Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce (Dz. U. poz. 163), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce (Dz. U. poz. 537).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce (Dz. U. poz. 537), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2021 r. (poz. 1113)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce, z siedzibą w Warszawie, utworzonej za zgodą Konferencji Episkopatu Polski przez stowarzyszenie o nazwie Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, powołane dekretem Stolicy Apostolskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3) .


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce (Dz. U. poz. 537), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2021 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 marca 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-22
  • Data obowiązywania: 2021-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw