reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 i 1268) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”:

1) pomocy publicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”;

2) pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 3. [Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis]

1. Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum na finansowanie badań podstawowych, o których mowa w art. 2 pkt 84 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, realizowanych w formie projektów badawczych w ramach zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 4 i 7 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum na finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora odbywanego u przedsiębiorcy przez osobę rozpoczynającą karierę naukową.

§ 4. [Dzień udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis]

Dniem udzielenia:

1) pomocy publicznej – jest dzień zawarcia między Centrum a przedsiębiorcą umowy o finansowanie i realizację projektu badawczego;

2) pomocy de minimis – jest dzień zawarcia między Centrum a przedsiębiorcą umowy o finansowanie i realizację stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

§ 5. [Kumulacja pomocy]

1. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega kumulacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis udzielana za pośrednictwem Centrum podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 6. [Przyznawanie przedsiębiorcy pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego towarów – 100 000 euro. Pomoc ta nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów, a także inną działalność gospodarczą może otrzymać za pośrednictwem Centrum pomoc de minimis, której wartość łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, pod warunkiem że pomoc na działalność w zakresie transportu drogowego towarów nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro i nie będzie wykorzystana na nabycie pojazdów do transportu drogowego towarów, a przedsiębiorca zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w zakresie transportu drogowego towarów oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§ 7. [Udzielanie przedsiębiorcy pomocy publicznej]

Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2)).

§ 8. [Wyłączenia udzielania pomocy za pomocą Centrum]

1. Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 9. [Warunki przyznawania pomocy]

Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o:

1) pomoc publiczną udzielaną za pośrednictwem Centrum prowadzi działalność w sektorze wyłączonym, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz w innych sektorach,

2) pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, oraz w innych sektorach

– pomoc może zostać mu udzielona, pod warunkiem że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

Rozdział 2

Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum

§ 10. [Wniosek o udzielenie pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem realizacji zadania złożył pisemny wniosek o udzielenie pomocy, zawierający:

1) firmę przedsiębiorcy oraz informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) opis projektu badawczego, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu badawczego;

4) wykaz kosztów projektu badawczego;

5) kwotę dotacji koniecznej do realizacji projektu badawczego.

2. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej może zawierać również inne elementy niż wskazane w ust. 1, określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej załącza się informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez co najmniej dwóch przedsiębiorców jest składany wspólny wniosek, do którego załącza się dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczące każdego z tych przedsiębiorców.

§ 11. [Konkurs]

Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum po przeprowadzeniu konkursu obejmującego co najmniej następujące etapy:

1) ogłoszenie konkursu;

2) nabór wniosków o udzielenie pomocy publicznej;

3) analiza złożonych wniosków o udzielenie pomocy publicznej pod względem formalnym;

4) ocena merytoryczna wniosków o udzielenie pomocy publicznej;

5) ogłoszenie wyników konkursu.

§ 12. [Koszty kwalifikowalne]

W przypadku pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; w przypadku budynków – za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego;

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego.

§ 13. [Intensywność pomocy publicznej]

1. Intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez co najmniej dwóch przedsiębiorców intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum ustala się osobno dla każdego z nich.

§ 14. [Notyfikacja Komisji Europejskiej]

Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, w przypadku gdy jej wielkość przekracza równowartość 40 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt badawczy.

Rozdział 3

Pomoc de minimis udzielana za pośrednictwem Centrum

§ 15. [Załączniki do wniosku o udzielenie pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem realizacji zadania złożył pisemny wniosek o udzielenie pomocy.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis załącza się:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 16. [Konkurs]

Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum po przeprowadzeniu konkursu obejmującego co najmniej następujące etapy:

1) ogłoszenie konkursu;

2) nabór wniosków o udzielenie pomocy de minimis;

3) analiza złożonych wniosków o udzielenie pomocy de minimis pod względem formalnym;

4) ocena merytoryczna wniosków o udzielenie pomocy de minimis;

5) ogłoszenie wyników konkursu.

§ 17. [Warunki udzielania pomocy de minimis]

Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

1) czas trwania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy;

2) osoba rozpoczynająca karierę naukową, odbywająca staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora prowadzi u przedsiębiorcy działalność naukową.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 18. [Termin zakończenia udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis]

Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia pomoc publiczna i pomoc de minimis są udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 34 oraz z 2014 r. poz. 100).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama