Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 2:

a) w pkt 1 wyrazy "Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;";

2) po § 10bb dodaje się § 10bc w brzmieniu:

"§ 10bc. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

1) dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są towary wymienione w § 10 ust. 1, na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w celu dalszego nieodpłatnego przekazania podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711);

2) świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, którego przedmiotem są remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, roboty konserwacyjne lub montażowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego - wykonywanego w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Obniżoną stawkę, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem:

1) zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacją pożytku publicznego i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu tych towarów przez organizację pożytku publicznego podmiotowi leczniczemu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem świadczącym usługę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz organizacją pożytku publicznego, z której wynika, że usługa zostanie nieodpłatnie wykonana w budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i posiadania potwierdzenia od podmiotu leczniczego, że usługa została wykonana - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.";

3) po § 10c dodaje się § 10d w brzmieniu:

"§ 10d. Do dnia 30 kwietnia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) środków poprawiających właściwości gleby,

2) stymulatorów wzrostu,

3) podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy, z wyłączeniem podłoży mineralnych

- o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76).".

§ 2. [Stosowanie przepisu § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do dostaw, o których mowa w § 10 ust. 1 powyższego rozporządzenia]

Przepis § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dostaw, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wykonanych od dnia 23 lutego 2021 r.

§ 3. [Stosowanie przepisu § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do dostaw, o których mowa w § 10 ust. 1 powyższego rozporządzenia]

Przepis § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dostaw, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wykonanych od dnia 9 marca 2021 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 715, 736, 1158, 1487, 2188 i 2329.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dziennik Ustaw