Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 119

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej, zwanego dalej "przełożonym".",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych raportów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol, szkoły policyjnej lub instytutu badawczego sporządza i przesyła do WSPol, w terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następujące dane:";

2) w § 15:

a) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału, o ile nie podlega naczelnikowi zarządu;",

b) w pkt 3 skreśla się wyraz "badawczego";

3) w § 16:

a) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału, o ile nie podlega naczelnikowi zarządu;",

b) w pkt 3 skreśla się wyraz "badawczego";

4) w § 17 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1307, z 2013 r. poz. 1625, z 2014 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 348, z 2018 r. poz. 204 i 1389, z 2019 r. poz. 443 i 1581 oraz z 2021 r. poz. 416.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-01-19
  • Data obowiązywania: 2022-01-19

Dziennik Ustaw