Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 106

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;";

2) tytuł § 11 otrzymuje brzmienie:

"Dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę psa służbowego lub któremu przydzielono psa służbowego do indywidualnego szkolenia, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. Policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę konia służbowego, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 15% kwoty bazowej.

3. W przypadku przydzielenia policjantowi na stałe pod opiekę lub do indywidualnego szkolenia więcej niż jednego psa służbowego oraz w przypadku przydzielenia policjantowi na stałe pod opiekę więcej niż jednego konia służbowego, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1 i 2.

4. W przypadku przydzielenia na stałe pod opiekę równocześnie dwóm policjantom tego samego konia służbowego, dodatek z tego tytułu określony w ust. 2 dzieli się między nich w równych częściach.";

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, wykonuje loty w składzie załóg policyjnych statków powietrznych lub wykonuje obsługę policyjnych statków powietrznych, przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

1) 180% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 2000 godzin lotu, w tym 1000 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

2) 160% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 1500 godzin lotu do 2000 godzin lotu, w tym 700 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

3) 140% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 1000 godzin lotu do 1500 godzin lotu, w tym 500 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

4) 120% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 500 godzin lotu do 1000 godzin lotu, w tym 300 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

5) 100% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 350 godzin lotu do 500 godzin lotu, w tym 100 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

6) 80% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach do 350 godzin lotu;

7) 60% - mechanik lotniczy obsługi technicznej Lotnictwa Policji.

2. Policjantowi wchodzącemu w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który:

1) wykonuje loty w składzie załogi lub wykonuje czynności obsługowe związane z bezpośrednią eksploatacją policyjnych statków powietrznych typu S-70i, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

2) posiada ważne uprawnienia i wykonuje loty w NVG (ang. Night Vision Goggles - loty w goglach noktowizyjnych) w składzie załóg policyjnych statków powietrznych,

3) posiada ważne uprawnienia i wykonuje loty w IFR (ang. Instrumental Flight Rules - loty wykonywane zgodnie z przepisami według wskazań przyrządów) w składzie załóg policyjnych statków powietrznych,

4) posiada ważne uprawnienie instruktora i wykonuje loty w charakterze instruktora na policyjnych statkach powietrznych,

5) wykonuje loty w charakterze dowódcy załogi policyjnych statków powietrznych na więcej niż jednym typie statku powietrznego zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

6) wykonuje obsługę policyjnych statków powietrznych na więcej niż jednym typie statku powietrznego zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

7) wykonuje loty w charakterze mechanika pokładowego policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

8) wykonuje loty w charakterze operatora systemów obserwacji lotniczej policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

9) wykonuje loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami

- dodatek lotniczy zwiększa się o 20% kwoty bazowej za każde uprawnienie wymienione w pkt 1-9.

3. Policjantowi, który wykonuje loty w ramach czynności inspektora lotniczego lub inspektora techniki lotniczej na policyjnych statkach powietrznych, zgodnie z ważnym upoważnieniem wydanym przez Komendanta Głównego Policji, zwiększa się dodatek lotniczy o 30% kwoty bazowej.

4. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu co najmniej pięcioletni staż służby pełnionej w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który w roku kalendarzowym wykonał loty w wymiarze nie niższym niż 40 godzin statkiem powietrznym w powietrzu oraz na urządzeniach treningowych i symulatorach, po zakończeniu roku kalendarzowego przyznaje się jednorazowo dodatek lotniczy w wysokości 300% kwoty pobieranego miesięcznego dodatku lotniczego.

5. Za każdy pełny rok służby pełnionej ponad pięć lat w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji wysokość jednorazowego dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 4, ulega zwiększeniu o 20% kwoty pobieranego przez policjanta dodatku lotniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 600%.

6. Wysokość jednorazowego dodatku lotniczego ustala się na podstawie stażu służby, o którym mowa w ust. 4, pełnionej w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji oraz kwoty dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 1-3, określonych na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który policjantowi jest przyznawany ten dodatek.

7. Policjant wchodzący w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od daty zawieszenia w lotach. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

8. Policjant wchodzący w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który utracił prawo do dodatku lotniczego z przyczyn niezależnych od niego, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od daty utraty dodatku lotniczego. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.".

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Przepisy niniejszego rozporządzenia, o których mowa w § 1:

1) pkt 1-3, stosuje się od dnia 21 grudnia 2021 r.;

2) pkt 4, stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636 oraz z 2020 r. poz. 599 i 1988.

Dziennik Ustaw