Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1072), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2462);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 601);

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2321).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2462), które stanowią:

"§ 2. 1. W 2019 r. przedmioty ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 1 w zestawie nr 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

1) wydaje się żołnierzom zawodowym pełniącym służbę na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania, określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196);

2) nie wydaje się żołnierzom zawodowym, którym w 2019 r. wydano przedmioty ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 1 w zestawie nr 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Okresy używalności przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są liczone według okresów używalności wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 601), które stanowią:

"§ 2. 1. Żołnierzom zawodowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, którym wydano przedmioty ubioru cywilnego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe w grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób, i którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują zadania ochronne etatowo, uzupełnia się w 2020 r. przedmioty ubioru cywilnego, o których mowa w lp. 4, 10, 12 oraz 15-18 w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe na stanowiskach w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują te zadania służbowe i którym wydano przedmioty ubioru cywilnego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, uzupełnia się w 2020 r. ubiory cywilne o przedmioty, o których mowa w lp. 4, 10 oraz 12 w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2321), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 maja 2021 r. (poz. 1085)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej "żołnierzami", w tym ubiory cywilne żołnierzy zawodowych, możliwość stosowania zamienników oraz przypadki, w których można dokonywać zmian tych norm, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze otrzymują do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.

Rozdział 2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§ 2. 1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.1) Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-27;

2) specjalistyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 28-45.

§ 3a.2) Żołnierz zawodowy może otrzymać przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, gdy uzasadniają to warunki, w jakich są wykonywane obowiązki służbowe.

§ 4. 1. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza jest w przypadku:

1) powołania do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej - rozkaz personalny o powołaniu;

2) wyznaczenia na stanowisko służbowe, mianowania lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych - rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.

2. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.

4. Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

§ 5. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres wskazany w załącznikach do rozporządzenia lub na czas wykonywania określonych czynności służbowych, zwany dalej "okresem używalności".

§ 6. Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność:

1)3) żołnierza zawodowego - jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 9-12 i 17-20 oraz w uwagach pod pozostałymi zestawami;

2) żołnierza pełniącego służbę kandydacką - jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.

§ 7. 1. Do okresu używalności umundurowania i wyekwipowania nie wlicza się okresu:

1) przebywania w areszcie tymczasowym;

2) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego;

3) przebywania na urlopach wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopach rodzicielskich;

4) przeniesienia do rezerwy kadrowej, jeżeli w tym czasie nie wykonywano zadań służbowych.

2. Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie i wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:

1) zastosowania aresztu tymczasowego;

2) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

§ 8. 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

§ 9. 1. W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

§ 10. W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej zatrzymuje on przedmioty umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.

§ 11. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:

1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;

2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;

3)4) otrzymuje umundurowanie galowe i wyjściowe w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę.

§ 12. 1. Jeżeli żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu, to:

1) pozostawia się powtarzające się w obu zestawach lub występujące w poprzednim zestawie, zaliczając poprzedni okres używalności;

2) uzupełnia się o występujące tylko w nowym zestawie na przewidziany okres używalności.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w przypadku powołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką do zawodowej służby wojskowej.

§ 13. 1. Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego, liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało pobrane, do roku, w którym mija okres używalności. Należności te realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego, zgodnie z planami opracowanymi w jednostkach zaopatrujących.

2.5) Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 9-12 i 17-20, wydanych żołnierzowi zawodowemu, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

3. Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania - wymienione w różnych zestawach specjalistycznych - stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.

Rozdział 3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§ 14. Czapki rogatywki, berety, furażerki, taśmy otokowe i sznury wydaje się żołnierzom stosownie do korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, oraz rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.

§ 15. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów liczy się od dnia mianowania.

§ 16. Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.

§ 17. 1. Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za przedmioty określone w zestawach w załączniku nr 1 do rozporządzenia można wydawać zamienniki.

2. Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3.6) Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką można wydawać przedmioty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, poza należnościami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w celu zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych do wyczerpania zapasów.

§ 18. W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych - kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała - można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.

§ 19. Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 19a.7) Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 9-12 i 17-20 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.

§ 19b.8) Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który otrzymał umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność po okresie używalności określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 8, 16, 24, 26 i 27, zwraca je, jeżeli nie minął okres używalności przedmiotów.

Rozdział 4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§ 20. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.

§ 21. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 22. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23. 1. Do umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane.

2. Do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzom zamiennie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 24. Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.

§ 25. Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).10)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 października 2014 r.

Załącznik nr 111)

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 211)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Lp.

Przedmioty, za które można wydawać zamienniki

Przedmioty stanowiące zamienniki

Liczba

Okres używalności zamiennika (w latach)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Mundur polowy tropikalny

1) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

2) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

1

1

2

 

2

Mundur polowy

Mundur polowy wzór 2010 (mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny dla Wojsk Specjalnych i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2-4

okresy używalności - według okresów określonych w zestawach w załączniku nr 1

3

Mundur polowy letni

Mundur polowy letni wzór 2010 (mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni dla Wojsk Specjalnych i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2-4

4

Koszulka polowa

Koszulobluza polowa

1

2-3

5

Koszulka ćwiczebna Marynarki Wojennej

Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami

1

2-3

6

Zasobnik piechoty górskiej

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

1

5-10

7

Kapelusz polowy

Beret

1

2

z wyjątkiem PKW

8

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

1

4

 

9

Mundur wyjściowy Sił Powietrznych

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

1

4

 

10

Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

1

4

 

11

Czapka zimowa Marynarki Wojennej

Czapka zimowa (koloru czarnego)

1

5

 

12

Rękawice zimowe pięciopalcowe Marynarki Wojennej

Rękawice zimowe pięciopalcowe (koloru czarnego)

1

3

 

13

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

1

1

 

14

Czapka zimowa Wojsk Specjalnych

Czapka zimowa

1

3

 

15

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu

Mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny

1

2-3

okresy używalności - według okresów określonych w zestawach w załączniku nr 1

16

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych letni w kamuflażu

Mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni

1

1-2

17

Śpiwór zimowy Wojsk Specjalnych i śpiwór letni Wojsk Specjalnych

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

3

 

18

Rękawice zimowe Wojsk Specjalnych

Rękawice zimowe pięciopalcowe

1

2

 

19

Kurtka ćwiczebna Wojsk Specjalnych

Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem

1

3

 

20

Kominiarka Wojsk Specjalnych

Kominiarka koloru khaki, białego albo czarnego

1

2

 

21

Pokrowiec na umundurowanie

Pokrowiec na mundur

1

4

 

 

Załącznik nr 311)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻNA WYDAWAĆ ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

2

1

Kurtka polowa wzór 93

2

Szalokominiarka

3

Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinką

4

Ocieplacz ćwiczebny

5

Peleryna-namiot z omasztowaniem

6

Sweter oficerski Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej

7

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

8

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

9

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

10

Mundur polowy wzór 2010

11

Mundur polowy letni wzór 2010

12

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

13

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

14

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu

15

Kombinezon ćwiczebny letni Wojsk Specjalnych w kamuflażu

16

Koszulobluza polowa

17

Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami

18

Bielizna zimowa specjalna

19

Beret ze znakiem orła wojskowego wykonanym metodą termonadruku

20

Furażerka polowa Sił Powietrznych ze znakiem orła wojskowego wykonanym metodą termonadruku

21

Zasobnik żołnierski wzór 93

22

Zasobnik piechoty górskiej w kamuflażu pustynnym

23

Trzewiki letnie

24

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

Załącznik nr 4

WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.

Stara nazwa

Nowa nazwa

1

2

3

1

Bielizna letnia koloru khaki

Bielizna letnia

2

Bielizna zimowa specjalna

Bielizna zimowa

3

Bielizna zimowa specjalna marynarki wojennej

Bielizna zimowa marynarki wojennej

4

Bielizna koloru granatowego

Bielizna letnia marynarki wojennej

5

Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczych

Bluza olimpijka sił powietrznych

6

Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych

Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych

7

Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych

Czapka zimowa futrzana sił powietrznych

8

Czapka garnizonowa admirała wzór 97

Czapka garnizonowa admirała

9

Czapka garnizonowa marynarska wzór 97

Czapka garnizonowa marynarska

10

Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej

11

Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych

12

Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej

13

Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych

14

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej

15

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych

16

Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych

Furażerka polowa sił powietrznych

17

Furażerka wojsk lotniczych

Furażerka sił powietrznych

18

Kapelusz polowy tropikalny wzór 93

Kapelusz polowy tropikalny

19

Koszula oficerska damska koloru białego

Koszula damska koloru białego

20

Koszula oficerska damska koloru khaki

Koszula damska koloru khaki

21

Koszula oficerska damska koloru stalowego

Koszula damska koloru stalowego

22

Koszula oficerska koloru białego

Koszula koloru białego

23

Koszula oficerska koloru khaki

Koszula koloru khaki

24

Koszula oficerska koloru stalowego

Koszula koloru stalowego

25

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki

26

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki

27

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

28

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

29

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

30

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

31

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego

32

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego

33

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

34

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

35

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

36

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

37

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego

38

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

39

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego

40

Koszulobluza polowa wzór 93

Koszulobluza polowa

41

Kozaki damskie wzór 2008

Kozaki

42

Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennej

Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

43

Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką

Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

44

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

45

Mundur galowy generalski wojsk lotniczych

Mundur galowy generalski sił powietrznych

46

Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92

Mundur letni admirała damski (ze spódnicą)

