Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2482

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, 542, 638, 1429 i 1764) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych" w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":

a) po poz. 00.233 dodaje się poz. 00.234 w brzmieniu:

00.234
Koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych (OCT)


b) po poz. 00.241 dodaje się poz. 00.242 w brzmieniu:

00.242
Koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych (OCT)


c) po poz. 00.94 dodaje się poz. 00.971 i 00.972 w brzmieniu:

00.971

Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo

00.972

Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej


2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia "Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego" w części I "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej":

a) w lp. 37 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 3:

- uchyla się pkt 4-6,

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) stosowanie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;

11) psycholog - co najmniej 0,5 etatu lub zapewnienie porady psychologicznej w czasie nieprzekraczającym 24 h liczonych od momentu zgłoszenia.",

b) w lp. 38 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 3:

- uchyla się pkt 5-7,

- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) stosowanie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;

12) psycholog - co najmniej 0,5 etatu.",

c) w lp. 39 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 3:

- uchyla się pkt 7-9,

- w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) stosowanie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń" w lp. 56 w kolumnie 2 nazwa świadczenia gwarantowanego otrzymuje brzmienie:

"Elektrochemioterapia (ECT)

00.971 Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo

00.972 Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270 i 2427.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-30
  • Data wejścia w życie: 2022-01-14
  • Data obowiązywania: 2022-01-14

Dziennik Ustaw