Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór Europejskiej karty broni palnej]

Ustala się wzór Europejskiej karty broni palnej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Ważność Europejskich kart broni palnej]

Europejskie karty broni palnej wydane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. poz. 1222) zachowują ważność do określonego w nich terminu ważności.

§ 3. [Ważność Europejskiej karty broni palnej wydanej według dotychczasowego wzoru]

Dopuszcza się wydawanie Europejskiej karty broni palnej według dotychczasowego wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2, nie dłużej jednak niż do dnia 12 lutego 2022 r.

§ 4. [Stosowanie przepisów]

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 14 czerwca 2021 r.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L 115 z 06.04.2021, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. poz. 1222).

Załącznik 1. [WZÓR – EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 czerwca 2021 r. (poz. 1112)

WZÓR - EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

AWERS

REWERS

Uwagi:

1) Dokument papierowy formatu 420 mm × 148 mm; po złożeniu w trzech miejscach tworzy format A6.

2) Zabezpieczenia w podłożu:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,

b) dwutonowy, bieżący znak wodny,

c) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym.

3) Zabezpieczenia w druku AWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

4) Zabezpieczenia w druku REWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

f) element wykonany farbą irydyscentną.

5) Personalizacja - fotografia i dane personalne lub identyfikacyjne zintegrowane z podłożem w sposób trwały, z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

6) Sposób wypełniania dokumentu:

a) na str. 2 w poz. 1.3 - w przypadku osób dopuszczonych do posiadania broni wpisuje się nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

b) adnotacji o utracie lub zbyciu broni palnej wpisanej do Europejskiej karty broni palnej dokonuje się przez wykreślenie wpisu odnoszącego się do tej broni palnej i opatrzenie tego miejsca datą i pieczęcią właściwego organu,

c) w odniesieniu do broni palnej wskazanej na str. 3 - cel lub warunki pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wpisuje się na str. 4 w kolumnie "Uwagi", używając symboli określonych w legitymacji posiadacza broni, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612),

d) zezwolenia na wwóz broni palnej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub na przewóz broni palnej przez ich terytorium, o których mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, mogą być wpisywane na str. 5 w poz. 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw