reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nauczycielom akademickim, zatrudnionym w uczelniach służb państwowych, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, nagród:

a) za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,

b) za całokształt dorobku

– zwanych dalej „nagrodami”;

2) rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;

4) maksymalną wysokość nagrody;

5) sposób wypłacania nagród;

6) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwany dalej „wnioskiem”.

§ 2. [Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej]

1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim:

1) wykazał się dorobkiem w zakresie wybitnych publikacji naukowych, w szczególności artykułów naukowych oraz monografii naukowych;

2) prowadził działalność naukową mającą wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;

3) prowadził innowacyjne badania naukowe w danej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej są dokumentowane w szczególności przez:

1) publikowane artykuły naukowe lub monografie naukowe;

2) efekty działalności naukowej mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;

3) opis efektów innowacyjnych badań naukowych w danej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.

§ 3. [Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej]

1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim opracował:

1) innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;

2) nowatorskie materiały dydaktyczne;

3) wybitne podręczniki akademickie.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej są dokumentowane w szczególności przez:

1) opis innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykazanie mierzalnych efektów dydaktycznych tych metod;

2) prezentację przygotowanych materiałów dydaktycznych, w tym na informatycznych nośnikach danych;

3) prezentację podręczników akademickich.

§ 4. [Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej]

1. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim podjął działania znacząco wpływające na poprawę:

1) jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności przez:

a) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

b) opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy.

2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej są dokumentowane w szczególności przez:

1) przedstawienie wyników badań naukowych lub rozwojowych;

2) wprowadzenie w toku prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych rozwiązań na rzecz przedsiębiorców;

3) uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego w związku z pracą nad projektem wdrożeniowym.

§ 5. [Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej]

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych, który w poprzednim roku akademickim podjął działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) zarządzania uczelnią, w szczególności jej gospodarki finansowej;

2) jakości dydaktyki i kształcenia.

§ 6. [Nagroda za osiągnięcia indywidualne albo zespołowe]

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej nauczyciel akademicki uczelni służb państwowych może otrzymać za osiągnięcia indywidualne albo zespołowe.

§ 7. [Przyznawanie nagród]

Nagrody są przyznawane w liczbie nie większej niż czternaście, w tym maksymalnie do:

1) sześciu nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;

2) sześciu nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

a) dydaktycznej,

b) wdrożeniowej,

c) organizacyjnej;

3) dwóch nagród za całokształt dorobku.

§ 8. [Maksymalna wysokość nagrody]

1. Maksymalna wysokość nagrody stanowi w przypadku nagrody za:

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej – ośmiokrotność,

b) dydaktycznej – sześciokrotność,

c) wdrożeniowej – ośmiokrotność,

d) organizacyjnej – ośmiokrotność,

2) całokształt dorobku – dziesięciokrotność

– wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla profesora.

2. Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla każdego członka nagrodzonej grupy ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdego z nich w powstaniu osiągnięcia określonego:

1) we wniosku – w przypadku nagrody zespołowej przyznawanej na wniosek;

2) w oświadczeniu osoby, która kieruje pracami nagrodzonej grupy – w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z inicjatywy własnej ministra.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa osoba kierująca pracami nagrodzonej grupy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, nagrodę wypłaca się wszystkim członkom nagrodzonej grupy w równej wysokości.

§ 9. [Sposób przyznawania nagrody]

Nagrody mogą być przyznawane:

1) z inicjatywy własnej ministra;

2) na wniosek:

a) rektora uczelni służb państwowych, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony,

b) przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, w szczególności: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Doskonałości Naukowej,

c) przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji albo ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

§ 10. [Podmiot przyjmujący wnioski o przyznanie nagród]

Wnioskodawcy, o których mowa w § 9 pkt 2, składają wnioski o przyznanie nagród do ministra w terminie do dnia 31 marca, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

§ 11. [Załączniki do wniosku o przyznanie nagrody]

1. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) opis osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody;

2) kopie dwóch rekomendacji sporządzonych, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby niezatrudnione w uczelni służb państwowych, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, mające:

a) stopień naukowy doktora habilitowanego – w przypadku ubiegania się o nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej,

b) tytuł profesora – w przypadku ubiegania się o nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej oraz nagrodę za całokształt dorobku;

3) kopię wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni albo najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, który odzwierciedla przebieg głosowania nad wnioskiem;

4) szczegółowe uzasadnienie – w przypadku wniosków składanych przez podmioty, o których mowa w § 9 pkt 2 lit. c;

5) w przypadku nagród za osiągnięcia zespołowe informację o procentowym udziale każdego członka nagrodzonej grupy w powstaniu osiągnięcia;

6) kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 12. [Braki formalne wniosku]

W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 13. [Ocena wniosków]

Oceny wniosków o przyznanie nagród dokonuje Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Służb Państwowych powołany przez ministra.

§ 14. [Termin przyznawania nagród]

Nagrody przyznaje się w terminie do dnia 31 października.

§ 15. [Wypłata nagród]

Wypłata nagród następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzoną osobę.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 lutego 2019 r. (poz. 302)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama