Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2019 r. poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;",

b) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną;

7) w przypadku pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.2) ), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III, albo

b) poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III, albo

c) kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), albo

d) kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Wniosek o wydawanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, jego przedłużanie albo wydawanie jego wtórnika składa się do Transportowego Dozoru Technicznego:

1) bezpośrednio albo

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje albo przedłuża świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu oryginału zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, a w przypadku przedłużenia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu również dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.";

3) w § 8 w:

a) ust. 1 wyrazy "150 zł" zastępuje się wyrazami "175 zł",

b) ust. 2 wyrazy "20 zł" zastępuje się wyrazami "45 zł";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność świadectw dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórników]

1. Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 292 z 31.10.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 1 i 35, Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 320 z 05.12.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 17, Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2012, str. 24, Dz. Urz. UE L 126 z 15.05.2012, str. 15, Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 1 i 31, Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 51, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172, Dz. Urz. UE L 43 z 13.02.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 131, Dz. Urz. UE L 315 z 01.11.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 77, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 1 i 708, Dz. Urz. UE L 192 z 24.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 27.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 26.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 95 z 04.04.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 263 z 12.08.2020, str. 1.

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 czerwca 2021 r. (poz. 1091)

Załącznik nr 1

WZÓR - ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH


Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR - ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-18
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

Dziennik Ustaw