Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1)

z dnia 16 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego]

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni";

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba wnioskująca o wydanie profilu zaufanego potwierdzanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, składa wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, wypełniając formularz elektroniczny udostępniony w systemie, w którym jest wydawany profil zaufany.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Potwierdzenie złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, jest wysyłane automatycznie przez system, w którym wydawany jest profil zaufany, na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy podany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Potwierdzenie zawiera wybraną przez wnioskodawcę podczas składania wniosku datę i godzinę transmisji audiowizualnej oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia tej transmisji.";

3) użyte w § 6 w ust. 1, 3, 5-9 i 11-14, w § 8 w ust. 2, w § 12 w ust. 3 oraz czterokrotnie w załączniku nr 2 wyrazy "tymczasowego profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy,";

4) w § 6:

a) w ust. 2 wyrazy "art. 20ca ust. 5 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 2 pkt 1",

b) w ust. 8 skreśla się wyrazy "o której mowa w art. 20ca ust. 5 pkt 1 ustawy,",

c) w ust. 9 wyrazy "art. 20ca ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 5",

d) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Jeżeli uzyskanie połączenia umożliwiającego transmisję audiowizualną z osobą wnioskującą nie było możliwe w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, może podjąć próbę telefonicznego ustalenia z wnioskodawcą nowego terminu transmisji audiowizualnej. Osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej podaje numer wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego, którego dotyczy rozmowa.";

5) w § 10:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy - profil zaufany zawiera również imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania profilu zaufanego.",

b) uchyla się ust. 9;

6) w § 11 uchyla się ust. 5;

7) w § 12:

a) w ust. 1:

- w pkt 7 wyrazy "art. 20ca" zastępuje się wyrazami "art. 20cb",

- w pkt 9 wyrazy "tymczasowego profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informacja o niedokonaniu potwierdzenia profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, oraz o przyczynie niedokonania potwierdzenia, o której mowa w ust. 3, jest automatycznie wysyłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy podany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego.";

8) w § 17 w ust. 3 wyrazy "art. 20ca ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 5".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 r.

Minister Cyfryzacji: wz. A. Andruszkiewicz


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-16
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17

Dziennik Ustaw