Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991 oraz z 2020 r. poz. 635) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) wprowadzenie do załącznika otrzymuje brzmienie:

„PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży budowlanej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

1) betoniarz-zbrojarz;

2) cieśla;

3) dekarz;

4) kamieniarz;

5) kominiarz;

6) monter izolacji budowlanych;

7) monter izolacji przemysłowych;

8) monter konstrukcji budowlanych;

9) monter sieci i instalacji sanitarnych;

10) monter stolarki budowlanej;

11) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

12) murarz-tynkarz;

13) operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;

14) technik budownictwaI);

15) technik budowy dróg;

16) technik dekarstwa;

17) technik gazownictwa;

18) technik geodeta;

19) technik inżynierii sanitarnej;

20) technik inżynierii środowiska i melioracji;

21) technik renowacji elementów architektury;

22) technik robót wykończeniowych w budownictwie;

23) zdun.

I) Dla zawodu technik budownictwa określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

1) BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

2) BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

3) BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu.”,

b) w podstawie programowej kształcenia w zawodzie DEKARZ:

– w części „EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW”:

– – w jednostce efektów kształcenia BUD.03.2. Podstawy budownictwa w pracach dekarskich kryteria weryfikacji przyporządkowane do efektu kształcenia „6) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót dekarskich” otrzymują brzmienie:

„1) określa zasady sporządzania przedmiaru robót dekarskich

2) sporządza przedmiar robót dekarskich na podstawie dokumentacji budowlanej

3) oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na podstawie przedmiaru robót dekarskich

4) określa zasady sporządzania obmiaru robót dekarskich

5) wykonuje obmiar robót dekarskich i ich kosztorys”,

– – nazwa jednostki kształcenia BUD.03.3. Wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych otrzymuje brzmienie: „BUD.03.3. Wykonywanie wszystkich popularnych rodzajów pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych”,

– – w jednostce efektów kształcenia BUD.03.6. Język obcy zawodowy w efekcie kształcenia „6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:” lit. a otrzymuje brzmienie: „a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka obcego nowożytnego”,

– w części „WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ” w części „Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich” fragment „Warsztaty szkolne wyposażone w:” otrzymuje brzmienie:

„Warsztaty szkolne wyposażone w:

– stanowiska do wykonywania robót dekarskich i blacharskich oraz termomodernizacji na dachach płaskich (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone we fragment konstrukcji dachu płaskiego z następującymi elementami: komin, attyka, okap, kalenica, materiały pokryciowe, izolacyjne, do wykonywania podkładów, obróbek dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych, wyłazy, świetliki, a także w przyrządy kontrolno-pomiarowe, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonywania robót dekarskich na dachach płaskich, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi, dokumentację projektową,

– instrukcje oraz normy techniczne dotyczące wykonywania robót dekarskich i blacharskich na dachach płaskich, katalogi, aprobaty techniczne, certyfikaty, karty techniczne materiałów i narzędzi do robót dekarskich, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dekarskich,

– stanowiska do wykonywania robót dekarskich i blacharskich na dachach spadzistych (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone we fragment konstrukcji dachu spadzistego z następującymi elementami: komin, attyka, okap, kalenica, kosz, lukarna, urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, materiały pokryciowe, izolacyjne, do wykonywania termomodernizacji dachów, podkładów, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych, okna dachowe, wyłazy, świetliki, a także w przyrządy kontrolno-pomiarowe, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonywania robót dekarskich i blacharskich na dachach spadzistych, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi, dokumentację projektową,

– instrukcje oraz normy techniczne dotyczące wykonywania robót dekarskich i blacharskich na dachach spadzistych, katalogi, aprobaty techniczne, certyfikaty, karty techniczne materiałów i narzędzi do robót dekarskich, specyfikację techniczną wykonywania i odbioru robót dekarskich,

– stanowiska do wykonywania i montażu elementów obróbek blacharskich (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w elementy wymagające obróbki blacharskiej (komin, gzyms, kosz, kalenica, okap, attyka), materiały do wykonywania elementów obróbek blacharskich, przyrządy kontrolno-pomiarowe, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonywania i montażu elementów obróbek blacharskich, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi, dokumentację projektową, katalogi rozwiązań systemowych obróbek blacharskich, instrukcje oraz normy techniczne dotyczące wykonywania obróbek blacharskich, certyfikaty, karty techniczne materiałów i narzędzi do wykonywania elementów obróbek dekarskich, specyfikację techniczną wykonywania i odbioru elementów obróbek dekarskich,

– stanowisko do obróbki drewna wyposażone w materiały podlegające obróbce, narzędzia ręczne i elektronarzędzia do wykonania i obróbki elementów remontowanych konstrukcji dachowych, instrukcje obsługi sprzętu oraz specyfikację techniczną wykonywania i odbioru robót.

Każde stanowisko powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt ochrony przeciwpożarowej.”,

– część „MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE” otrzymuje brzmienie:

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE1)

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.03.2. Podstawy budownictwa w pracach dekarskich

90

BUD.03.3. Wykonywanie wszystkich popularnych rodzajów pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych

620

BUD.03.4. Wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

60

BUD.03.5. Wykonywanie napraw pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów, rozbiórek pokryć dachowych oraz drobnych robót ciesielskich

220

BUD.03.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

1050

BUD.03.7. Kompetencje personalne i społeczne2)

 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych.”,

 

– po części „MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE” dodaje się część „MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE” w brzmieniu:

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik dekarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.”,

c) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK BUDOWY DRÓG dodaje się podstawę programową kształcenia w zawodzie TECHNIK DEKARSTWA w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

2) w załączniku nr 8:

a) wprowadzenie do załącznika otrzymuje brzmienie:

„PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM), określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

1) automatyk;

2) elektronik;

3) mechatronik;

4) technik automatyk;

5) technik elektronik;

6) technik mechatronik;

7) technik robotyk.”,

b) w podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK w części „WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK” fragment „Miejsce realizacji praktyk zawodowych:” otrzymuje brzmienie:

„Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu mechatroniki, przedsiębiorstwa zajmujące się automatyką, projektowaniem, programowaniem, wizualizacją procesów przemysłowych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.”,

c) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK dodaje się podstawę programową kształcenia w zawodzie TECHNIK ROBOTYK w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

3) w załączniku nr 9:

a) wprowadzenie do załącznika otrzymuje brzmienie:

„PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży fryzjersko-kosmetycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

1) fryzjer;

2) podolog;

3) pracownik pomocniczy fryzjeraI);

4) technik usług fryzjerskich;

5) technik usług kosmetycznych.

I) Zawód o charakterze pomocniczym dla zawodu fryzjer.”,

b) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie FRYZJER dodaje się podstawę programową kształcenia w zawodzie PODOLOG w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

4) w załączniku nr 20:

a) podstawa programowa kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY otrzymuje brzmienie:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

5) w załączniku nr 23:

a) wprowadzenie do załącznika otrzymuje brzmienie:

„PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży przemysłu mody, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

1) garbarz skór;

2) kaletnik;

3) krawiec;

4) kuśnierz;

5) obuwnik;

6) operator maszyn w przemyśle włókienniczym;

7) pracownik pomocniczy krawcaI);

8) rękodzielnik wyrobów włókienniczych;

9) technik garbarz;

10) technik obuwnik;

11) technik przemysłu mody;

12) technik stylista;

13) technik technologii wyrobów skórzanychII);

14) technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

15) technik włókiennik.

I) Zawód o charakterze pomocniczym dla zawodu krawiec.

II) Dla zawodu technik technologii wyrobów skórzanych określono dwie podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

1) MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych oraz MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych;

2) MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.”

b) w podstawie programowej kształcenia w zawodzie KRAWIEC część MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE otrzymuje brzmienie:

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik stylista po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.”,

c) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY dodaje się podstawę programową kształcenia w zawodzie TECHNIK STYLISTA w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

6) w załączniku nr 33 DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO:

a) w części I. Wykaz dodatkowych umiejętności zawodowych:

– tytuł trzeciej kolumny w tabeli otrzymuje brzmienie: „Zawody, z którymi są związane dodatkowe umiejętności zawodowe”,

– w BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (MOT) po pozycji dotyczącej dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B” dodaje się pozycję dotyczącą dodatkowych umiejętności zawodowych „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych” w brzmieniu:

2.

Serwisowanie opon pojazdów silnikowych

blacharz samochodowy

elektromechanik pojazdów samochodowych

lakiernik samochodowy

mechanik motocyklowy

mechanik pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

 

– w BRANŻY OGRODNICZEJ (OGR) po pozycji dotyczącej dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B” dodaje się pozycję dotyczącą dodatkowych umiejętności zawodowych „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” w brzmieniu:

3.

Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania

ogrodnik

technik ogrodnik

technik architektury krajobrazu

 

– w BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ (ROL) po pozycji dotyczącej dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T” dodaje się pozycję dotyczącą dodatkowych umiejętności zawodowych „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” w brzmieniu:

3.

Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych pszczelarz

rolnik

technik hodowca koni

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik pszczelarz

technik rolnik

technik weterynarii

 

b) w części II. Efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych i kryteria weryfikacji tych efektów:

– w BRANŻY MOTORYZACYJNEJ po efektach kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B” i kryteriach weryfikacji tych efektów dodaje się efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych” i kryteria weryfikacji tych efektów w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

– w BRANŻY OGRODNICZEJ (OGR) po efektach kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B” i kryteriach weryfikacji tych efektów dodaje się efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” i kryteria weryfikacji tych efektów w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

– w BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ (ROL) po efektach kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T” i kryteriach weryfikacji tych efektów dodaje się efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” i kryteria weryfikacji tych efektów w brzmieniu:

Treść zmian w formie PDF do pobrania tutaj

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. W przypadku zawodu opiekun medyczny, w którym wyodrębniono kwalifikację „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, do słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.

2. W przypadku zawodu dekarz, w którym wyodrębniono kwalifikację „BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich”, do uczniów, słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną w odniesieniu do tego zawodu w przepisach rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Dziennik Ustaw