Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2319

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 17), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1652).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1652), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 23 listopada 2021 r. (poz. 2319)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej "ustawą", tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, zwanych dalej "środkami Funduszu".

§ 2. 1. Udzielenie dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy, odbywa się na podstawie wniosków składanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", do przyjmowania wniosków o udzielenie przez ministra dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy, oraz do zawierania umów i ich rozliczania.

3. Instytucja kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie realizacji zadania objętego upoważnieniem.

4. Minister może powoływać komisje lub zespoły sterujące w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.

§ 3. Warunkiem udzielenia dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy, jest zgodność wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków Funduszu w ramach limitu wydatków na ich dofinansowanie określonych przez ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 4. 1. Minister na podstawie programów, o których mowa w § 3, co najmniej raz w roku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:

1) prognozowanym limicie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie działań określonych w programie;

2) celach i rodzajach działań objętych dofinansowaniem;

3) podmiotach uprawnionych do złożenia wniosku;

4) podmiocie upoważnionym do przyjmowania wniosków;

5) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;

6) terminie i wymaganiach odnośnie do realizacji działań;

7) kryteriach wyboru wniosków;

8) dokumentach dołączanych do wniosków, które potwierdzają informacje objęte wnioskiem o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania, a także formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania na podstawie programów, o których mowa w § 3, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) nazwę, rodzaj i opis działania;

3) wskazanie programu;

4) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

5) harmonogram realizacji działania;

6) oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;

7) preliminarz całkowitych kosztów działania;

8) inne źródła finansowania działania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze wniosków.

§ 6. 1. Przed przekazaniem środków Funduszu na dofinansowanie działań określonych we wniosku, o którym mowa w § 5, minister zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji celowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)).

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa także obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu.

§ 7. Przekazywanie środków Funduszu na dofinansowanie działań określonych we wniosku, o którym mowa w § 5, odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu działań objętych dofinansowaniem lub jako refundacja poniesionych wydatków na te działania.

§ 8. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku minister publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wykaz działań dofinansowanych ze środków Funduszu.

§ 9. 1. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014", dofinansowanie działań objętych wnioskiem, o którym mowa w § 5, jest udzielane jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z zastrzeżeniem § 10.

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Wnioskodawca może otrzymać pomoc publiczną, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna - przez co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5.4) Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znalazło się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

6. Pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.

7. Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w ust. 7.

9. Wysokość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

10. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

§ 10. 1. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie zadań nieobjętych dofinansowaniem w trybie pomocy publicznej zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dofinansowanie jest udzielane na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.5)).

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 26) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 11. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy, jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), oraz osiągnięć twórczych lub artystycznych albo znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie nagrody indywidualnej lub zbiorowej, w tym dla zespołu twórców lub artystów będących osobami fizycznymi albo dla zespołu twórców lub artystów działającego przy jednostce organizacyjnej, albo o udzielenie pomocy socjalnej.

3. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej lub zbiorowej dla zespołu twórców lub artystów będących osobami fizycznymi zawiera:

1) dane osobowe kandydatów do nagrody:

a) datę urodzenia,

b) imię i nazwisko,

c) adres korespondencyjny,

d) identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163), a w przypadku braku identyfikatora podatkowego - numer paszportu;

2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów do nagrody;

3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym kandydatów do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku zawierające informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, i jego znaczeniu dla kultury lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Wniosek o przyznanie nagrody zbiorowej dla zespołu twórców lub artystów działającego przy jednostce organizacyjnej zawiera:

1) nazwę zespołu oraz nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej;

2) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym zespołu kandydującego do nagrody;

3) uzasadnienie wniosku zawierające informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, i jego znaczeniu dla kultury lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 pkt 2 i 3.

6. Środki Funduszu na nagrody indywidualne lub zbiorowe przekazuje się na wskazany rachunek bankowy lub w formie wypłat gotówkowych w kasie urzędu obsługującego ministra. W przypadku nagrody zbiorowej dla zespołu działającego przy jednostce organizacyjnej przekazanie środków Funduszu może nastąpić na wskazany rachunek bankowy tej jednostki.

7. Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej zawiera:

1) dane osoby, której wniosek dotyczy:

a) datę urodzenia,

b) imię i nazwisko,

c) adres korespondencyjny,

d) identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku braku identyfikatora podatkowego - numer paszportu;

2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;

3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;

4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;

5) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

8. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.7)).

9. Środki Funduszu udzielone na pomoc socjalną przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.

§ 12. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 8 ustawy, jest zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest minister, ich związek z realizacją inwestycji z zakresu promowania i wspierania zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-6 ustawy, oraz zgoda ministra wyrażona przed ich zaciągnięciem.

2. Wniosek o dofinansowanie zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres instytucji kultury będącej wnioskodawcą;

2) podstawę, rodzaj, wysokość oraz opis zobowiązań i związanych z nimi dodatkowych obciążeń;

3) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

4) wskazanie inwestycji, z której realizacją są związane zobowiązania;

5) harmonogram spłaty zobowiązań;

6) inne źródła finansowania inwestycji, z której realizacją jest związane zobowiązanie.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zobowiązania finansowe i związane z nimi dodatkowe obciążenia zaciągnięte przez wnioskodawcę oraz oświadczenie wnioskodawcy o możliwości przeznaczenia określonych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na spłatę zobowiązań objętych wnioskiem.

4. Przed przekazaniem środków Funduszu na spłatę zobowiązań określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister zawiera z wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji celowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Przekazywanie środków Funduszu odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w czasie zapewniającym terminową spłatę zobowiązań objętych dofinansowaniem lub jako refundacja poniesionych wydatków zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zaciągniętego zobowiązania.

§ 13. Do wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz do umów o dofinansowanie realizacji zadań zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 797 oraz z 2016 r. poz. 2156).

§ 14.8) Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis może być udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.9)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1652), które weszło w życie z dniem 10 października 2020 r.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

6) Uchylony przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1063), która weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269 i 2270.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 797 oraz z 2016 r. poz. 2156), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-15
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw