Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86i ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółową zawartość zakładowego, wojewódzkiego i krajowego planu postępowania awaryjnego.

§ 2. [Zakładowy plan postępowania awaryjnego]

1. Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", zawiera:

1) plan główny;

2) zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;

3) załączniki funkcjonalne do planu głównego.

2. Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) dane podstawowe jednostki organizacyjnej:

a) nazwę, siedzibę, adres i numer telefonu,

b) numer faksu lub adres e-mail,

c) rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem wraz z kwalifikacją do kategorii zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy,

d) numer zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem wraz z określeniem komórki organizacyjnej wykonującej bezpośrednio tę działalność,

e) schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej przedstawiający powiązania między komórkami organizacyjnymi i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne;

2) imię, nazwisko i dane kontaktowe:

a) kierownika jednostki organizacyjnej,

b) kierowników komórek organizacyjnych prowadzących bezpośrednio działalność związaną z narażeniem,

c) osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne,

d) inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej oraz numer, typ i datę obowiązywania jego uprawnień;

3) dane kontaktowe:

a) całodobowej służby awaryjnej, o której mowa w art. 86h ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego;

4) plan jednostki organizacyjnej zawierający:

a) rozmieszczenie źródeł zagrożenia,

b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki,

c) miejsca:

- dekontaminacji osób,

- przechowywania sprzętu do likwidacji skutków zdarzenia radiacyjnego;

5) wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86d ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń;

6) zadania osób i podmiotów biorących udział w likwidacji zagrożenia i usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego, z potencjalnym uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych, przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;

7) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;

8) datę, od której zakładowy plan postępowania awaryjnego obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji;

9) inne niż wymienione w pkt 1-8 informacje specyficzne dla danej jednostki organizacyjnej.

3. Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) sposób:

a) monitorowania i identyfikacji zagrożeń,

b) organizacji całodobowej służby awaryjnej;

2) tryb:

a) uruchamiania oraz koordynacji sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,

b) raportowania i dokumentowania;

3) kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;

4) poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy;

5) inne niż wymienione w pkt 1-4 przedsięwzięcia specyficzne dla danej jednostki organizacyjnej.

4. Załącznikami funkcjonalnymi planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:

1) procedury:

a) postępowania dla zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych wraz z instrukcjami opisującymi sposób realizacji działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia radiacyjnego,

b) informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego,

c) zapewnienia pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego;

2) opis:

a) organizacji łączności na potrzeby realizacji zakładowego planu postępowania awaryjnego, w tym raportowania i trybu wymiany informacji,

b) systemu monitoringu sytuacji radiacyjnej, w przypadku zdarzenia radiacyjnego, na terenie i poza terenem jednostki organizacyjnej zgodnie z programem monitoringu radiacyjnego środowiska,

c) działań mających na celu ochronę ludności i pracowników jednostki przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;

3) mapy i plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie jednostki organizacyjnej oraz stref planowania awaryjnego;

4) mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy;

5) założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;

6) wykaz:

a) narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym do prognozowania rozwoju sytuacji,

b) aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie postępowania awaryjnego,

c) dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;

7) plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;

8) treść informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

5. Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do III lub IV kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, zawiera:

1) dane podstawowe jednostki organizacyjnej:

a) nazwę, siedzibę, adres i numer telefonu,

b) numer faksu lub adres e-mail,

c) rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem wraz z kwalifikacją do kategorii zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy,

d) numer zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem wraz z określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej bezpośrednio tę działalność,

e) schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej przedstawiający powiązania między komórkami i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne - z wyjątkiem działalności wykonywanej jednoosobowo i osobiście;

2) imię, nazwisko i dane kontaktowe:

a) kierownika jednostki organizacyjnej,

b) osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne,

c) inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej oraz numer, typ i datę obowiązywania jego uprawnień;

3) zakres obowiązków członków ekipy awaryjnej oraz ich dane kontaktowe;

4) dane kontaktowe organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego;

5) wykaz sprzętu awaryjnego;

6) plan jednostki organizacyjnej zawierający:

a) rozmieszczenie źródeł promieniowania jonizującego,

b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki,

c) miejsca:

- dekontaminacji osób - w przypadku jednostek organizacyjnych wykonujących działalność, która może skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych,

- przechowywania sprzętu awaryjnego;

7) listę mogących potencjalnie wystąpić sytuacji awaryjnych oraz procedur postępowania awaryjnego;

8) procedury postępowania dla zidentyfikowanych na liście, o której mowa w pkt 7, sytuacji awaryjnych wraz z załączonymi do nich instrukcjami opisującymi sposób realizacji działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia;

9) wskazanie kryteriów będących podstawą do uruchomienia planu postępowania awaryjnego;

10) opis działań mających na celu ochronę ludności i pracowników jednostki organizacyjnej przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;

11) poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy;

12) założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego, w tym wyznaczenia poziomów odniesienia dla sytuacji narażenia istniejącego - w przypadku jednostek wykonujących działalność, która może skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych;

13) plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;

14) datę, od której zakładowy plan postępowania awaryjnego obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.

§ 3. [Wojewódzki plan postępowania awaryjnego]

1. Wojewódzki plan postępowania awaryjnego zawiera:

1) plan główny;

2) zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;

3) załączniki funkcjonalne do planu głównego.

2. Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę województwa;

2) dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) numer telefonu i adres,

b) numer faksu lub adres e-mail;

3) kategorie zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, do których są zakwalifikowane działalności wykonywane na terenie województwa lub oddziaływające na ten teren;

4) charakterystykę terenów, na których wyznaczono strefy planowania awaryjnego, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, w tym granice tych stref, wykaz miejscowości wraz z liczbą ludności, opis zagospodarowania terenu oraz wykaz infrastruktury mającej znaczenie z punktu widzenia prowadzenia działań interwencyjnych, w szczególności infrastruktury komunikacyjnej i ujęć wody pitnej, a także opis warunków meteorologicznych;

5) schemat blokowy obrazujący powiązania i zależności wewnętrzne między komórkami organizacyjnymi i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne w urzędzie wojewódzkim oraz ich relacje z zewnętrznymi podmiotami właściwymi w tym zakresie;

6) imię, nazwisko oraz dane kontaktowe:

a) wojewody,

b) osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne;

7) dane kontaktowe do organów i służb zaangażowanych w realizację planu;

8) wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie publiczne, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86e ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka i mapy zagrożeń;

9) zadania podmiotów uczestniczących w reagowaniu na zdarzenia radiacyjne przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;

10) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;

11) datę, od której plan obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.

3. Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) wskazanie sposobu monitorowania i identyfikacji zagrożeń;

2) tryb:

a) uruchamiania oraz koordynacji sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,

b) raportowania i dokumentowania;

3) kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;

4) organizację współpracy z podmiotami ratownictwa, pomocy medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej;

5) poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy.

4. Załącznikami funkcjonalnymi do planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:

1) procedury i instrukcje postępowania dla zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych oraz realizacji zadań z zakresu reagowania na zdarzenie radiacyjne, w tym wprowadzania działań interwencyjnych, w szczególności na terenie stref planowania awaryjnego oraz w sytuacji konieczności rozszerzenia działań interwencyjnych poza obszar tych stref;

2) procedura wydawania preparatów ze stabilnym jodem;

3) opis:

a) organizacji:

- łączności na potrzeby realizacji wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego,

- systemu ostrzegania i alarmowania, w tym sposobów powiadamiania ludności o zagrożeniu,

- ratownictwa, pomocy medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,

b) działań mających na celu ochronę ludności przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;

4) mapy i plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie stref planowania awaryjnego;

5) procedura informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego;

6) mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy, na terenie województwa, z zaznaczeniem miejsc tymczasowego pobytu dla osób ewakuowanych ze stref planowania awaryjnego, miejsc dekontaminacji, dróg ewakuacyjnych, szpitali, istotnych obiektów, w których przebywają większe grupy ludzi, w szczególności szkół, przedszkoli, domów opieki, hoteli, zakładów karnych;

7) założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;

8) wykaz:

a) narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym prognozowania rozwoju sytuacji,

b) jednostek ochrony zdrowia przygotowanych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego, w szczególności jednostek ochrony zdrowia, o których mowa w art. 86q ust. 1 ustawy,

c) aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie,

d) dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;

9) plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;

10) treść informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego;

11) zakładowe plany postępowania awaryjnego jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie województwa działalność zaliczoną do I i II kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy.

§ 4. [Krajowy plan postępowania awaryjnego]

1. Krajowy plan postępowania awaryjnego zawiera:

1) plan główny;

2) zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;

3) załączniki funkcjonalne do planu głównego.

2. Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) dane podstawowe:

a) kategorie zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, do których są zakwalifikowane działalności wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oddziaływające na to terytorium, w szczególności zakwalifikowane do kategorii V zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, dla których potencjalne sytuacje awaryjne mogą powodować zagrożenie o zasięgu krajowym,

b) wykaz i dane kontaktowe organów i służb właściwych w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne na poziomie krajowym, z uwzględnieniem osób zajmujących w tych organach i służbach stanowiska właściwe w tym zakresie;

2) dane kontaktowe:

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych i komórki organizacyjnej w urzędzie go obsługującym odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne na poziomie krajowym,

b) organów i służb zaangażowanych w realizację planu;

3) wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86f ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka i mapy zagrożeń;

4) zadania podmiotów uczestniczących w reagowaniu na zdarzenia radiacyjne przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;

5) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;

6) datę obowiązywania oraz częstotliwość aktualizacji krajowego planu postępowania awaryjnego, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.

3. Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) sposób:

a) monitorowania i identyfikacji zagrożeń,

b) współpracy z krajami sąsiadującymi oraz organizacjami międzynarodowymi;

2) tryb:

a) uruchamiania i koordynacji niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,

b) raportowania i dokumentowania;

3) kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;

4) poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy.

4. Załącznikami funkcjonalnymi do planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:

1) procedury i instrukcje realizacji zadań z zakresu reagowania na zdarzenie radiacyjne, w tym wprowadzenia działań interwencyjnych;

2) procedura:

a) wydawania tabletek ze stabilnym jodem,

b) informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego;

3) opis:

a) organizacji:

- łączności na potrzeby realizacji krajowego planu postępowania awaryjnego,

- systemu ostrzegania i alarmowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sposobów powiadamiania ludności o zagrożeniu,

b) działań mających na celu ochronę ludności przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;

4) plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie stref planowania awaryjnego;

5) mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy;

6) założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;

7) wykaz:

a) narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej,

b) jednostek ochrony zdrowia przygotowanych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego, w szczególności jednostek ochrony zdrowia, o których mowa w art. 86q ust. 1 ustawy,

c) aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie,

d) dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;

8) plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;

9) zakładowe i wojewódzkie plany postępowania awaryjnego właściwe dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do kategorii I zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy, prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80) oraz dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. poz. 169 oraz z 2007 r. poz. 912), które utraciło moc z dniem 23 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-18
  • Data wejścia w życie: 2021-08-18
  • Data obowiązywania: 2021-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw