reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Na podstawie art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i rodzaje danych statystycznych dotyczących zakresu operacji koasekuracyjnych sporządzanych przez zakład ubezpieczeń współubezpieczający i główny oddział współubezpieczający oraz terminy i formy przekazywania tych danych Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. [Roczne dane statystyczne]

1. Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych, zwane dalej „rocznymi danymi statystycznymi”, zakład ubezpieczeń współubezpieczający oraz główny oddział współubezpieczający sporządzają zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Roczne dane statystyczne obejmują:

1) ogólne informacje o zakładzie ubezpieczeń;

2) wykaz umów koasekuracji dużych ryzyk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanych dalej „dużymi ryzykami”;

3) wykaz porozumień w sprawie koasekuracji ryzyk innych niż duże ryzyka.

§ 3. [Podmiot opatrujący podpisem roczne dane statystyczne]

1. Roczne dane statystyczne opatruje się podpisem kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, potwierdzającym zgodność danych ze stanem faktycznym.

2. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948), roczne dane statystyczne opatruje się podpisem osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Roczne dane statystyczne opatruje się podpisem osoby wskazanej do udzielania wyjaśnień w sprawie sposobu sporządzenia rocznych danych statystycznych.

4. Kwoty podawane w rocznych danych statystycznych wyraża się w złotych z dokładnością do groszy, a wielkości procentowe do setnej części procentu. Dane ilościowe wykazuje się z dokładnością do jednostki.

§ 4. [Termin sporządzania rocznych danych statystycznych]

1. Roczne dane statystyczne sporządza się na koniec roku obrotowego na podstawie danych ujętych w części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 634), i przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z tą częścią sprawozdania, w terminie przewidzianym dla przekazania tej części sprawozdania.

2. Roczne dane statystyczne przekazuje się Komisji Nadzoru Finansowego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

3. Roczne dane statystyczne w formie papierowej powinny być przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej), a formularze powinny być ponumerowane zgodnie ze spisem formularzy, każda zaś strona w stopce powinna posiadać kolejny numer.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji (Dz. U. poz. 2030), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 484 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

Załącznik 1. [WZÓR – ROCZNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE ZAKRESU OPERACJI KOASEKURACYJNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 14 grudnia 2016 r. (poz. 2121)

WZÓR – ROCZNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE ZAKRESU OPERACJI KOASEKURACYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama