Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 164a ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 164 ust. 3 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy.

§ 2. [Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza]

1. Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który poniósł te koszty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa drogą służbową do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę.

3. Funkcjonariusz zajmujący wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do właściwego przełożonego określonego w art. 63 ust. 2 ustawy.

§ 3. [Dokumentowanie kosztów]

1. Koszty poniesione na ochronę prawną funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy, dokumentuje się za pomocą faktur, rachunków lub innego rodzaju dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę poniesienia przez funkcjonariusza kosztów na tę ochronę prawną oraz wysokość poniesionych kosztów, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego na rzecz funkcjonariusza ochronę prawną, w związku z działalnością którego poniesione zostały te koszty.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy.

3. W przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o zwrot kosztów poniesionych na jego ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 164 ust. 2 ustawy, do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza dołącza się dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.

§ 4. [Zwrot kosztów]

Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot tych kosztów do jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

§ 5. [Podmiot właściwy w sprawie zwrotu kosztów]

Podmiotem właściwym w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 3 i w art. 164a ust. 3 ustawy, jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub wyznaczony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-30
  • Data obowiązywania: 2021-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw