reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie książeczki żeglarskiej2)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej;

2) tryb postępowania w sprawie wystawiania, wymiany i unieważniania książeczki żeglarskiej;

3) wzór książeczki żeglarskiej.

§ 2. [Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej]

1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się do dyrektora urzędu morskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, wzrost, kolor oczu, znaki szczególne i podpis osoby składającej wniosek oraz treść żądania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) ważny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podstawowego, o którym mowa w rozdziale VI, Prawidle VI/1 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092) – w przypadku gdy wniosek składa osoba, o której mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zwanej dalej „ustawą”;

3) oświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadgimnazjalnej;

4) oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego – w przypadku gdy wniosek składa młodociany;

6) oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, o której mowa w art. 9 pkt 5 ustawy;

7) świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku – w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant;

8) dowód wniesienia opłaty za wystawienie albo wymianę książeczki żeglarskiej.

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wydanie lub wymianę książeczki żeglarskiej, może złożyć fotografię, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

5. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci elektronicznej:

1) do wniosku należy dołączyć:

a) plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

b) skany dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2–8, oraz skan podpisu;

2) opatruje się go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, osobiście, okazuje do wglądu dowód osobisty, a w razie jego braku – paszport.

§ 3. [Warunki wystawienia książeczki żeglarskiej]

Wystawiając książeczkę żeglarską, należy:

1) zasięgnąć opinii właściwego organu paszportowego w sprawie istnienia wobec wnioskodawcy przesłanek odmowy wydania paszportu;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec – zasięgnąć opinii właściwego miejscowo organu Straży Granicznej, czy osoba ta legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nadrukować na naklejkę personalizacyjną za pomocą drukarki atramentowej fotografię, podpis i dane posiadacza książeczki, organ wydający, datę ważności książeczki oraz datę i miejsce jej wydania;

4) wkleić naklejkę personalizacją na stronę książeczki przeznaczoną do jej wklejenia;

5) odcisnąć na pięćdziesiątej piątej stronie książeczki pieczęć urzędu morskiego oraz umieścić obok niej podpis dyrektora urzędu morskiego albo osoby przez niego upoważnionej.

§ 4. [Odbiór książeczki żeglarskiej]

1. Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście albo za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.

2. Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty, a w razie jego braku – paszport, oraz składa podpis potwierdzający odbiór książeczki.

§ 5. [Unieważnienie i wymiana książeczki żeglarskiej]

1. W przypadku unieważnienia książeczki żeglarskiej dyrektor urzędu morskiego albo osoba przez niego upoważniona odciska w dotychczasowej książeczce prostokątny stempel o wymiarach 90 x 30 mm w kolorze czerwonym o treści „ANULOWANO” na trzeciej stronie okładki i na niewypełnionych stronach książeczki oraz dziurkuje znajdujący się znak holograficzny i strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części naklejki personalizacyjnej, tak aby została ona trwale uszkodzona.

2. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej dyrektor urzędu morskiego albo osoba przez niego upoważniona dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, i zwraca książeczkę żeglarską posiadaczowi.

3. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej przy jej odbiorze przedstawia się do wglądu dotychczasową książeczkę żeglarską.

§ 6. [Wzór książeczki żeglarskiej]

Wzór książeczki żeglarskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. [Książeczka żeglarska wystawiana przez konsula]

1. W przypadku gdy książeczkę żeglarską wystawia konsul Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy § 2 ust. 1 i § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej informuje właściwego dyrektora urzędu morskiego o wystawieniu książeczki żeglarskiej.

§ 8. [Przepis przejściowy]

W sprawach dotyczących wystawienia, wymiany i unieważnienia książeczki żeglarskiej wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 30).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. poz. 604), które utraciło moc z dniem 10 maja 2016 r. zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569).

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 30 maja 2016 r. (poz. 810)

WZÓR KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

infoRgrafika

Okładka zewnętrzna w kolorze szarym, tłoczona srebrną folią, zawierająca wytłoczoną serię i numer książeczki, napisy w języku polskim i angielskim oraz wizerunek orła ustalony dla godła.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Naklejka personalizacyjna do książeczki żeglarskiej

Opis:

Książeczka żeglarska:

Format książeczki żeglarskiej: 125 x 88 mm

Książeczka żeglarska zawiera 56 numerowanych stron

Okładka miękka typu paszportowego, wodoodporna

Nadruk w kolorze czarnym

Numeracja typograficzna, siedmiocyfrowa z dwuliterową serią (strony nieparzyste)

Naklejka personalizacyjna:

Format: 119 x 83 mm

Nadruk w kolorze czarnym

Numeracja typograficzna, siedmiocyfrowa, z dwuliterową serią

Pole do zapisu danych odczytywanych maszynowo (MRZ)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama