Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin]

Określa się wzór:

1) deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.

§ 3. [Termin składania deklaracji]

Do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 572).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [KOP-MS]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 17 czerwca 2021 r. (poz. 1120)

Załącznik nr 1

KOP-MS


Załącznik 2. [KOP-RG]

Załącznik nr 2

KOP-RG

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw