Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych, uwzględniając w szczególności:

1) zawartość i sposób prowadzenia rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz centralnego rejestru dawek indywidualnych, długość okresu rejestracyjnego, okres przechowywania danych w tych rejestrach, okres przechowywania dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wpisów do rejestrów, tryb sporządzania kopii danych zawartych w rejestrach oraz okres ich przechowywania, a także wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek indywidualnych i wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek indywidualnych;

2) podmioty, którym mogą być przekazywane dane z rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz z centralnego rejestru dawek indywidualnych, terminy przekazywania danych, a także zawartość wniosku o udostępnienie danych z centralnego rejestru dawek indywidualnych;

3) narażenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 23c ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", w tym wyniki pomiarów dozymetrycznych;

4) wykaz instytutów badawczych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o okresie rejestracyjnym, rozumie się przez to okres, dla którego jest dokonywana ocena narażenia pracowników.

§ 3. [Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A]

1. Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A jest dokonywana w rejestrze, który obejmuje następujące dane:

1) nazwisko, imiona, płeć, datę urodzenia pracownika oraz numer PESEL, a jeżeli go nie posiada - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika;

2) informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym;

3) uzyskaną z centralnego rejestru dawek informację o dawce skutecznej (efektywnej) otrzymanej przez pracownika przed zatrudnieniem w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej, z wyodrębnieniem dawek otrzymanych w ostatnich 4 latach kalendarzowych;

4) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki skutecznej (efektywnej) w okresie rejestracyjnym wraz z informacją o stosowanych metodach pomiarowych oraz o podmiocie dokonującym pomiarów;

5) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewki oka, skóry oraz kończyn, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podstawie oceny;

6) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie:

a) w wyniku wykonywania przez pracownika rutynowych czynności,

b) w sytuacji narażenia przypadkowego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,

c) w szczególnych przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

d) w przypadku narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ustawy,

e) w sytuacji określonej w art. 23c ust. 5 ustawy;

7) informację o działaniach, jakie podjęto w przypadku narażenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 lub art. 23c ust. 5 ustawy;

8) informacje identyfikujące uprawnionego lekarza sprawującego nadzór medyczny nad pracownikiem.

2. Okres rejestracyjny obejmuje rok kalendarzowy, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej może, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, określić krótszy okres rejestracyjny.

3. Jeżeli narażenia powstały w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b-d, okresem rejestracyjnym jest okres narażenia.

4. Dawek indywidualnych otrzymanych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, b oraz e, nie sumuje się z dawkami indywidualnymi otrzymanymi w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c oraz d.

§ 4. [Forma prowadzenia rejestru dawek indywidualnych]

1. Rejestr dawek indywidualnych, o którym mowa w § 3, jest prowadzony w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej księgi rejestrowej i składa się z kart ewidencyjnych odrębnych dla każdego pracownika.

2. Karty ewidencyjne rejestru dawek indywidualnych obejmują dane określone w § 3 ust. 1.

§ 5. [Przechowywanie danych w rejestrze oraz dokumentów stanowiących podstawę rejestracji]

Dane w rejestrze dawek indywidualnych oraz dokumenty stanowiące podstawę rejestracji przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy w warunkach narażenia w danej jednostce organizacyjnej.

§ 6. [Kopia zawartych w księdze danych]

1. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie pisemnej w postaci elektronicznej księgi rejestrowej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza kopię zawartych w księdze danych co najmniej raz na kwartał i zapisuje ją na informatycznych nośnikach danych.

2. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie pisemnej w postaci papierowej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza jego kserokopię co najmniej raz na rok.

3. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, oraz kserokopię, o której mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia ich sporządzenia.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii B, jeżeli zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem zawiera warunek prowadzenia oceny narażenia tych pracowników wykonujących prace określone w zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych.

2. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 i 4-7, ust. 3 i 4 oraz § 4-6 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez inne osoby niż pracownicy kategorii A w sytuacji narażenia:

1) przypadkowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

2) wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ustawy.

§ 8. [Termin przekazywania danych przez kierownika jednostki organizacyjnej]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego:

1) uprawnionemu lekarzowi sprawującemu nadzór medyczny nad pracownikami kategorii A dane, o których mowa w § 3 ust. 1,

2) do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-8

- dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego przekazanie.

2. Jeżeli praca w warunkach narażenia ustała przed upływem roku kalendarzowego, przekazanie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu tej pracy.

3. Niezwłocznie po ustaniu narażenia osób wymienionych w § 7 ust. 2 kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacji narażenia przypadkowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, oraz kierownik jednostki organizacyjnej i osoba kierująca działaniami ekipy awaryjnej w sytuacji narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ustawy, przekazują:

1) do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7;

2) uprawnionemu lekarzowi dane, o których mowa w § 3 ust. 1 - w przypadku członków ekip awaryjnych, o których mowa w art. 20 ustawy;

3) osobie narażonej dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8.

4. W sytuacji gdy pracownik otrzymał w danym roku kalendarzowym dawkę skuteczną (efektywną) przekraczającą 15 milisiwertów (mSv), kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-8.

5. Dane, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, przekazuje się do centralnego rejestru dawek w formie karty zgłoszeniowej.

6. Wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. [Zawartość centralnego rejestru dawek]

1. Centralny rejestr dawek zawiera:

1) numer i datę założenia karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek;

2) nazwisko, imiona, płeć, datę urodzenia pracownika oraz numer PESEL, a jeżeli go nie posiada - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika;

3) informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym;

4) określenie okresu rejestracyjnego;

5) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewek oczu, skóry oraz kończyn, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podstawie oceny;

6) sumę dawek otrzymanych przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego oraz sumę dawek otrzymanych przez pracownika w ciągu kolejnych 4 lat kalendarzowych;

7) nazwę i adres jednostki dokonującej zgłoszenia dawek pracownika do centralnego rejestru dawek, a także jej numer REGON;

8) datę dokonania wpisu w karcie ewidencyjnej centralnego rejestru dawek;

9) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie;

10) informację o działaniach, jakie podjęto w przypadku narażenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 lub art. 23c ust. 5 ustawy;

11) w przypadku pracowników kategorii A - informacje identyfikujące uprawnionego lekarza sprawującego nadzór medyczny nad pracownikiem.

2. Centralny rejestr dawek jest prowadzony w formie pisemnej w postaci elektronicznej bazy danych składającej się z uporządkowanych alfabetycznie kart ewidencyjnych, odrębnych dla każdego pracownika kategorii A oraz każdej osoby, o której mowa w § 7 ust. 2.

3. Wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wprowadzenie danych do centralnego rejestru dawek odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych.

§ 10. [Sposób przechowywania danych w centralnym rejestrze dawek]

Dane w centralnym rejestrze dawek oraz karty zgłoszeniowe przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika kategorii A lub osobę, o której mowa w § 7 ust. 2, wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w centralnym rejestrze dawek dotyczącego pracownika lub tej osoby.

§ 11. [Kopia danych]

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", sporządza kopię zawartych w centralnym rejestrze dawek danych corocznie według stanu na dzień 31 grudnia i zapisuje je na informatycznych nośnikach danych.

2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została ona sporządzona.

§ 12. [Przekazywanie danych z centralnego rejestru dawek]

1. Z centralnego rejestru dawek Prezes Agencji przekazuje dane o dawkach otrzymanych przez osobę, której dane są zarejestrowane w rejestrze, z uwzględnieniem okoliczności narażenia:

1) kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której osoba ta ma być zatrudniona w warunkach narażenia, na jego wniosek;

2) osobie, której dane są zarejestrowane w rejestrze, na jej wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę, adres, numer REGON jednostki organizacyjnej, której kierownik występuje z wnioskiem;

2) nazwisko, imiona, płeć, datę urodzenia osoby, której dotyczy wniosek, a także jej numer PESEL, jeżeli go posiada;

3) oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, że zamierza zatrudnić osobę, której dotyczy wniosek, w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, wraz z określeniem rodzaju pracy, którą ta osoba ma wykonywać;

4) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę, która ma być zatrudniona w warunkach narażenia;

5) datę sporządzenia wniosku;

6) podpis kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) nazwisko, imiona, datę urodzenia, miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem, a także jej numer PESEL, jeżeli go posiada;

2) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę występującą z wnioskiem i jej podpis.

4. Na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w centralnym rejestrze dawek, uzasadniony zamiarem podjęcia pracy w warunkach narażenia poza granicami kraju, Prezes Agencji przekazuje jej w języku angielskim dane o otrzymanych przez nią dawkach indywidualnych.

5. Prezes Agencji przekazuje dane z centralnego rejestru dawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 13. [Wykaz instytutów badawczych]

Wykaz instytutów badawczych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy, obejmuje:

1) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;

2) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

3) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie;

4) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie;

5) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

6) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

§ 14. [Termin dostosowania prowadzonych rejestrów dawek indywidualnych oraz centralnego rejestru dawek do wymagań przewidzianych w rozporządzeniu]

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Prezes Agencji dostosują prowadzone przez nich odpowiednio rejestry dawek indywidualnych oraz centralny rejestr dawek do wymagań przewidzianych w rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do danych w rejestrach dawek indywidualnych i w centralnym rejestrze dawek, które zostały do nich wprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywę 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. poz. 913), które zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA ZGŁOSZENIOWA DO CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 maja 2021 r. (poz. 1053)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA ZGŁOSZENIOWA DO CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Data wejścia w życie: 2021-07-12
  • Data obowiązywania: 2021-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw