Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355 i 680) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji (Dz. U. poz. 2121) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy "opatruje się podpisem" zastępuje się wyrazami "opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255) roczne dane statystyczne opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.",

c) w ust. 3 wyrazy "opatruje się podpisem" zastępuje się wyrazami "opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczne dane statystyczne przekazuje się Komisji Nadzoru Finansowego w postaci elektronicznej.",

b) uchyla się ust. 3;

3) w załączniku do rozporządzenia noty objaśniające do formularza III otrzymują brzmienie:

"Formularz III opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.".

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do rocznych danych statystycznych dotyczących zakresu operacji koasekuracyjnych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-21
  • Data wejścia w życie: 2021-05-06
  • Data obowiązywania: 2021-05-06