REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1240

USTAWA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o kołach gospodyń wiejskich]

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 5:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia:

– wyrazy „art. 9–11” zastępuje się wyrazami „art. 9–10a”,

– przed wyrazami „art. 25” dodaje się wyrazy „art. 23b,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół wybranych w skład komitetu założycielskiego związku.”;

2) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną.”;

3) w art. 7 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Koło gospodyń wiejskich jest obowiązane do wyboru zarządu koła gospodyń wiejskich, zwanego dalej „zarządem koła”, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu do rejestru.

4. W przypadku niewywiązania się koła gospodyń wiejskich z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji.

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną.”;

4) w art. 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zarząd koła, a w przypadku gdy zarząd koła nie został wybrany – komitet założycielski, składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tego koła wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, dołączając do tego wniosku:

1) statut koła lub oświadczenie o przyjęciu przez koło wzorcowego statutu;

2) uchwałę o wyborze zarządu koła, a w przypadku gdy zarząd koła nie został wybrany – uchwałę założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego;

3) uchwałę założycieli koła o przyjęciu statutu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę koła oraz jego siedzibę i adres;

2) listę założycieli koła z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania;

3) oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła;

4) adres do doręczeń;

5) informacje o osobie albo osobach umocowanych do reprezentacji koła i sposobie tej reprezentacji;

6) własnoręczne podpisy członków zarządu koła, a gdy zarząd koła nie został wybrany – osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 1 i 2 wyraz „Prezes” zastępuje się wyrazami „Kierownik biura powiatowego”,

b) w ust. 3 wyraz „Prezes” zastępuje się wyrazami „kierownik biura powiatowego”,

c) uchyla się ust. 4;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, a także zmiany statutu tego koła oraz listy jego członków.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawie wpisu zmian, o których mowa w ust. 1, do rejestru stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru. Wniosek o wpis zmian do rejestru składa się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1, do wniosku o wpis zmian do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające ich wystąpienie.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdzi, że statut koła gospodyń wiejskich lub jego zmiany nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczy temu kołu termin na dokonanie odpowiednich poprawek, nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.”;

7) art. 10a otrzymuje brzmienie:

„Art. 10a. Koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do rejestru, utrzymuje swój status i może kontynuować działalność także po zmianach w podziale terytorialnym kraju lub zmianie liczby mieszkańców, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2.”;

8) uchyla się art. 11;

9) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr jest jawny, z wyłączeniem danych członków koła gospodyń wiejskich wymienionych w art. 13 pkt 6.”;

10) w art. 15 w pkt 1 skreśla się wyrazy „gospodyń wiejskich, zwanego dalej „zarządem koła” ”;

11) w art. 20 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „w skład zarządu” zastępuje się wyrazami „w skład zarządu koła”;

12) po art. 23 dodaje się art. 23a i art. 23b w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. Pomoc ta jest przyznawana kołu gospodyń wiejskich jeden raz w danym roku.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na wniosek koła gospodyń wiejskich, w drodze decyzji, przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tego koła.

3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1.

5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w danym roku do wyczerpania środków finansowych otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ust. 4.

6. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po otrzymaniu w danym roku środków finansowych na podstawie ust. 4, ogłasza na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zawierającą wskazanie kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz termin składania wniosków o przyznanie tej pomocy.

7. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narastająco, począwszy od dnia rozpoczęcia w danym roku naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie tej pomocy w danym roku.

8. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po wyczerpaniu w danym roku środków finansowych otrzymanych na podstawie ust. 4, ogłasza na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o zaprzestaniu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, a także jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, oraz zapewnienie przejrzystości i prawidłowości wydatkowania przyznanej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, a także efektywnej realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3.

Art. 23b. 1. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru oraz wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1, mogą być złożone za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składa osoba upoważniona odpowiednio przez zarząd koła albo komitet założycielski. W takim przypadku nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 6.

3. Dokumenty dołączone do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru oraz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1, składa się w postaci elektronicznej:

1) w przypadku dokumentów, które wymagają opatrzenia podpisem przez osobę trzecią:

a) te dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo

b) elektroniczne kopie tych dokumentów zapisane w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5;

2) w przypadku dokumentów innych niż określone w pkt 1 – te dokumenty utworzone za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Do złożenia wniosku o:

1) wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru,

2) przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1

– za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest wymagane uwierzytelnienie osoby, o której mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą tego formularza, w tym format danych, w jakim będą dołączane do wniosku elektroniczne kopie dokumentów, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę potrzebę identyfikacji osoby, o której mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, oraz zabezpieczenia przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.”;

13) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, pomocy finansowej, nagród,

b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, żywności regionalnej oraz biletów wstępu na występy artystyczne koła,”;

14) w art. 25:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Nadzór jest sprawowany wyłącznie w zakresie zgodności działania kół gospodyń wiejskich z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.”,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 1,

c) w ust. 7 skreśla się wyrazy „gospodyń wiejskich”;

15) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 5 ust. 1 i liczba ta nie zostanie uzupełniona do wymaganej ustawą liczby członków koła w terminie 90 dni;”,

b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” zastępuje się wyrazami „dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę koła”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po zakończeniu likwidacji koła gospodyń wiejskich kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę koła wykreśla, w drodze decyzji, koło gospodyń wiejskich z rejestru.”;

16) w art. 27a w ust. 1 wyrazy „jego zarządu” zastępuje się wyrazami „zarządu koła”;

17) w art. 27b:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawiadomić dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich o otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) po zakończeniu likwidacji zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwemu ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, za pośrednictwem dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tego koła, wniosek o wykreślenie tego koła z rejestru.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli likwidacja koła gospodyń wiejskich nie zostanie zakończona w terminie roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny niezakończenia likwidacji dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwemu ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, który występuje do sądu właściwego ze względu na siedzibę tego koła o przedłużenie terminu likwidacji lub o zarządzenie zmiany likwidatorów.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do postępowania sądowego w sprawach określonych w ust. 4, w art. 27 ust. 3 i 5 oraz w art. 27a ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090 i 1177) o postępowaniu nieprocesowym.”;

18) w art. 27d w ust. 2 skreśla się wyrazy „gospodyń wiejskich”;

19) w art. 35 w ust. 5 oraz w art. 35a w ust. 5 wyrazy „minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw rozwoju wsi”.

Art. 2. [Wybór zarządu koła]

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie dokonało, zgodnie ze statutem, wyboru zarządu koła, jest obowiązane do dokonania tego wyboru w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku niewywiązania się koła gospodyń wiejskich z tego obowiązku, koło przechodzi w stan likwidacji.

Art. 3. [Zmiana listy członków koła gospodyń wiejskich]

Zmiany podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym zmiany listy członków koła gospodyń wiejskich, które wystąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie zostały zgłoszone przed tym dniem, koło zgłasza kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwemu ze względu na siedzibę koła, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Postępowanie w sprawach wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich]

1. Do postępowań w sprawach wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wpisu zmian do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wykreślenia kół gospodyń wiejskich z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że organami właściwymi do prowadzenia tych postępowań są organy właściwe zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie ustawy postępowanie w sprawie wpisu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wpisu zmian do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich albo wykreślenia koła gospodyń wiejskich z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich toczy się przed ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi jako organem drugiej instancji, minister ten przekazuje akta tej sprawy dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje właściwemu kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akta spraw dotyczących wykreślenia kół gospodyń wiejskich z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich:

1) zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy,

2) wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy

– niezwłocznie od dnia wejścia w życie ustawy.

4. W przypadku gdy decyzja w sprawie wpisu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wpisu zmian do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich albo wykreślenia koła gospodyń wiejskich z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich została wydana przed dniem wejścia w życie ustawy, do:

1) uchylenia i zmiany takiej decyzji właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli uchylenie albo zmiana dotyczy decyzji, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ drugiej instancji;

2) stwierdzenia nieważności decyzji właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w przypadku decyzji wydanej przez organ drugiej instancji – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) wznowienia postępowania właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli postępowanie, którego wznowienie dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ drugiej instancji; podanie o wznowienie postępowania wnosi się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

4) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 5. [Postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej]

1. Postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 35 ust. 1 i art. 35a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone dotychczas przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, prowadzi z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. W przypadku wydania przed dniem wejścia w życie ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego decyzji w sprawach określonych w ust. 1, właściwym do uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności takiej decyzji oraz do wznowienia postępowania zakończonego taką decyzją jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

3. Akta spraw określonych w ust. 1 w toczących się dotychczas przed ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego postępowaniach minister ten przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi niezwłocznie od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Przekazanie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawiera wykaz przekazywanych dokumentów oraz wykaz spraw, których dotyczą te dokumenty.

5. W postępowaniach sądowych w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1 i art. 35a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, prawa i obowiązki strony przejmuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Art. 6. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków w drodze rozporządzenia]

W celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie – dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.

Art. 7. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie i pkt 12 w zakresie dodawanego art. 23b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-07
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA