Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 163

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. W przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

1) zatrzymuje pojazd;

2) trzyma ręce na kierownicy;

3) na polecenie kontrolującego:

a) wyłącza silnik pojazdu,

b) włącza światła awaryjne,

c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

2. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego.";

2) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w § 2 w ust. 2 w pkt 1 tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Pokwitowania zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem lub jego używania albo karty kierowcy sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego przez umundurowanych strażników gminnych (miejskich), umundurowanych strażników leśnych oraz funkcjonariuszy Straży Parku oraz przez osoby działające w imieniu zarządcy drogi wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Załącznik 1. [WZÓR POKWITOWANIA ZATRZYMANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO UŻYWANIA ALBO KARTY KIEROWCY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 stycznia 2022 r. (poz. 163)

Załącznik nr 1

WZÓR POKWITOWANIA ZATRZYMANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO UŻYWANIA ALBO KARTY KIEROWCYZałącznik 2. [Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym]

Załącznik nr 2

Temat

Liczba godzin

1

2

I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym

8

w tym

1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania

0,5

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje podstawowych pojęć zawartych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

2

3. Przepisy:

1) o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch;

2) o ruchu pojazdów;

3) o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt;

4) dotyczące zatrzymania i postoju;

5) dotyczące używania świateł zewnętrznych;

6) porządkowe;

7) o ruchu w strefie czystego transportu;

8) o naciskach osi pojazdów

2,5

4. Podstawowe informacje dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami i ich używania oraz stwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Weryfikacja danych o pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów oraz danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców. Ustalanie tożsamości kierującego pojazdem na podstawie Rejestru Dowodów Osobistych

1

5. Wybrane znaki i sygnały drogowe:

1) znaki drogowe pionowe;

2) znaki drogowe poziome;

3) sygnały świetlne;

4) sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli

2

II. Kontrola ruchu drogowego

6

w tym

1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego

1

2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych:

1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;

2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;

3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3

3. Sposób dawania sygnałów do zatrzymania pojazdów przez strażnika poruszającego się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym

2

Razem godzin

14


Załącznik 3. [WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-25
  • Data wejścia w życie: 2022-02-09
  • Data obowiązywania: 2022-02-09

Dziennik Ustaw