Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. z 2016 r. poz. 132), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 488).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 488), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r.

STATUT TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM

§ 1. Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Ochrony Przyrody, w skład którego wchodzą:

a) Straż Parku,

b) obwody ochronne:

- Łysa Polana,

- Morskie Oko,

- Zazadnia,

- Kośne Hamry,

- Brzeziny,

- Gąsienicowa,

- Strążyska,

- Kuźnice,

- Kościeliska,

- Chochołowska;

2) Dział Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody;

3)4) Dział Edukacji;

4) Dział Udostępniania;

5) Dział Administracji;

6) Dział Finansowo-Księgowy;

7) Zespół do Spraw Komunikacji i Wydawnictw;

8) Zespół Zagospodarowania Przestrzennego i Stanu Posiadania;

8a)5) Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych;

9) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

11) Sekretariat.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.


1) Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 56 Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ poz. 55), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1337).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 488), które weszło w życie z dniem 28 marca 2019 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-15
  • Data obowiązywania: 2021-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw