Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 10 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 4;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz wnioski, o których mowa w regulaminach wymienionych w § 4, mogą być przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w postaci papierowej albo elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), Komisji Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "ESP Komisji Nadzoru Finansowego".

2. W przypadku wniosku w postaci papierowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo złożony w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

3. W przypadku wniosku w postaci elektronicznej o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu na ESP Komisji Nadzoru Finansowego.";

3) w § 7 po wyrazach "posiedzeniach komisji egzaminacyjnej" dodaje się wyrazy "związanych z danym egzaminem";

4) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 331 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1325 zł.",

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 294 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1175 zł.",

c) w ust. 3 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 256 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1025 zł.";

5) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 331 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1325 zł.",

b) w ust. 2 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 294 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1175 zł.",

c) w ust. 3 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 256 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1025 zł.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I "Zasady przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych":

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Egzamin na maklera odbywa się dwa razy w roku - w drugiej połowie marca i pierwszej połowie października; termin przeprowadzenia egzaminu komisja egzaminacyjna dla maklerów określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy; zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu na maklera udostępnia się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na co najmniej 10 dni przed dniem egzaminu.",

- w pkt 4:

- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w celu zgłoszenia na egzamin na maklera kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierający dane kandydata na maklera papierów wartościowych obejmujące:",

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na maklera papierów wartościowych o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie egzaminu, o której mowa w pkt 3,

c) w celu przystąpienia do egzaminu na maklera należy wnieść opłatę egzaminacyjną oraz przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dowód jej wniesienia w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym dniem egzaminu.",

- - uchyla się lit. d,

- użyte w pkt 12 w lit. b i c, w pkt 17 oraz w pkt 19 w lit. a, w różnym przypadku, wyrazy "urząd Komisji Nadzoru Finansowego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego",

b) w części II "Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego":

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Pierwszy, drugi i trzeci etap egzaminu na doradcę odbywają się corocznie odpowiednio w drugiej połowie marca, drugiej połowie czerwca i drugiej połowie września; termin przeprowadzenia poszczególnych etapów egzaminu komisja egzaminacyjna dla doradców określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.",

- w pkt 4 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, o którym mowa w pkt 11 lit. a, wraz z załączonym do tego wniosku dowodem wpłaty odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

b) kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu,

c) kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu.",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu egzaminu na doradcę udostępnia się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu egzaminu na doradcę oraz nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego i trzeciego etapu egzaminu na doradcę.",

- w pkt 11:

- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu na doradcę jest wniesienie odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej oraz przekazanie przez kandydata do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełnionego formularza wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego dane kandydata na doradcę inwestycyjnego obejmujące:",

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na doradcę inwestycyjnego o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu, o której mowa w pkt 5,",

- - uchyla się lit. c,

- użyte w pkt 11 w lit. l-n, w pkt 12 w lit. i i k, w pkt 13 w lit. h i j, w pkt 15 oraz w pkt 16 w lit. a, w różnym przypadku, wyrazy "urząd Komisji Nadzoru Finansowego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego",

- użyte w pkt 11 w lit. o, w pkt 12 w lit. j oraz w pkt 13 w lit. i wyrazy "Komisji Nadzoru Finansowego" zastępuje się wyrazami "Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego",

- w pkt 12 uchyla się lit. b,

- w pkt 13 uchyla się lit. b;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Sprawdzian umiejętności odbywa się raz w roku - w drugiej połowie marca. Sprawdzian umiejętności może być przeprowadzony w terminie, w którym odbywa się egzamin na maklera lub pierwszy etap egzaminu na doradcę.",

b) w pkt 3:

- w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w celu zgłoszenia na sprawdzian umiejętności kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierający dane kandydata na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego obejmujące:",

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie sprawdzianu umiejętności, dotyczącej odpowiednio egzaminu na maklera lub pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

c) w celu przystąpienia do sprawdzianu umiejętności należy wnieść opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności oraz przekazać dowód jej wniesienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na co najmniej 14 dni przed dniem sprawdzianu,",

- uchyla się lit. d,

c) użyte w pkt 11 w lit. b i c, w pkt 16 oraz w pkt 18 w lit. a, w różnym przypadku, wyrazy "urząd Komisji Nadzoru Finansowego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego".

§ 2.

1. Egzamin na maklera papierów wartościowych i egzamin na doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do ustalenia wysokości wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych oraz komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz wniosków, o których mowa w regulaminach wymienionych w § 4 tego rozporządzenia, dotyczących egzaminu i sprawdzianu umiejętności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

4. W przypadku kandydatów na doradców inwestycyjnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaliczyli pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz nie skorzystali z prawa do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu tego egzaminu, stosuje się przepis pkt 4 lit. b części II "Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego" załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

5. W przypadku kandydatów na doradców inwestycyjnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaliczyli drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz nie skorzystali z prawa do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu tego egzaminu, stosuje się przepis pkt 4 lit. c części II "Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego" załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-19
  • Data wejścia w życie: 2021-12-04
  • Data obowiązywania: 2021-12-04

Dziennik Ustaw