowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych i kultury ludowej;

10) tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury;

11) digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego;

12) edukacja kulturalna społeczeństwa.

2. W przypadku wnioskodawców będących podmiotami zagranicznymi, w ramach zadań, o których mowa w ust. 1, dofinansowania udziela się na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3. [Udzielanie dotacji i dofinansowania]

Dotacji i dofinansowania udziela minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, na podstawie wniosków.

§ 4. [Podmiot upoważniony]

1. Minister może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej „podmiotem upoważnionym”, do udzielania, przekazywania lub rozliczania w jego imieniu dotacji lub dofinansowań.

2. Podmiot upoważniony może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, swojego zastępcę.

3. W przypadku gdy realizacja czynności objętych upoważnieniem wymaga przetwarzania danych osobowych, minister zawiera z podmiotem upoważnionym jako podmiotem przetwarzającym umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)). W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis stosuje się odpowiednio.

4. Instytucja kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o dotacje lub dofinansowanie na realizację działań objętych upoważnieniem.

§ 5. [Składanie sporządzonych w języku obcym dokumentów wymaganych w sprawach udzielenia i rozliczenia dofinansowania]

Dokumenty wymagane w sprawach udzielenia i rozliczenia dofinansowania sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 6. [Warunek udzielenia dotacji i dofinansowania]

1. Warunkiem udzielenia dotacji i dofinansowania jest zgodność działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister, określonych przez tego ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zwanego dalej „programem”.

2. Oceny zgodności działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych określonych w programie dokonuje odpowiednio minister, podmiot upoważniony albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania.

3. Oceny, o której mowa w ust. 2, dokonuje się pod względem zgodności działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych określonych w programie, w szczególności w zakresie wartości merytorycznej realizowanych zadań i potencjału organizacyjnego podmiotów składających wnioski.

4. Odpowiednio minister albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, mogą powoływać komisje lub zespoły eksperckie w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga wiedzy eksperckiej.

§ 7. [Przyznawanie dotacji i dofinansowania wnioskodawcom będącym przedsiębiorstwami]

1. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”, dotacje i dofinansowanie są udzielane jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”, z zastrzeżeniem ust. 12.

2. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis nie mogą przekraczać progów wskazanych odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. z i aa rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

3. Pomoc publiczna jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli pomoc spełnia warunki określone w rozdziale I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz szczególne warunki dotyczące danej kategorii pomocy ustanowione w rozdziale III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis podlegają kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

5. Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 oraz art. 54 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.

7. W przypadku pomocy publicznej za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

8. Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.

9. Wysokość pomocy publicznej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6–9 oraz art. 54 ust. 7 i 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

10. Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, nie mogą być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 lub art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

11. W przypadku pomocy publicznej na rzecz utworów audiowizualnych, prace nad projektem działań wskazanych we wniosku lub rozpoczęcie tych działań nie mogą rozpocząć się do czasu przekazania przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

12. W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie zadań nieobjętych dofinansowaniem w trybie pomocy publicznej zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.

13. Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, stanowiące pomoc publiczną, są udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

14. Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, stanowiące pomoc de minimis, są udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 8. [Ogłaszanie naboru wniosków o udzielenie dotacji lub dofinansowania]

1. Co najmniej raz w roku odpowiednio minister oraz instytucja, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, na podstawie programu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji lub dofinansowania.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem zamknięcia naboru wskazanym w ogłoszeniu.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera informacje wskazujące:

1) prognozowany limit wydatków przeznaczonych na dotacje albo dofinansowanie działań określonych w programie;

2) cele i rodzaje działań objętych dotacjami albo dofinansowaniem;

3) podmioty uprawnione do złożenia wniosku;

4) podmiot, do którego składa się wniosek;

5) termin i sposób składania wniosków;

6) termin i wymagania odnoszące się do realizacji działań;

7) kryteria wyboru wniosków;

8) dokumenty dołączane do wniosków.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4, minister w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania wskazuje instytucję kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.

§ 9. [Wniosek o udzielenie dotacji albo dofinansowania]

1. Wniosek o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;

2) imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osób zaangażowanych w realizację zadania ze strony wnioskodawcy;

3) nazwę, rodzaj i opis działań, w tym gdy jest to konieczne, imię, nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie z zakresu, którego dotyczy działanie osób uczestniczących w realizacji zadania;

4) wskazanie programu;

5) wysokość wnioskowanej dotacji albo dofinansowania;

6) harmonogram realizacji działania;

7) oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;

8) preliminarz całkowitych kosztów działania;

9) inne źródła finansowania działania.

2. W przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym preliminarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, jest sporządzany w walucie PLN, przeliczonej z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według średniego kursu NBP z dnia określonego w regulaminie programu i obejmuje wyłącznie koszty, które mają być pokryte z dofinansowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnienie wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania, a także formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy.

§ 10. [Przyrzeczenie udzielenia dotacji albo dofinansowania z budżetu państwa]

1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać na podstawie złożonych wniosków przyrzeczenie udzielenia dotacji albo dofinansowania z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister, na działania w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

2. Przyrzeczenie stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez podmiot właściwy dla programu europejskiego, na okres przewidywany do realizacji tego programu.

§ 11. [Umowa o udzieleniu dotacji albo dofinansowania]

1. Przed przekazaniem dotacji albo dofinansowania odpowiednio minister, podmiot upoważniony albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji albo dofinansowania.

2. Umowa o udzieleniu dotacji albo dofinansowania zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja albo dofinansowanie zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji albo dofinansowania oraz sposób i termin ich przekazania;

3) termin wykorzystania udzielonej dotacji albo dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji albo dofinansowania;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji albo dofinansowania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania;

6) tryb kontroli wykonania zadania;

7) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dotacji albo dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie;

8) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dotacji albo dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem środków z dotacji albo dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

9) obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o uzyskanej dotacji albo dofinansowaniu.

3. Umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, zawiera również:

1) wskazanie przepisów prawa polskiego, do których stosowania zobowiązuje się wnioskodawca;

2) zgodę wnioskodawcy na przeprowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej, o której mowa w § 13 ust. 6, przez firmę audytorską wskazaną przez ministra, podmiot upoważniony albo instytucję, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;

3) klauzulę prorogacyjną określającą, że wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ministra, podmiotu upoważnionego albo instytucji, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy.

4. Do umowy zawieranej z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, załącza się oświadczenie wnioskodawcy o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.4)), w przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dofinansowania.

§ 12. [Przekazanie dotacji albo dofinansowania]

1. Przekazanie dotacji albo dofinansowania odbywa się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu realizacji działań objętych dotacją albo dofinansowaniem w roku budżetowym, w którym zostaną przekazane środki z dotacji albo dofinansowania.

2. Wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą, jest obowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego w PLN, przeznaczonego wyłącznie do dokonywania płatności z udzielonego dofinansowania.

§ 13. [Raport rozliczeniowy z realizacji działania]

1. Warunkiem rozliczenia dotacji albo dofinansowania jest przekazanie przez wnioskodawcę odpowiednio ministrowi, podmiotowi upoważnionemu albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, raportu rozliczeniowego z realizacji działania.

2. Raport rozliczeniowy z realizacji działania obejmuje zakres rzeczowy i finansowy tego działania, w tym co najmniej wykaz faktur i rachunków sfinansowanych z dotacji albo dofinansowania oraz informację o wydatkach, które zostały faktycznie poniesione i udokumentowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244).

3. Do raportu rozliczeniowego z realizacji działania dołącza się materiały potwierdzające wykonanie tego działania.

4. Raport rozliczeniowy z realizacji działania wraz z załącznikami przekazuje się w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – w terminie 60 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.

5. Wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą:

1) w raporcie rozliczeniowym z realizacji działania wykazuje wydatki w walucie PLN przeliczone z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według kursu faktycznego zastosowanego przez bank dokonujący przelewu;

2) do raportu rozliczeniowego z realizacji działania dołącza dokument potwierdzający prawidłowość poniesionych wydatków wykazanych w raporcie, wystawiony przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony zgodnie z prawem państwa, w którym wnioskodawca ma siedzibę, do przeprowadzania obowiązkowego badania sprawozdań finansowych.

6. Minister, podmiot upoważniony albo instytucja, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania przez wnioskodawcę będącego podmiotem zagranicznym, mającego siedzibę za granicą, może zlecić przeprowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie audytorskiej.

§ 14. [Stosowanie przepisów o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa]

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji albo dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji albo dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 15. [Termin publikacji wykazu działań, na które zostały udzielone dotacje i dofinansowania]

W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku minister i instytucja kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, publikują w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio na stronie podmiotowej ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, wykaz działań, na które zostały udzielone dotacje i dofinansowania.

§ 16. [Stosowanie przepisów do wniosków złożonych i niezrealizowanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz do umów o udzielenie dotacji albo dofinansowania]

Do wniosków złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637 i 1693.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. poz. 1474, z 2006 r. poz. 72 i 1632, z 2007 r. poz. 1831, z 2008 r. poz. 879 oraz z 2010 r. poz. 1005), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. poz. 1105).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »