Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 302 oraz z 2020 r. poz. 549) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2-5 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dotyczącej w szczególności bezpieczeństwa obywateli lub ochrony ludności, przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim:

1) wykazał się dorobkiem w zakresie znaczących publikacji naukowych, w szczególności artykułów naukowych oraz monografii naukowych;

2) prowadził badania naukowe, w wyniku których została zdobyta wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub wiedza w dziedzinie nauki albo dyscyplinie naukowej lub umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów albo usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;

3) prowadził badania naukowe, w wyniku których zdobyto wiedzę lub nabyto umiejętności, które zostały wykorzystane do planowania produkcji lub projektowania nowych lub ulepszania istniejących produktów, procesów lub usług, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej są dokumentowane, w szczególności w formie:

1) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce oraz miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI;

2) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej lub oświadczeń współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa;

3) dokumentów potwierdzających przebieg badań naukowych, w wyniku których uzyskano osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

4) dokumentów potwierdzających przebieg prac projektowych, technologicznych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, albo oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o osiągnięciach uzyskanych w tym zakresie.

§ 3. 1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim:

1) zaproponował innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych lub nowatorskie materiały dydaktyczne, które zostały wdrożone do procesu dydaktycznego;

2) wykazał aktywność w zakresie kształcenia i wychowania studentów;

3) opracował lub był współautorem podręczników akademickich, które zawierają nowatorskie rozwiązania, wpływające na zwiększenie jakości lub efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej są dokumentowane, w szczególności w formie:

1) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia studentów i promowania kadr dydaktycznych lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o osiągnięciach uzyskanych w tym zakresie;

2) opisu innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykazania mierzalnych efektów dydaktycznych tych metod;

3) prezentacji przygotowanych materiałów dydaktycznych, w tym na informatycznych nośnikach danych;

4) kopii stron podręcznika akademickiego zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska współautorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce oraz miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI;

5) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej lub oświadczeń współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację naukową - w przypadku współautorstwa.

§ 4. 1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, którego działania w poprzednim roku akademickim przyczyniły się do:

1) praktycznego wykorzystania wyników prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności;

2) komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

3) wdrożenia osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego z obszaru bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej są dokumentowane, w szczególności w formie:

1) dokumentów, które potwierdzają, w jaki sposób zostały wykorzystane wyniki prac rozwojowych, wraz ze wskazaniem podmiotu, który je wykorzystał;

2) dokumentów zawierających informacje o podjętych działaniach zmierzających do komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how, związanego z tymi wynikami, lub informacje o wynikach komercjalizacji przeprowadzonej przez kandydata;

3) dokumentów zawierających informacje o sposobie wykorzystania wyników prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o osiągnięciach uzyskanych w tym zakresie;

4) dokumentów zawierających informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego albo ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o osiągnięciach uzyskanych w tym zakresie.

§ 5. 1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, którego działania w poprzednim roku akademickim przyczyniły się do:

1) rozszerzania międzynarodowej współpracy naukowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych lub prac rozwojowych, wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju;

2) rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

a) prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców służących bezpieczeństwu obywateli i ochronie ludności,

b) opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb systemu bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności kraju;

3) efektywnego zarządzania uczelnią służb państwowych, w szczególności przez osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej są dokumentowane, w szczególności w formie:

1) dokumentów zawierających informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzeniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, albo kopii tych dokumentów, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

2) dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni służb państwowych, a także informacje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym zostało uzyskane dane osiągnięcie.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Nagrody są przyznawane w liczbie nie większej niż 6, w tym za:

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej - do 4 nagród;

2) całokształt dorobku - do 2 nagród.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość nagrody nie może przekroczyć, w przypadku nagrody za:

1) całokształt dorobku - ośmiokrotności wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem";

2) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej - sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia,

b) dydaktycznej - pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia,

c) wdrożeniowej - sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia,

d) organizacyjnej - pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.";

4) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opis osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 lub w § 5 ust. 2;";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Oceny wniosku o przyznanie nagrody dokonuje powołany przez ministra Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Służb Państwowych, zwany dalej "Zespołem".

2. Oceniając wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, Zespół bierze pod uwagę odpowiednio:

1) w zakresie osiągnięć w działalności naukowej:

a) wpływ osiągnięcia na reprezentowaną działalność naukową dotyczącą w szczególności bezpieczeństwa obywateli lub ochrony ludności,

b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia mającego wpływ na bezpieczeństwo obywateli lub ochronę ludności,

c) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla nauki lub dyscypliny naukowej, w której zostało ono uzyskane;

2) w zakresie osiągnięć w działalności dydaktycznej:

a) zaangażowanie w zakresie kształcenia i promowania kadr dydaktycznych,

b) zaangażowanie w zakresie kształcenia studentów uczelni służb państwowych,

c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,

d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości;

3) w zakresie osiągnięć w działalności wdrożeniowej:

a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

4) w zakresie osiągnięć w działalności organizacyjnej:

a) aktywność lub zaangażowanie w zakresie podejmowania i prowadzenia działań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz jakość uzyskanych efektów i ich znaczenie dla nauki, rozwoju i poprawy jakości kształcenia, a także dla rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju,

b) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania uczelnią służb państwowych dla poprawy jej gospodarki finansowej.

3. Oceniając wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, Zespół bierze pod uwagę przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz rodzaj znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteria oceny określone w ust. 2, właściwe dla rodzaju działalności, w której zostało ono uzyskane.".

§ 2. [Rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich]

Załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do nagród przyznawanych w 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 września 2021 r. (poz. 1699)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-30
  • Data obowiązywania: 2021-09-30

Dziennik Ustaw