Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 145 poz. 1017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki przystąpienia do egzaminu oficerskiego, jego zakres, tryb i terminy składania;

2) jednostkę organizacyjną Policji właściwą w zakresie przeprowadzania egzaminu oficerskiego;

3) sposób i tryb mianowania policjantów na stopnie policyjne;

4) terminy mianowania na stopnie policyjne;

5) wzory wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny, tryb ich sporządzania oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.

Rozdział 2

Egzamin oficerski

§ 2.

Policjant może przystąpić do egzaminu oficerskiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, zwanego dalej „egzaminem”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;

2) ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwanej dalej „WSPol”;

3) uzyskał pozytywną opinię lub okresową ocenę w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji.

§ 3.
Egzamin składa się bezpośrednio po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w WSPol.
§ 4.
1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, na podstawie skierowania odpowiednio komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej albo dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „przełożonym”.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, składa przełożonemu w terminie do 30 dni przed terminem egzaminu raport o skierowanie na egzamin, zwany dalej „raportem”.

3. Przełożony rozpatruje raport w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyrażając na raporcie zgodę na skierowanie policjanta na egzamin albo odmowę skierowania.

4. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych raportów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol lub szkoły policyjnej sporządza i przesyła do WSPol, w terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następujące dane:

1) stopień policyjny, nazwisko i imię, imię ojca, datę i miejsce urodzenia oraz numer identyfikacyjny;

2) nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;

3) stanowisko służbowe;

4) datę ukończenia szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w WSPol.

5. O umieszczeniu w wykazie niezwłocznie zawiadamia się policjanta.

§ 5.
1. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy:

1) test wiedzy;

2) test umiejętności.

2. Testy, o których mowa w ust. 1, są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

§ 6.
1. Zbiór testów, o których mowa w § 5, oraz dołączoną do niego dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwane dalej „pakietem egzaminacyjnym”, opracowuje komórka organizacyjna właściwa w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji na podstawie propozycji zadań testowych przygotowanych przez WSPol oraz szkoły policyjne.

2. Otwarcie i przygotowanie pakietu egzaminacyjnego do zastosowania odbywa się komisyjnie.

3. Osoby uczestniczące w opracowaniu i przechowywaniu, a także komisyjnym otwarciu i przygotowaniu pakietów egzaminacyjnych oraz członkowie komisji egzaminacyjnych obowiązani są do zachowania ich treści w tajemnicy do czasu zakończenia egzaminu.

§ 7.
1. Egzamin przeprowadza WSPol.

2. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta-rektora WSPol. Podczas pracy komisji egzaminacyjnej może być obecny, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.

3. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna:

1) sprawdza tożsamość policjantów przystępujących do egzaminu;

2) informuje policjantów przystępujących do poszczególnych etapów egzaminu o zasadach obowiązujących w czasie jego przeprowadzania i kryteriach zaliczenia.

§ 8.
1. Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych punktowanych w skali 0–1 punktu za pytanie i trwa 70 minut.

2. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do testu umiejętności, jeżeli z testu wiedzy uzyskał co najmniej 42 punkty.

3. Test umiejętności składa się z dwóch zadań, z których każde podlega odrębnej ocenie w skali 0–30 punktów.

4. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 21 punktów z zadania poprzedniego.

5. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punktów lub z któregokolwiek zadania mniej niż 21 punktów komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

§ 9.
1. Przewodniczący albo członek komisji egzaminacyjnej wyklucza policjanta z egzaminu, jeśli w czasie jego przeprowadzania policjant:

1) korzysta z pomocy innych osób lub

2) posługuje się niedozwolonymi urządzeniami, materiałami lub środkami, lub

3) w inny sposób zakłóca jego przebieg.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, dokumentuje w protokole egzaminu albo w formie notatki fakt i przyczyny wykluczenia policjanta z egzaminu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

§ 10.
Komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę końcową z egzaminu na podstawie sumy punktów uzyskanych w kolejnych etapach według następującej skali punktowej:

1) 0–83 punktów – ocena 1 (niedostateczna);

2) 84–91 punktów – ocena 2 (dopuszczająca);

3) 92–99 punktów – ocena 3 (poprawna);

4) 100–106 punktów – ocena 4 (dobra);

5) 107–113 punktów – ocena 5 (bardzo dobra);

6) 114–120 punktów – ocena 6 (wyróżniająca).

§ 11.
1. Policjant, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu oficerskiego z wpisaną oceną końcową z egzaminu.

2. Wzór świadectwa złożenia egzaminu oficerskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Policjant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie roku od dnia jego zakończenia.

2. Policjant, który rozpoczął egzamin i nie mógł go kontynuować z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych, przystępuje do egzaminu lub do tych jego etapów, do których nie przystąpił, w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu.

3. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.

§ 13.
1. Po złożeniu przez policjantów egzaminu sporządza się i przechowuje w WSPol dokumentację obejmującą w szczególności:

1) protokół egzaminu oraz dokumentację, na podstawie której został on sporządzony;

2) pakiet egzaminacyjny;

3) rejestr wydanych świadectw złożenia egzaminu oficerskiego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) skład komisji egzaminacyjnej;

2) stopień policyjny, nazwisko i imię, imię ojca oraz numer identyfikacyjny policjantów przystępujących do egzaminu;

3) zestawienie punktów uzyskanych przez zdających w poszczególnych etapach egzaminu oraz ocenę końcową z egzaminu.

Rozdział 3

Mianowanie na stopnie policyjne

§ 14.

1. Mianowanie policjanta na stopień policyjny następuje na wniosek o mianowanie, składany do przełożonego właściwego do mianowania za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopień policyjny określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15.
Wniosek o mianowanie na stopień starszego posterunkowego Policji sporządza i składa:

1) Komendantowi Głównemu Policji – dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownik izby dziecka, kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału), komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału lub samodzielnego pododdziału prewencji, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego albo kierownik ośrodka szkolenia Policji;

3) Komendantowi-rektorowi WSPol – zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, adiunkt--dyrektor instytutu, adiunkt-kierownik zakładu, kierownik studium, dyrektor biblioteki, kwestor, kierownik rektoratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

4) komendantowi szkoły policyjnej – kierownik zakładu, naczelnik wydziału, kierownik studium, kierownik biblioteki lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

5) komendantowi powiatowemu (miejskiemu) lub rejonowemu Policji – podlegli mu: naczelnik sekcji, kierownik izby dziecka, posterunku Policji, referatu lub ogniwa albo komendant komisariatu Policji.

§ 16.
Wniosek o mianowanie na stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji sporządza i składa:

1) Komendantowi Głównemu Policji – dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji, a za jego pośrednictwem również komendant komisariatu Policji, naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownik izby dziecka, kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału), komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału lub samodzielnego pododdziału prewencji, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego albo kierownik ośrodka szkolenia Policji;

3) Komendantowi-rektorowi WSPol – zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, adiunkt-dyrektor instytutu, adiunkt-kierownik zakładu, kierownik studium, dyrektor biblioteki, kwestor, kierownik rektoratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

4) komendantowi szkoły policyjnej – kierownik zakładu, naczelnik wydziału, kierownik studium albo kierownik biblioteki lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału).

§ 17.
1. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz na stopień policyjny w korpusie oficerów starszych Policji sporządza i przedstawia Komendantowi Głównemu Policji:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę na terenie swojego działania;

2) dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w biurze (równorzędnej komórce organizacyjnej);

3) komendant szkoły policyjnej – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w szkole policyjnej;

4) Komendant-rektor WSPol – w odniesieniu do:

a) policjantów pełniących służbę w WSPol,

b) policjantów, którzy złożyli egzamin oficerski.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, Komendant Główny Policji niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 18.
1. Wnioski o mianowanie na kolejne wyższe stopnie policyjne, do stopnia nadkomisarza Policji włącznie, mogą być sporządzone w formie wniosku zbiorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wniosków o mianowanie na stopień policyjny sporządzanych na podstawie art. 52 ust. 3 albo art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”.

3. Zbiorczy wniosek o mianowanie policjantów na stopień policyjny powinien zawierać dane z pierwszej strony wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2, z wyłączeniem danych dotyczących przebiegu służby.

§ 19.
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania policjanta na stopień policyjny osoba składająca wniosek o mianowanie jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny objęty wnioskiem.
§ 20.
1. Policjantów mianuje się na wyższe stopnie policyjne w dniu Święta Policji.

2. Mianowanie policjanta na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji następuje z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy i posiadającą stopień Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny z dniem przyjęcia do służby.

4. Mianowanie policjanta na wyższy stopień policyjny w drodze wyróżnienia następuje z dniem udzielenia tego wyróżnienia.

5. Mianowanie policjanta na wyższy stopień policyjny w przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy, może nastąpić w każdym terminie. Datę mianowania określa rozkaz personalny wydany w związku z tym mianowaniem.

6. Mianowanie policjanta, o którym mowa w ust. 5, który zginął w służbie, następuje pośmiertnie. Mianowania dokonuje się z ostatnim dniem służby.

7. Policjanta w służbie kontraktowej posiadającego już stopień policyjny mianuje się na ten stopień z dniem mianowania na funkcjonariusza Policji.

§ 21.
1. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.

2. Wzór aktu mianowania na stopień policyjny określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Akt mianowania na stopień policyjny sporządza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

5. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 3, sporządza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji.

6. Akty mianowania na stopnie policyjne, wręczane policjantom przez wyższego przełożonego podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości, może sporządzić kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, którą kieruje ten przełożony.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22.

1. Policjant, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) złożył raport o skierowanie na egzamin i został on pozytywnie rozpatrzony przez przełożonego, a nie został skierowany na egzamin, albo

2) złożył raport o skierowanie na egzamin i nie został on rozpatrzony przez przełożonego, albo

3) został skierowany na egzamin i do niego nie przystąpił, albo

4) mimo spełniania warunków przystąpienia do egzaminu nie złożył raportu o skierowanie na egzamin,

może przystąpić do egzaminu i złożyć go na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przystępuje do egzaminu na podstawie dotychczasowego skierowania.

§ 23.
WSPol może stosować dotychczasowe druki świadectw złożenia egzaminu aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 24.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872, z 2005 r. Nr 25, poz. 213 i Nr 147, poz. 1227 oraz z 2006 r. Nr 30, poz. 212).
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Kaczmarek

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 lipca 2007 r. (poz. 1017)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-08-10
  • Data wejścia w życie: 2007-08-18
  • Data obowiązywania: 2022-04-14
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw