Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1381) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia.

2. Pomoc de minimis może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
  • Data wejścia w życie: 2021-06-30
  • Data obowiązywania: 2021-06-30

Dziennik Ustaw