Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37gg ust. 12 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]

Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-16
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw