Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Uchylenie rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym]

Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 962).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-16
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw