Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, PESEL (jeżeli go nadano), adres do korespondencji, obywatelstwo, wzrost, kolor oczu, znaki szczególne i podpis osoby składającej wniosek oraz treść żądania.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej - w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej;",

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.";

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zasięgnąć opinii organu paszportowego w sprawie istnienia wobec wnioskodawcy przesłanek odmowy wydania paszportu;".

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
  • Data wejścia w życie: 2021-06-22
  • Data obowiązywania: 2021-06-22

Dziennik Ustaw