Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wprowadzenie wymagań międzynarodowych w zakresie przepisów systemu opłat trasowych, ustanowionych przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)]

Wprowadza się do stosowania, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, wymagania międzynarodowe w zakresie przepisów systemu opłat trasowych, ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), obejmujące:

1) Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności,

2) Zasady ustalania podstawy kosztowej dla opłat trasowych i obliczania stawek jednostkowych

- ogłoszone w załącznikach do ogłoszenia nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. Urz. ULC poz. 3).

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) FIR Warszawa - rozumie się przez to rejon informacji powietrznej stanowiący przestrzeń powietrzną, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619), w którym jest zapewniana służba informacji powietrznej i służba alarmowa;

2) instytucji - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23), wyznaczoną na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy;

3) planie skuteczności działania - rozumie się przez to plan, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;

4) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

5) rozporządzeniu 2019/317 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. Urz. UE L 56 z 25.02.2019, str. 1);

6) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

§ 3. [Strefy pobierania opłat trasowych]

Strefy pobierania opłat trasowych określają przepisy wydane na podstawie art. 130g ustawy.

§ 4. [Czas trwania okresów odniesienia dla systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej]

Czas trwania okresów odniesienia dla systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej określa art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2019/317.

§ 5. [Podstawa kosztowa opłat trasowych]

1. Podstawę kosztową opłat trasowych określa się w złotych.

2. Jeżeli na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską dotyczącej utworzenia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, ustalono wspólną strefę pobierania opłat trasowych, koszty krajowe uwzględniane w podstawie kosztowej obliczanej dla takiej strefy są przeliczane na euro lub inną walutę przyjętą do obliczania stawki jednostkowej opłaty trasowej dla takiej strefy, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia 2019/317.

3. Notyfikacja waluty do Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), polegająca na przekazaniu informacji zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia 2019/317, odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 6. [Przekazywanie informacji dotyczących podstaw kosztowych opłat trasowych Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)]

Przekazywanie informacji dotyczących podstaw kosztowych opłat trasowych Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 130g ustawy.

§ 7. [Przeliczanie stawki jednostkowej opłaty trasowej dla FIR Warszawa]

1. Ustaloną w złotych stawkę jednostkową opłaty trasowej dla FIR Warszawa przelicza się na euro, w celu ustalenia wspólnej podstawy walutowej, zgodnie z pkt 3.9.1 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.

2. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do regionalnej administracyjnej stawki jednostkowej opłaty trasowej, która jest wyrażana w euro.

§ 8. [Ustalanie stawek jednostkowych opłat trasowych]

Stawki jednostkowe opłat trasowych są ustalane na dany rok kalendarzowy.

§ 9. [Zwolnienia z opłat trasowych dla FIR Warszawa]

Zwolnienia z opłat trasowych dla FIR Warszawa określa art. 130 ust. 6 ustawy.

§ 10. [Zwrot kosztów, o których mowa w art. 130 ust. 7 Prawa lotniczego, poniesionych przez instytucje z tytułu zapewniania trasowych służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat trasowych]

Zwrot kosztów, o których mowa w art. 130 ust. 7 ustawy, poniesionych przez instytucje z tytułu zapewniania trasowych służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat trasowych, następuje na wniosek, o którym mowa w art. 130 ust. 7a ustawy, oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy.

§ 11. [Warunki i sposób przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej]

Warunki i sposób przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej określają art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2019/317 oraz przepisy wydane na podstawie art. 130g ustawy.

§ 12. [Publikacja sprawozdań rocznych instytucji]

Publikacja sprawozdań rocznych instytucji odbywa się zgodnie z art. 128a ustawy.

§ 13. [Ewidencja urządzeń, służb, produktów i funkcji lotniczej informacji meteorologicznej]

1. Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne prowadzi ewidencję urządzeń, służb, produktów i funkcji lotniczej informacji meteorologicznej zgodnie z pkt 2.4.7.2 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.

2. Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne udostępnia przedstawicielom użytkowników przestrzeni powietrznej, na ich żądanie, dokumentację dotyczącą przejrzystego systemu rachunkowości kosztów.

§ 14. [System zachęt w stosunku do instytucji]

System zachęt w stosunku do instytucji ustanawia się i stosuje zgodnie z art. 11, art. 27 i art. 28 rozporządzenia 2019/317.

§ 15. [Określenie w planie skuteczności działania wyłączenia z podziału ryzyka związanego z ruchem ustalonych kosztów instytucji, które otrzymały zezwolenie na zapewnianie tych służb bez certyfikacji]

Wyłączenie z podziału ryzyka związanego z ruchem ustalonych kosztów instytucji, które otrzymały zezwolenie na zapewnianie tych służb bez certyfikacji, zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 10, z późn. zm.4) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31), jest określane w planie skuteczności działania.

§ 16. [Zatwierdzenie systemu zachęt w stosunku do użytkowników przestrzeni powietrznej]

1. System zachęt w stosunku do użytkowników przestrzeni powietrznej obejmujący opłaty trasowe, stanowiący modulację opłat, o której mowa w art. 32 rozporządzenia 2019/317, zatwierdza Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

2. Konsultacje propozycji systemu zachęt, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2019/317.

3. Wraz z propozycją, o której mowa w ust. 2, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego przedstawia Prezesowi Urzędu uzasadnienie spełnienia przez proponowany system zachęt, o którym mowa w ust. 1, wymagań określonych w art. 32 rozporządzenia 2019/317 oraz wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.

4. Zatwierdzony przez Prezesa Urzędu system zachęt, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) oraz w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 17. [Wyłączenie stosowania przepisów pkt 3.8 wymagań międzynarodowych]

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów pkt 3.8 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczących państw o wysokiej inflacji.

§ 18. [Wykonywanie kompetencji i zadań „Umawiającego się Państwa”]

1. Kompetencje i zadania "Umawiającego się Państwa", o których mowa w pkt 2.1, 2.3.4.1, 2.3.4.2 akapit pierwszy, 3.3.4.4, 3.3.5 oraz 3.4.2 akapit drugi i trzeci wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, wykonuje Prezes Urzędu.

2. Kompetencję "Umawiającego się Państwa", o której mowa w pkt 2.5.3 akapit drugi wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, wykonuje Prezes Urzędu, w drodze akceptacji propozycji alokacji przedłożonej przez instytucję w ramach propozycji kosztów ustalonych na etapie sporządzania projektu planu skuteczności działania.

§ 19. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. poz. 1229).

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. Urz. UE L 56 z 25.02.2019, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 04.07.2007, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 04.07.2007, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-17
  • Data wejścia w życie: 2021-06-18
  • Data obowiązywania: 2021-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw