Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2021 r. poz. 563) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) imię i nazwisko;

2) miejsce urodzenia;";

2) w § 3 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) imię i nazwisko;

2) miejsce urodzenia;";

3) w § 5 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwisko i imię oraz miejsce urodzenia;";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 maja 2021 r. (poz. 1063)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAWIADOMIENIE

Załącznik 2. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAWIADOMIENIE

Dziennik Ustaw