47

Mundur letni admirała wzór 92

Mundur wyjściowy letni admirała

48

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

49

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych

50

Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92

Mundur letni generalski wojsk lądowych

51

Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni generalski sił powietrznych

52

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych

53

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

54

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92

Mundur letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

55

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

56

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych

57

Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy letni marynarki wojennej

58

Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych

59

Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur wyjściowy letni sił powietrznych

60

Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butów

Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów

61

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych KRWP

62

Mundur służbowy oficerski damski marynarki wojennej KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski marynarki wojennej KRWP

63

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych

64

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

65

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski sił powietrznych KRWP

66

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

67

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wzór 92

Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP

68

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur służbowy marynarki wojennej

69

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP

70

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych

71

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

72

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych KRWP

73

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych

74

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

75

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

76

Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych

77

Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy generalski sił powietrznych

78

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

79

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

80

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

81

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

82

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych

83

Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy marynarki wojennej

84

Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy wojsk lądowych

85

Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur wyjściowy sił powietrznych

86

Pantofle sportowe

Buty sportowe

87

Pas oficerski koloru białego

Pas koloru białego

88

Pasek skórzany oficerski koloru czarnego

Pasek skórzany do spodni

89

Pasek skórzany oficerski z klamrą MW

Pasek do spodni z klamrą MW

90

Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowych

Płaszcz letni damski wojsk lądowych

91

Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych

Płaszcz letni wojsk lądowych

92

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych

93

Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej

Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej

94

Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej KRWP

Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej KRWP

95

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych

Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych

96

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych KRWP

Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych KRWP

97

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych

98

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych KRWP

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych KRWP

99

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej

Płaszcz służbowy marynarki wojennej

100

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP

Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP

101

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych

Płaszcz służbowy wojsk lądowych

102

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP

Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP

103

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy sił powietrznych

104

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP

Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP

105

Półbuty damskie wzór 2008

Półbuty damskie

106

Półbuty galowe damskie wzór 2008

Półbuty galowe damskie

107

Półbuty galowe koloru czarnego

Półbuty galowe

108

Półbuty koloru czarnego

Półbuty wyjściowe

109

Prawidła do butów generalskich

Prawidła do butów służbowych

110

Rękawiczki letnie oficerskie koloru białego

Rękawiczki letnie koloru białego

111

Rękawiczki letnie oficerskie koloru brązowego

Rękawiczki letnie koloru brązowego

112

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

Rękawiczki letnie koloru czarnego

113

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru białego

Rękawiczki zimowe koloru białego

114

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru brązowego

Rękawiczki zimowe koloru brązowego

115

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

116

Skarpetki letnie koloru czarnego

Skarpety letnie koloru czarnego

117

Skarpetki sportowe

Skarpety sportowe

118

Spodnie ćwiczebne tropikalne oficerskie marynarki wojennej - krótkie

Spodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej - krótkie

119

Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczych

Spodnie do butów (generalskie) sił powietrznych

120

Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych

121

Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie letnie generalskie sił powietrznych

122

Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej

123

Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych

124

Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych

125

Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej

126

Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych

127

Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych

128

Spodnie polowe tropikalne krótkie wzór 93

Spodnie polowe tropikalne krótkie

129

Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych

130

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych

131

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych

132

Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie sił powietrznych

133

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie marynarki wojennej

Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej

134

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lądowych

Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych

135

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych

136

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennej

Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej

137

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowych

Spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych

138

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych

139

Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe marynarki wojennej

140

Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe wojsk lądowych

141

Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe sił powietrznych

142

Spódnica letnia oficerska wojsk lądowych

Spódnica letnia wojsk lądowych

143

Spódnica letnia oficerska wojsk lotniczych wzór 92

Spódnica wyjściowa letnia sił powietrznych

144

Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lotniczych

Spódnica wyjściowa sił powietrznych

145

Szalik letni oficerski koloru białego

Szalik letni koloru białego

146

Szalik letni oficerski koloru khaki

Szalik letni koloru khaki

147

Szalik zimowy oficerski koloru białego

Szalik zimowy koloru białego

148

Szalik zimowy oficerski koloru khaki

Szalik zimowy koloru khaki

149

Szalik zimowy oficerski koloru stalowego

Szalik zimowy koloru stalowego

150

Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych

Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

151

Torba podróżna poligonowa

Torba podróżna

152

Trzewiki zimowe oficerskie - botki

Trzewiki zimowe - botki

153

Ubranie treningowe

Dres sportowy

154

Buty sportowe

Buty sportowe WS

 

Załącznik nr 512)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, GDY UZASADNIAJĄ TO WARUNKI, W JAKICH SĄ WYKONYWANE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Maksymalna ilość do wydania (szt./para/kpl.) w okresie

1

2

3

1

Ubranie ochronne

1 na 5 lat

2

Beret

1 na 2 lata

3

Mundur polowy letni

1 na 2 lata

4

Mundur polowy

1 na 2 lata

5

Czapka zimowa

1 na 5 lat

6

Kominiarka

1 na 4 lata

7

Bielizna letnia długa

2 na 2 lata

8

Rękawice zimowe pięciopalcowe

1 na 3 lata

9

Bielizna zimowa

2 na 2 lata

10

Bielizna letnia

2 na rok

11

Skarpety zimowe

4 na rok

12

Skarpety letnie

4 na rok

13

Trzewiki

1 na 3 lata

14

Trzewiki zimowe

1 na 5 lat

15

Rękawice taktyczne

1 na 2 lata

16

Bluza ocieplająca

1 na 4 lata

17

Koszulka polowa

1 na 2 lata

18

Koszulka ćwiczebna Marynarki Wojennej

1 na 2 lata

19

Czapka rogatywka polowa

1 na 3 lata

20

Okulary ochronne specjalne gogle

1 na 5 lat

21

Pas do munduru polowego

1 na 6 lat

22

Beret Wojsk Specjalnych

1 na 3 lata

23

Ocieplacz ćwiczebny Wojsk Specjalnych

1 na 4 lata

24

Czapka zimowa Wojsk Specjalnych

1 na 4 lata

25

Ubranie ochronne Wojsk Specjalnych

1 na 5 lat

26

Rękawice zimowe pięciopalcowe Wojsk Specjalnych

1 na 2 lata

27

Sweter Wojsk Specjalnych

1 na 2 lata

28

Bielizna zimowa specjalna Wojsk Specjalnych

2 na 2 lata

29

Skarpety specjalne letnie Wojsk Specjalnych

4 na rok

30

Skarpety specjalne zimowe Wojsk Specjalnych

4 na rok

31

Bielizna specjalna letnia Wojsk Specjalnych

4 na rok

32

Buty specjalne letnie Wojsk Specjalnych

1 na 2 lata

33

Buty specjalne zimowe Wojsk Specjalnych

1 na 4 lata

34

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu

1 na 2 lata

35

Kombinezon ćwiczebny letni Wojsk Specjalnych w kamuflażu

1 na 2 lata

36

Czapka polowa ćwiczebna

1 na 4 lata

37

Kominiarka Wojsk Specjalnych

1 na 4 lata

38

Kurtka puchowa Wojsk Specjalnych

1 na 4 lata

39

Ponczo Wojsk Specjalnych

1 na 5 lat

40

Sweter pilota

1 na 6 lat

41

Ubranie technika lotniczego

1 na 2 lata

42

Kurtka technika lotniczego

1 na 4 lata

43

Kurtka pilota

1 na 4 lata

44

Kombinezon pilota wzór 2010

1 na 2 lata

45

Trzewiki pilota zimowe/letnie

1 na 3 lata

46

Ubranie czołgisty warsztatowca

1 na 2 lata

47

Ubranie zimowe czołgisty warsztatowca

1 na 4 lata

48

Kombinezon czołgisty wzór 2010

1 na 4 lata

49

Kurtka zimowa czołgisty wzór 2010

1 na 4 lata

50

Ocieplacz pod kombinezon

1 na 4 lata

51

Mundur ćwiczebny Marynarki Wojennej wzór 2010

1 na 2 lata

52

Mundur ćwiczebny letni Marynarki Wojennej wzór 2010

1 na 2 lata

53

Oznaki do przedmiotów według przepisów ubiorczych

1 kpl./para/szt. do każdego przedmiotu

 

Uwaga:

Przedmioty wymienione w załączniku przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2321), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 listopada 2014 r.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-18
  • Data wejścia w życie: 2021-06-18
  • Data obowiązywania: 2021-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw