Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2141

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie kontroli ruchu drogowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;

2) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego;

3) szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg;

4) szczególne warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego;

6) wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu kontroli ruchu drogowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) karcie kierowcy lub karcie kontrolnej – rozumie się przez to kartę, o której mowa odpowiednio w art. 2 ust. 2 lit. f lub lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1);

2) kontrolującym – rozumie się przez to policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę działającą w imieniu zarządcy drogi, przeprowadzającą kontrolę zgodnie z zakresem określonym w ustawie;

3) pojeździe użytkowym – rozumie się przez to pojazd kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepę kategorii O3 lub O4 oraz ciągnik kołowy kategorii T5 użytkowany na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. [Sposoby zatrzymywania pojazdu do kontroli]

1. Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

2. Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.

3. Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

4. Policjant poruszający się pojazdem Policji może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.

5. Policjant znajdujący się na statku wodnym albo powietrznym polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocą urządzeń nagłaśniających lub świetlnych albo przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

6. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, pojazd Policji może zostać unieruchomiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

7. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.

8. Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku „stój – kontrola drogowa”.

9. Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych.

§ 3. [Miejsce zatrzymania pojazdu do kontroli]

1. Policjant zatrzymuje pojazd do kontroli w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.

2. W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa w ust. 1, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem Policji.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności zatrzymania pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;

2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.

4. Pojazd Policji powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem, jeżeli polecenie do zatrzymania zostało podane z poruszającego się pojazdu Policji.

5. W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem Policji przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.

§ 4. [Przebieg kontroli]

1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;

2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

3. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;

2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;

3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

5. Podczas prowadzonych przez umundurowanych policjantów zorganizowanych działań kontrolnych ukierunkowanych na poddanie jak największej liczby kierujących pojazdami badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, przeprowadzanego przy użyciu urządzeń elektronicznych, lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, przeprowadzanego przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, policjant, który zatrzymał pojazd, poprzestaje na podaniu przyczyny zatrzymania. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się.

6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.

7. Do pojazdu Policji uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki, której jednostka samorządu terytorialnego zleciła lub którą utworzyła w celu wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego albo miejsca zamieszkania;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie o charakterze administracyjnym;

6) umożliwienia uiszczenia, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, grzywny nałożonej mandatem karnym, w formie bezgotówkowej lub kaucji;

7) przeciwdziałania próbie ucieczki osoby podlegającej kontroli, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że taka próba może zostać podjęta;

8) sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób.

§ 5. [Drogowa kontrola techniczna]

1. Pojazd wytypowany przez kontrolującego do drogowej kontroli technicznej podlega wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej.

2. Drogowa kontrola techniczna obejmuje identyfikację pojazdu oraz sprawdzenie stanu technicznego co najmniej jednej pozycji z następujących obszarów:

1) układ hamulcowy;

2) układ kierowniczy;

3) widoczność;

4) światła i wyposażenie elektryczne;

5) osie, koła, opony i zawieszenie;

6) podwozie i elementy przymocowane do podwozia;

7) inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości;

8) uciążliwość, w tym emisję spalin oraz wycieki paliwa lub oleju;

9) warunki dodatkowe.

3. Jeżeli kontrolujący posiada informację, że kontrolowany pojazd użytkowy, z wyjątkiem ciągnika rolniczego kategorii T5, jest użytkowany przez podmiot o wysokim współczynniku ryzyka w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, lub w zakresie występowania naruszeń stanu technicznego, ustalonym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), drogowa kontrola techniczna tego pojazdu obejmuje sprawdzenie w szczególności obszarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 8.

4. W przypadku pojazdu użytkowego, jeżeli dokumentacja dotycząca dopuszczenia pojazdu do ruchu lub protokół, o którym mowa w § 6 ust. 5, potwierdzają, że kontrola jednej lub kilku pozycji z obszaru określonego w ust. 2 została przeprowadzona w okresie poprzednich trzech miesięcy, kontroli w tym zakresie można nie przeprowadzać, chyba że nieprawidłowości są oczywiste dla kontrolującego.

5. Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody kontroli jego stanu technicznego oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas tej kontroli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Usterki niewymienione w tym załączniku ocenia się pod względem zagrożenia, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Kontrolę stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wykorzystaniem dostępnych technik i sprzętu. Kontrola ta może także obejmować sprawdzenie, czy odpowiednie części i elementy pojazdu odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego kontrolujący może korzystać z dodatkowego sprzętu, w szczególności podnośnika lub kanału przeglądowego.

7. Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu dzieli się na trzy kategorie:

1) usterki drobne – usterki bez znaczącego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu lub wymagania ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;

2) usterki poważne – usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;

3) usterki niebezpieczne – usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

8. W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu usterek zaliczanych do więcej niż jednej kategorii, wynik tej kontroli klasyfikuje się na podstawie najpoważniejszej kategorii usterki.

9. W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej kilku usterek w tych samych obszarach kontroli, o których mowa w ust. 2, wynik kontroli może być zaklasyfikowany na podstawie poważniejszej kategorii usterek, jeżeli ich skumulowany wpływ skutkuje wzrostem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego stwarzanego przez pojazd.

§ 6. [Wstępna drogowa kontrola techniczna]

1. Podczas wstępnej drogowej kontroli technicznej kontrolujący:

1) sprawdza wymaganą dokumentację dotyczącą dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, a w szczególności dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego, oraz ostatni protokół kontroli drogowej, o którym mowa w ust. 5;

2) przeprowadza wzrokową ocenę stanu technicznego pojazdu;

3) może przeprowadzić wzrokową ocenę zabezpieczenia ładunku;

4) może dokonać sprawdzenia stanu technicznego za pomocą właściwych metod, w tym z użyciem przyrządu kontrolno-pomiarowego będącego w jego dyspozycji, służącego ocenie konieczności poddania pojazdu szczegółowej kontroli technicznej lub zobowiązania do niezwłocznego usunięcia usterek;

5) w przypadku pojazdu użytkowego, jeżeli w trakcie poprzedniej drogowej kontroli technicznej ujawniono usterki, sprawdza, czy zostały one usunięte.

2. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego kontrolujący decyduje, czy pojazd ten poddać szczegółowej drogowej kontroli technicznej. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd użytkowy zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy poddanie pojazdu użytkowego szczegółowej drogowej kontroli technicznej wymaga jego przejazdu do mobilnej stacji kontroli drogowej lub wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej, kontrolujący nadzoruje ten przejazd.

4. Jeżeli kontrolujący nie będzie osobiście przeprowadzał szczegółowej drogowej kontroli technicznej, wskazuje kontrolującemu, który będzie ją przeprowadzał, pozycje z wykazu kontrolnego zawartego w protokole, o którym mowa w ust. 5, podlegające tej kontroli.

5. Z przeprowadzonej szczegółowej drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego kontrolujący, który ją przeprowadził, sporządza protokół zawierający wykaz kontrolny. W protokole w części „10. Różne/uwagi” kontrolujący wpisuje pozycje z wykazu kontrolnego, które podlegały szczegółowej kontroli.

6. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz protokołu pozostawia się w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego, natomiast drugi egzemplarz kontrolujący niezwłocznie przekazuje kierowcy kontrolowanego pojazdu.

7. Wzór protokołu szczegółowej drogowej kontroli technicznej zawierającego wykaz kontrolny jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Wniosek o skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne]

1. Jeżeli podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego zostało ujawnionych wiele usterek poważnych lub niebezpiecznych, uzasadniających poddanie kontrolowanego pojazdu dodatkowemu badaniu technicznemu obejmującemu zakres okresowego badania technicznego:

1) w stosunku do pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – organ kontroli ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 2a lit. b ustawy;

2) w stosunku do pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyniki tej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w trybie i w sposób określony w art. 54d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się kopię pozostającego w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego egzemplarza protokołu szczegółowej drogowej kontroli technicznej, jeżeli pojazd był poddany tej kontroli.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Kontrola zabezpieczenia ładunku]

1. Drogowa kontrola techniczna może obejmować również kontrolę zabezpieczenia ładunku.

2. Kontrola zabezpieczenia ładunku polega w szczególności na wzrokowym sprawdzeniu zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, pomiarze sił rozciągających, wyliczeniu skuteczności zabezpieczenia oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdzeniu świadectw środków zabezpieczających.

3. Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej zabezpieczenia ładunku klasyfikuje się do jednej z kategorii:

1) usterki drobne – w przypadku gdy ładunek został odpowiednio zabezpieczony, ale wskazane byłoby oznaczenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa;

2) usterki poważne – w przypadku gdy ładunek nie został wystarczająco zabezpieczony i możliwe jest znaczące przesunięcie lub przewrócenie ładunku lub jego części;

3) usterki niebezpieczne – w przypadku gdy dochodzi do:

a) bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zagrożenia utratą ładunku lub jego części lub

b) zagrożenia wynikającego bezpośrednio z ładunku, lub

c) bezpośredniego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.

4. Przewóz, w którym stwierdzone usterki zaliczono do więcej niż jednej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.

5. Przewóz, w którym stwierdzono kilka usterek w tej samej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.

6. Klasyfikacji usterek zabezpieczenia ładunku dokonuje się na podstawie nieprawidłowości, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Sprawdzenie zapisów tachografu analogowego]

1. Sprawdzenie zapisów tachografu analogowego kontrolujący potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej bieżącej wykresówki, odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli.

2. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, stosowanej przez policjanta jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, stosowanej przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, stosowanej przez funkcjonariusza Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, stosowanej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 10. [Zapisy zawarte w pamięciach tachografu cyfrowego i karty kierowcy]

1. Zapisy zawarte w pamięciach tachografu cyfrowego i karty kierowcy kontrolujący sprawdza przez włożenie karty kontrolnej do tachografu cyfrowego, a następnie wyświetlenie i przeglądanie zapisów, ich wydruk lub pobranie przy użyciu nośnika informatycznego.

2. Jeżeli kontrolujący nie posiada karty kontrolnej albo jest ona niezdatna do użytku, zapisy zawarte w pamięciach tachografu cyfrowego i karty kierowcy sprawdza się przez wyświetlenie i przeglądanie zapisów oraz ich wydruk.

3. Na egzemplarzu wydruku pozostawionym kontrolowanemu kontrolujący potwierdza sprawdzenie zapisów zawartych w pamięciach tachografu cyfrowego i karty kierowcy, w sposób określony w § 9.

4. Jeżeli kontrolowany nie posiada karty kierowcy albo jest ona niezdatna do użytku z powodu uszkodzenia, utraty ważności lub innych przyczyn, kontrolujący sprawdza zapisy zawarte w pamięci tachografu cyfrowego na podstawie wydruku lub danych pobranych z tachografu. Kontrolowany jest obowiązany do naniesienia, na egzemplarzu wydruku pozostającym u kontrolującego, swojego imienia i nazwiska, numeru karty kierowcy lub numeru prawa jazdy oraz złożenia podpisu.

§ 11. [Kierowanie przez kontrolującego kontrolowanym pojazdem]

Kontrolujący może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:

1) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;

2) sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 4, albo w związku z podejrzeniem, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

§ 12. [Odczyt wskazania drogomierza]

1. Kontrolujący dokonuje odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli także wówczas, gdy nie poddaje tego pojazdu sprawdzeniu stanu technicznego.

2. Przepisu ust. 1 można nie stosować w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5, a także podczas wykonywania kontroli drogowej w toku równoczesnego wykonywania przez kontrolującego zadań określonych w innych ustawach, w szczególności kontroli granicznej lub celnej.

3. Kontrolujący może dokonać odczytu wskazań drogomierza pojazdu holowanego lub przewożonego, jeżeli istnieje taka możliwość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego.

4. Dokonując odczytu wskazania drogomierza pojazdu niezarejestrowanego, dokonuje się ustalenia numeru VTN albo numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu oraz danych technicznych o pojeździe w zakresie marki i dodatkowo co najmniej jednej pozycji z kategorii danych technicznych wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy.

5. Dane dotyczące odczytu wskazania drogomierza określone w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy oraz, w przypadku pojazdu niezarejestrowanego, dane, o których mowa w ust. 4, kontrolujący przekazuje niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.

§ 13. [Zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem]

1. Kontrolujący, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania albo kartę kierowcy, wydaje pokwitowanie odrębne dla każdego zatrzymanego dokumentu. Oryginał pokwitowania otrzymuje osoba, której zatrzymano dokument, kopię pozostawia się w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego. Wzór pokwitowania jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy. W razie konieczności wystąpienia do starosty z wnioskiem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w pokwitowaniu zamieszcza się informację o tym wniosku.

§ 14. [Zerwanie plomby]

1. Jeżeli w celu fizycznej kontroli przewożonych odpadów konieczne było zerwanie plomby (plomb), po zakończeniu kontroli kontrolujący zakłada plombę zastępczą (plomby zastępcze), jeżeli zezwala na kontynuację jazdy.

2. Z czynności zerwania plomby i założenia plomby zastępczej kontrolujący sporządza protokół. Oryginał protokołu otrzymuje kierujący pojazdem, kopię pozostawia się w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Do zerwania plomby założonej przez organy celne uprawniony jest wyłącznie funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.

§ 15. [Ocena stanu zdrowia kierującego pojazdem]

Jeżeli kontrolujący podczas kontroli kierującego pojazdem, posiadającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, stwierdzi, że niezbędna jest ocena stanu zdrowia kierującego pojazdem, występuje do starosty z wnioskiem o tę ocenę. Wniosek podpisuje kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 16. [Skierowanie osoby na egzamin sprawdzający kwalifikacje]

Jeżeli kontrolujący podczas kontroli kierującego pojazdem, posiadającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, stwierdzi, że istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji kierującego pojazdem, występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie tej osoby na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Wniosek podpisuje kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 17. [Pojazd niefigurujący w ewidencji pojazdów]

1. Jeżeli w wyniku weryfikacji danych o pojeździe oraz danych o dokumentach pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów okaże się, że pojazd nie figuruje w tej ewidencji, policjant ustala, na podstawie rozmowy z kierującym pojazdem, czy jest to pojazd zarejestrowany w trybie art. 73 ust. 3 ustawy, którego dane są zgromadzone w wyodrębnionym zbiorze, o którym mowa w art. 80a ust. 3 ustawy. W takim przypadku weryfikacja danych o pojeździe oraz o zawarciu umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu może nastąpić na podstawie dokumentów okazanych przez kierującego pojazdem.

2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że pojazd, o którym mowa w ust. 1, zagraża:

1) bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska – policjant wydaje kierującemu pojazdem polecenie powstrzymania się od jego dalszego używania i zobowiązuje do podjęcia we własnym zakresie czynności mających na celu usunięcie pojazdu z drogi;

2) porządkowi ruchu lub nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie – policjant zezwala na dalsze jego używanie przez czas nieprzekraczający 7 dni oraz ustnie określa warunki tego używania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, policjant sporządza notatkę urzędową. Kopię notatki przesyła się niezwłocznie, nie później niż w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu kontroli, organowi, który pojazd zarejestrował.

§ 18. [Przepisy stosowane do inspektora Inspekcji Transportu Drogowego lub policjanta przeprowadzającego kontrolę ruchu drogowego]

Do inspektora Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzającego kontrolę ruchu drogowego przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 1 i 4–8, § 3 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 i 5, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, ust. 4 pkt 2 i 3, ust. 6 i 7 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Kontrola ruchu drogowego przeprowadzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej]

1. Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 1 i 4–8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2–4, 6 i ust. 7 pkt 1–3 i 5–8 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.

2. Funkcjonariusz Straży Granicznej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem niezwłocznie powiadamia o tym właściwą miejscowo jednostkę Policji.

§ 20. [Kontrola ruchu drogowego przeprowadzana przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej]

1. Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej. Przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 1 i 4–8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2–4, 6 i ust. 7 pkt 1–3 i 5–8 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.

2. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem niezwłocznie powiadamia o tym właściwą jednostkę Policji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadku konieczności zatrzymania dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.

§ 21. [Kontrola transportu odpadów]

1. Kontrolę ruchu drogowego w zakresie kontroli transportu odpadów oraz wymagań związanych z tym transportem inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje w obecności funkcjonariusza Policji, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Wykonując kontrolę, inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska nosi ubiór zapewniający mu łatwą rozpoznawalność.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska zatrzymuje pojazdy, poruszając się wyłącznie pieszo oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 6–8, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

§ 22. [Czynności kontrolne wykonywane przez umundurowanego strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku]

1. Czynności kontrolne wykonuje umundurowany strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku. Osoba działająca w imieniu zarządcy drogi wykonuje te czynności, jeżeli nosi ubiór zapewniający jej łatwą rozpoznawalność.

2. Strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi zatrzymuje pojazdy, poruszając się wyłącznie pieszo oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 7, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 3.

3. Strażnik gminny (miejski) zatrzymuje pojazdy, poruszając się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 7, § 3 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz § 4 ust. 3.

4. Strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podaje imię i nazwisko oraz przyczynę przeprowadzenia tych czynności, a na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu okazuje legitymację służbową i upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Szkolenie]

1. Strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi otrzymuje upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego po ukończeniu szkolenia, którego program jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

2. Szkolenie organizuje przełożony osoby, która ubiega się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.

3. Szkolenie osoby ubiegającej się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego może stanowić część składową szkolenia, któremu podlega ona na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie, odpowiednio, straży gminnych (miejskich), straży leśnych i Straży Parku.

4. Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje komendant powiatowy (miejski) Policji, a w m.st. Warszawie – Komendant Stołeczny Policji, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

5. Organ, o którym mowa w ust. 4, prowadzi ewidencję wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

6. Osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego podlega okresowemu przeszkoleniu uzupełniającemu. Przeszkolenie to organizuje przełożony, o którym mowa w ust. 2, przed upływem 5 lat od ukończenia szkolenia lub poprzedniego przeszkolenia uzupełniającego. Program przeszkolenia uzupełniającego powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.

§ 24. [Obowiązki kierującego pojazdem]

1. W przypadku podania przez kontrolującego polecenia lub sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem:

1) zatrzymuje pojazd;

2) trzyma ręce na kierownicy;

3) na polecenie kontrolującego:

a) wyłącza silnik pojazdu,

b) włącza światła awaryjne,

c) umożliwia mu dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

2. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego.

§ 25. [Szkolenia osób upoważnionych do kontroli]

1. Szkolenia osób upoważnionych do kontroli oraz okresowe przeszkolenia uzupełniające przeprowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się za spełniające wymagania określone w rozporządzeniu.

2. Szkolenia rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem uzupełnienia programu szkolenia o zagadnienia określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia w przypadku szkolenia strażników gminnych (miejskich).

3. Upoważnienia do kontroli wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dla strażników leśnych, strażników Straży Parku oraz osób działających w imieniu zarządcy drogi zachowują ważność. Upoważnienia do kontroli wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dla strażników gminnych (miejskich) zachowują ważność przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Pieczęcie stosowane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, odpowiadające wzorowi obowiązującemu do dnia 28 lutego 2017 r., zachowują ważność do czasu ich wymiany na pieczęcie odpowiadające wzorowi określonemu w załączniku nr 8 do rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2020 r.

5. Protokoły drogowej kontroli technicznej zawierające wykaz kontrolny według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do szczegółowej drogowej kontroli technicznej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

6. Pokwitowania za zatrzymane dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1, według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 26. [Termin stosowania przepisu § 20 ust. 3]

Przepis § 20 ust. 3 stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 27. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2019 r., z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818 i 2020.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 841, z 2009 r. poz. 153, 1518 i 1836, z 2012 r. poz. 247, z 2013 r. poz. 730, z 2015 r. poz. 2357, z 2016 r. poz. 834, z 2017 r. poz. 436 i 2076 oraz z 2018 r. poz. 948), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466).

Załącznik 1. [SPOSÓB IDENTYFIKOWANIA POJAZDU, ZAKRES I METODY KONTROLI JEGO STANU TECHNICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 2141)

Załącznik nr 1

SPOSÓB IDENTYFIKOWANIA POJAZDU, ZAKRES I METODY KONTROLI JEGO STANU TECHNICZNEGO

Pozycja

Metoda

Kryteria uznania stanu pojazdu za niezadowalający

Kategoria usterki

drobna

poważna

niebezpieczna

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU

0.1. Tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane)

kontrola organoleptyczna*)

a) brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem

 

X

 

b) brak elementów numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna

 

X

 

c) numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu

 

X

 

d) brak nalepki kontrolnej – o ile jest wymagana

 

X

 

e) niezgodność numeru rejestracyjnego na nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych

 

X

 

f) nalepka kontrolna nieczytelna

X

 

 

0.2. Numer VIN / numer nadwozia/podwozia/ramy

kontrola organoleptyczna*)

a) brak numeru VIN lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać

 

X

 

b) numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu

 

X

 

c) nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu

X

 

 

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.1. Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca roboczego

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku

a) zbyt ciasne pasowanie sworznia

 

X

 

b) nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia

 

X

 

1.1.2. Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku

a) nadmierny lub zbyt mały skok jałowy

 

X

 

nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany

 

 

X

b) pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo

X

 

 

jeżeli wpływa na działanie

 

X

 

c) brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta

 

X

 

1.1.3. Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki

kontrola organoleptyczna*) elementów pod normalnym ciśnieniem roboczym; należy zmierzyć czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego oraz sprawdzić działanie wskaźnika ostrzegawczego, zabezpieczającego zaworu wieloobwodowego i zaworu spustowego

a) niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej czterokrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za niską wartość ciśnienia)

 

X

 

co najmniej dwukrotne uruchomienie hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego lub gdy wskaźnik wskazuje za małą wartość

 

 

X

b) czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego niezgodny z wymaganiami/nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości umożliwiającej skuteczne działanie hamulców

 

X

 

c) wieloobwodowy zawór zabezpieczający lub zawór spustowy nie działa

 

X

 

d) wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia lub słyszalny wypływ powietrza

 

X

 

e) uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowego

 

X

 

awaryjny układ hamulcowy nie działa prawidłowo

 

 

X

1.1.4. Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia

kontrola działania

nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika

X

 

 

brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnienia

 

X

 

1.1.5. Zawór sterujący hamulca postojowego

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) urządzenie sterujące pęknięte, uszkodzone lub nadmiernie zużyte

 

X

 

 

b) niepewne połączenie urządzenia sterującego z zaworem lub niepewne osadzenie zaworu

 

X

 

 

c) luźne połączenia lub nieszczelność układu

 

X

 

 

d) niepoprawne działanie

 

X

 

 

1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektroniczny hamulec postojowy

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) mechanizm zapadkowy nie blokuje

 

X

 

 

b) zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego

X

 

 

 

nadmierne zużycie

 

X

 

 

c) nadmierny skok dźwigni wskazujący na niewłaściwą regulację

 

X

 

 

d) brak urządzenia uruchamiającego, urządzenie uszkodzone lub nie działa

 

X

 

 

e) nieprawidłowe działanie, wskaźnik ostrzegawczy pokazuje awarię

 

X

 

 

1.1.7. Zawory hamulcowe (zawory główne, regulatory ciśnienia, zawory regulacyjne)

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza

 

X

 

 

jeżeli wpływa na funkcjonalność

 

 

X

 

b) nadmierny ubytek oleju ze sprężarki

X

 

 

 

c) niepewne lub niewłaściwe mocowanie zaworu

 

X

 

 

d) ubytek lub wyciek płynu hamulcowego

 

X

 

 

jeżeli wpływa na funkcjonalność

 

 

X

 

1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i pneumatyczne)

należy rozłączyć i ponownie połączyć wszystkie połączenia układu hamulcowego pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą

a) uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze

X

 

 

 

jeżeli wpływa na funkcjonalność

 

X

 

 

b) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworu

X

 

 

 

jeżeli wpływa na funkcjonalność

 

X

 

 

c) nieszczelność

 

X

 

 

jeżeli wpływa na funkcjonalność

 

 

X

 

d) nieprawidłowe działanie

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrza

kontrola organoleptyczna*)

a) zbiornik nieznacznie uszkodzony lub skorodowany

X

 

 

 

zbiornik znacznie uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny

 

X

 

 

b) urządzenie osuszające nie działa

 

X

 

 

c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornika

 

X

 

 

1.1.10. Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne)

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) urządzenie wspomagające jest uszkodzone lub działa nieskutecznie

 

X

 

 

urządzenie wspomagające nie działa

 

 

X

 

b) pompa hamulcowa uszkodzona, ale hamulec wciąż działa

 

X

 

 

pompa hamulcowa uszkodzona lub nieszczelna

 

 

X

 

c) niepewne mocowanie pompy hamulcowej, ale hamulec wciąż działa

 

X

 

 

niepewne mocowanie pompy hamulcowej

 

 

X

 

d) poziom płynu hamulcowego poniżej znaku minimum

X

 

 

 

poziom płynu hamulcowego znacznie poniżej znaku minimum

 

X

 

 

brak płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej

 

 

X

 

e) brak zamknięcia (pokrywki) zbiornika płynu hamulcowego

X

 

 

 

f) wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego świeci się lub jest uszkodzony

X

 

 

 

g) nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowego.

X

 

 

 

1.1.11. Sztywne przewody hamulcowe

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem

 

 

X

 

b) nieszczelność przewodów lub połączeń w pneumatycznym układzie hamulcowym

 

X

 

 

nieszczelność przewodów lub połączeń w hydraulicznym układzie hamulcowym

 

 

X

 

c) przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowane

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulców ze względu na blokowanie lub bezpośrednie ryzyko wycieku

 

 

X

 

d) przewody przemieszczone

X

 

 

 

ryzyko uszkodzenia

 

X

 

 

1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowe

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem

 

 

X

 

b) przewody są poskręcane lub zbyt krótkie

X

 

 

 

przewody są uszkodzone lub przecierają się

 

X

 

 

c) przewody lub połączenia w pneumatycznym układzie hamulcowym są nieszczelne

 

X

 

 

przewody lub połączenia w hydraulicznym układzie hamulcowym są nieszczelne

 

 

X

 

d) przewody pęcznieją pod ciśnieniem

 

X

 

 

osłabione zbrojenie

 

 

X

 

e) przewody porowate

 

X

 

 

1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowe

kontrola organoleptyczna*)

a) nadmierne zużycie klocków lub okładzin (widoczny znak granicznego zużycia)

 

X

 

 

nadmierne zużycie klocków lub okładzin (niewidoczny znak granicznego zużycia)

 

 

X

 

b) zanieczyszczenia okładzin lub klocków (np. olejem lub smarem)

 

X

 

 

jeżeli wpływają na działanie hamulca

 

 

X

 

c) brak lub nieprawidłowe zamontowanie okładziny lub klocka

 

 

X

 

1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe

kontrola organoleptyczna*)

a) zużycie bębna lub tarczy

 

X

 

 

nadmierne zużycie bębna lub tarczy, rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie

 

 

X

 

b) zanieczyszczenia bębna lub tarczy (np. olejem lub smarem)

 

X

 

 

poważnie wpływające na działanie hamulca

 

 

X

 

c) brak bębna lub tarczy

 

 

X

 

d) niepewne mocowanie tylnej tarczy hamulca

 

X

 

 

1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) linka uszkodzona lub splątana

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

b) nadmierne zużycie lub korozja elementu

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

c) niepewne mocowanie linki, drążka lub połączenia

 

X

 

 

d) uszkodzenie prowadnicy linki

 

X

 

 

e) ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego

 

X

 

 

f) nieprawidłowy ruch dźwigni/połączeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycie

 

X

 

 

1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne)

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwości

a) pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

b) nieszczelność urządzenia uruchamiającego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

d) nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego

 

X

 

 

grozi pęknięciem

 

 

X

 

e) zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca (brak skoku jałowego)

 

 

X

 

f) uszkodzenie osłony chroniącej przed brudem

X

 

 

 

brak osłony lub nadmierne jej uszkodzenie

 

X

 

 

1.1.17. Korektor siły hamowania

kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwości

a) uszkodzone połączenie

 

X

 

 

b) nieprawidłowe ustawienie połączenia

 

X

 

 

c) zawór zatarty lub nie działa (działa ABS)

 

X

 

 

zawór zatarty lub nie działa

 

 

X

 

d) brak korektora, jeżeli jest wymagany

 

 

X

 

e) brak tabliczki informacyjnej lub dane na tabliczce są nieczytelne

X

 

 

 

1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu

kontrola organoleptyczna*)

a) korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienie

 

X

 

 

b) nieprawidłowa praca korektora

 

X

 

 

c) nieprawidłowy montaż lub wymiana

 

X

 

 

1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany)

kontrola organoleptyczna*)

a) niepewne połączenia lub mocowanie

X

 

 

 

negatywny wpływ na działanie

 

X

 

 

b) brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanie

 

X

 

 

1.1.20. Automatyczne uruchamianie się hamulców przyczepy

rozłączyć połączenie hamulcowe między pojazdem ciągnącym a przyczepą

hamulec przyczepy nie załącza się automatycznie po rozłączeniu połączenia hamulcowego

 

 

X

 

1.1.21. Kompletny układ hamulcowy

kontrola organoleptyczna*)

a) inne urządzenia układu hamulcowego (np. pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp.) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

b) wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniu

X

 

 

 

wpływ na działanie układu

 

X

 

 

c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie dowolnego elementu

 

X

 

 

d) niebezpieczna przeróbka**) dowolnego elementu układu hamulcowego

 

X

 

 

wpływ na działanie hamulca

 

 

X

 

1.1.22. Połączenia kontrolne (o ile są wymagane lub zamontowane)

kontrola organoleptyczna*)

brak połączenia

 

X

 

 

1.1.23. Hamulec najazdowy

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

skuteczność mniejsza, niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”

 

X

 

 

1.2. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego

 

1.2.1. Sprawność

(P)

w trakcie badania na urządzeniu do kontroli działania stopniowo zwiększać siłę hamowania do osiągnięcia wartości maksymalnej

a) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole

 

X

 

 

brak siły hamowania co najmniej na jednym kole

 

 

X

 

b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi lub nadmierne odchylenie toru jazdy w trakcie próby drogowej

 

X

 

 

siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych

 

 

X

 

c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)

 

X

 

 

d) nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole

 

X

 

 

e) nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu koła

 

X

 

 

1.2.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców przy zadanej masie pojazdu lub, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, badanie należy wykonać na drodze z użyciem opóźnieniomierza (procentową skuteczność hamulców oblicza się dzieląc całkowitą siłę hamowania osiągniętą podczas stosowania hamulców przez wagę pojazdu lub w przypadku naczepy – sumę nacisku osi, mnożąc ten wynik przez 100).

skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

 

skuteczność mniejsza niż 50% wartości minimalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

X

 

1.3. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ)

 

1.3.1. Sprawność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.1.

a) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole

 

X

 

 

brak siły hamowania na co najmniej jednym kole

 

 

X

 

b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi; w przypadku badania na drodze pojazd nadmierne zjeżdża z linii prostej

 

X

 

 

siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych

 

 

X

 

c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)

 

X

 

 

1.3.2. Skuteczność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.2.

Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

 

osiągnięte mniej niż 50% wartości siły hamowania określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

X

 

1.4. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego

 

1.4.1. Sprawność

(P)

uruchomić hamulec podczas badania na urządzeniu do kontroli działania hamulców

hamulec nie działa co najmniej na jednym kole lub w przypadku badań na drodze pojazd zjeżdża nadmiernie z linii prostej

 

X

 

 

podczas badania osiągnięto mniej niż 50% wartości sił hamowania, o których mowa w pkt 1.4.2, w odniesieniu do masy pojazdu

 

 

X

 

1.4.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas przeprowadzić badanie drogowe z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu lub ze wskazaniem

osiągnięty wskaźnik skuteczności wynosi mniej niż określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

 

podczas badania osiągnięto mniej niż 50% powyższych wartości sił hamowania w odniesieniu do masy pojazdu

 

 

X

 

1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałego

kontrola organoleptyczna*) oraz, w miarę możliwości, sprawdzenie, czy układ działa

a) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego)

 

X

 

 

b) układ nie działa

 

X

 

 

1.6. Układ przeciwblokujący (ABS)

kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu

a) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa

 

X

 

 

b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu

 

X

 

 

c) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół

 

X

 

 

d) uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej

 

X

 

 

e) brak lub uszkodzenie innych elementów (np. czujnika, sterownika, modulatora)

 

X

 

 

f) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu

 

X

 

 

1.7. Elektroniczny układ hamulcowy (EBS)

kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu

a) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa

 

X

 

 

b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu

 

X

 

 

c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu

 

X

 

 

d) nieodpowiednie złącze między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub brak złącza

 

 

X

 

1.8. Płyn hamulcowy

kontrola organoleptyczna*)

płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami

 

X

 

 

bezpośrednie ryzyko awarii

 

 

X

 

2. UKŁAD KIEROWNICZY

 

2.1. Stan techniczny

 

2.1.1. Stan przekładni kierowniczej

kontrola organoleptyczna*) działania przekładni kierowniczej przy skręcaniu kierownicy

a) skręcony wał kierowniczy lub zużycie wielowypustu

 

X

 

 

wpływ na działanie

 

 

X

 

b) nadmierne zużycie wielowypustu wału kierowniczego

 

X

 

 

wpływ na działanie

 

 

X

 

c) zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego

 

X

 

 

wpływ na działanie

 

 

X

 

d) wyciek

 

X

 

 

tworzenie się kropel

 

 

X

 

2.1.2. Mocowanie obudowy przekładni kierowniczej

kontrola organoleptyczna*) mocowania obudowy przekładni do podwozia przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo

a) nieprawidłowe mocowanie obudowy przekładni kierowniczej

 

X

 

 

mocowania niebezpiecznie obluzowane lub widoczny względny ruch w stosunku do podwozia lub nadwozia

 

 

X

 

b) deformacja otworów do mocowania w podwoziu

 

X

 

 

znaczący wpływ na skuteczność mocowań

 

 

X

 

c) brak śrub mocujących lub śruby ułamane

 

X

 

 

znaczący wpływ na skuteczność mocowań

 

 

X

 

d) pęknięcie obudowy przekładni kierowniczej

 

X

 

 

wpływ na stabilność lub mocowanie obudowy

 

 

X

 

2.1.3. Stan połączeń układu kierowniczego

kontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo

a) ruch elementów względem siebie wymagający naprawy

 

X

 

 

nadmierny ruch elementów lub prawdopodobieństwo rozłączenia

 

 

X

 

b) nadmierne zużycie przegubów

 

X

 

 

bardzo poważne ryzyko rozłączenia

 

 

X

 

c) pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu

 

X

 

 

wpływ na działanie

 

 

X

 

d) brak elementów ograniczających skręt

 

X

 

 

e) nieprawidłowe ustawienie elementów (np. drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego)

 

X

 

 

f) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

 

wpływ na działanie

 

 

X

 

g) uszkodzenie lub zużycie osłony gumowej

X

 

 

 

brak lub znaczące zużycie osłony gumowej

 

X

 

 

2.1.4. Działanie połączeń układu kierowniczego

kontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo z kołami pojazdu na podłożu i przy włączonym silniku (wspomaganie układu kierowniczego)

a) ruchome części układu kierowniczego kolidują ze stałymi elementami podwozia

 

X

 

 

b) brak ograniczników skrętu lub ograniczniki nie działają

 

X

 

 

2.1.5. Wspomaganie układu kierowniczego

sprawdzić ewentualne wycieki z układu kierowniczego i poziom płynu w zbiorniku hydraulicznego układu wspomagania (jeżeli poziom jest widoczny) postawić pojazd na kołach, włączyć silnik i sprawdzić, czy wspomaganie układu kierowniczego działa

a) wyciek płynu

 

X

 

 

b) zbyt niski poziom płynu (poniżej znaku minimum)

 

X

 

 

niedostateczna pojemność zbiornika

 

 

X

 

c) mechanizm wspomagania nie dział

 

X

 

 

wpływ na poprawność działania układu kierowniczego

 

 

X

 

d) pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmu

 

X

 

 

wpływ na poprawność działania układu kierowniczego

 

 

X

 

e) nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementów

 

X

 

 

wpływ na poprawność działania układu kierowniczego

 

 

X

 

f) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

 

wpływ na poprawność działania układu kierowniczego

 

 

X

 

g) uszkodzenie lub nadmierna korozja linek/przewodów

 

X

 

 

wpływ na poprawność działania układu kierowniczego

 

 

X

 

2.2. Kierownica i kolumna kierownicy

 

2.2.1. Stan kierownicy

ustawić pojazd na podłożu, naprzemiennie pchać i ciągnąć kierownicę wzdłuż osi kolumny, ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny

kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnych

a) ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz

 

X

 

 

bardzo poważne ryzyko rozłączenia

 

 

X

 

b) brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy

 

X

 

 

bardzo poważne ryzyko rozłączenia

 

 

X

 

c) pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicy

 

X

 

 

bardzo poważne ryzyko rozłączenia

 

 

X

 

d) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

 

2.2.2. Kolumna kierownicy oraz amortyzatory kierownicy

naprzemiennie ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny

kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnych

a) nadmierny ruch piasty koła kierownicy w górę lub w dół

 

X

 

 

b) nadmierny luz promieniowy kolumny kierownicy

 

X

 

 

c) zużyty przegub elastyczny

 

X

 

 

d) uszkodzone mocowanie

 

X

 

 

bardzo poważne ryzyko rozłączenia

 

 

X

 

e) niebezpieczna przeróbka**)

 

 

X

 

2.3. Luz sumaryczny na kole kierownicy

włączyć silnik w pojeździe ze wspomaganiem układu kierowniczego i ustawić koła dojazdy na wprost; delikatnie skręcać kierownicę w lewo i w prawo do poruszenia kół jezdnych. Kontrola organoleptyczna*) luzu

zbyt duży ruch jałowy kierownicy (np. dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy)

 

X

 

 

wpływ na bezpieczne kierowanie

 

 

X

 

2.4. Ustawienie kół

kontrola organoleptyczna*)

wyraźnie nieprawidłowe ustawienie

X

 

 

 

wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy

 

X

 

 

2.5. Obrotnica osi kierowanej przyczepy

kontrola organoleptyczna*) lub sprawdzenie za pomocą odpowiednio przystosowanego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami

a) element uszkodzony w niewielkim stopniu

 

X

 

 

poważne uszkodzenie lub pęknięcie elementu

 

 

X

 

b) zbyt duży luz

 

X

 

 

wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy

 

 

X

 

c) uszkodzone mocowanie

 

X

 

 

poważny wpływ na skuteczność mocowania

 

 

X

 

2.6. Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie zgodności między skrętem koła kierownicy a skrętem kół przy włączaniu i wyłączaniu silnika lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu

a) wskaźnik awarii układu EPS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie

 

X

 

 

b) wspomaganie nie działa

 

X

 

 

c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu

 

X

 

 

3. WIDOCZNOŚĆ

 

3.1. Pole widzenia

kontrola organoleptyczna*) z siedzenia kierowcy

przeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)

X

 

 

 

ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne

 

X

 

 

3.2. Stan szyb

kontrola organoleptyczna*)

a) pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona), poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej

X

 

 

 

ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne

 

X

 

 

b) szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)

X

 

 

 

ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne

 

X

 

 

c) niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub z tworzywa

 

X

 

 

znaczące ograniczenie widoczności w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej

 

 

X

 

3.3. Lusterka wsteczne lub inne urządzenia o funkcji urządzenia widzenia pośredniego

kontrola organoleptyczna*)

a) brak lusterka lub urządzenia lub mocowanie niezgodne z wymaganiami określonymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (co najmniej dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem)

X

 

 

 

mniej niż dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem

 

X

 

 

b) lusterko lub urządzenie pośredniego widzenia nieznacznie uszkodzone lub obluzowane

X

 

 

 

lusterko lub urządzenie nie działa, jest bardzo uszkodzone, obluzowane lub niepewnie zamocowane

 

X

 

 

c) brak zapewnienia wymaganej widoczności

 

X

 

 

3.4. Wycieraczki przedniej szyby

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) wycieraczki nie działają lub ich brak

 

X

 

 

b) uszkodzenie pióra wycieraczki

X

 

 

 

brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie

 

X

 

 

3.5. Spryskiwacze przedniej szyby

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

spryskiwacze nie działają prawidłowo (brak płynu do spryskiwaczy, ale pompa działa lub złe ustawienie strumienia spryskującego)

X

 

 

 

spryskiwacze nie działają

 

X

 

 

3.6. Instalacja odmgławiająca

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

układ nie działa lub jest wyraźnie uszkodzony

X

 

 

 

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

 

4.1. Światła drogowe i mijania

 

4.1.1. Stan i działanie

kontrola działania organoleptyczna*) i sprawdzenie

a) brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)

X

 

 

 

pojedyncze światła/źródła światła; w przypadku LED poważnie pogorszona widoczność

 

X

 

 

b) niewielkie uszkodzenie układu projektorowego (odbłyśnik i soczewka)

X

 

 

 

poważne uszkodzenie układu projektorowego lub jego brak (odbłyśnik i soczewka)

 

X

 

 

c) niepewne mocowanie światła

 

X

 

 

4.1.2. Ustawienie

kontrola działania organoleptyczna*) i sprawdzenie

a) rażąco złe ustawienie świateł drogowych i mijania

 

X

 

 

b) nieprawidłowe mocowanie źródła światła

 

X

 

 

4.1.3. Przełączniki

kontrola działania organoleptyczna*) i sprawdzenie

a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnie

X

 

 

 

przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej światłości świateł świecących do przodu

 

X

 

 

b) nieprawidłowe działanie przełącznika

 

X

 

 

4.1.4. Zgodność z wymaganiami o warunkach technicznych

kontrola działania organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

 

b) elementy na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę

 

X

 

 

c) brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym

 

X

 

 

 

4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość

a) urządzenie nie działa

 

X

 

b) obsługa urządzenia sterowanego ręcznie niemożliwa z siedzenia kierowcy

 

X

 

4.1.6. Urządzenie do oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość

urządzenie nie działa

X

 

 

w przypadku świateł wyładowczych

 

X

 

4.2. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i tylne oraz światła do jazdy dziennej

4.2.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) uszkodzone źródło światła

 

X

 

b) uszkodzenie klosza

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.2.2. Przełączniki

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

tylne światła pozycyjne i światła obrysowe boczne można wyłączyć, gdy włączone są światła przednie

 

X

 

b) nieprawidłowe działanie przełącznika

 

X

 

4.2.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła

 

X

 

b) elementy na kloszu lub źródle światła, które zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę

X

 

 

czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła

 

X

 

4.3. Światła hamowania „stop”

4.3.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)

X

 

 

pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3

 

X

 

żadne źródło światła nie działa

 

 

X

b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)

X

 

 

poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.3.2. Przełączniki

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

opóźnione działanie przełącznika

 

X

 

przełącznik nie działa w ogóle

 

 

X

b) nieprawidłowe działanie przełącznika

 

X

 

4.3.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła miejsca montażu, jasności lub oznaczenia

X

 

 

białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona jasność światła

 

X

 

4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne

4.4.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)

X

 

 

pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3

 

X

 

b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)

X

 

 

poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.4.2. Przełączniki

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

przełącznik nie działa w ogóle

 

X

 

4.4.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła miejsca montażu, światłości lub oznaczenia

 

X

 

4.4.4. Częstotliwość błysków kierunkowskazów

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

częstotliwość błysków mniejsza niż 45 cykli na minutę lub większa niż 150 cykli na minutę

X

 

 

4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

4.5.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)

X

 

 

pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3

 

X

 

b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)

X

 

 

poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia lub oślepia kierujących pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka

 

X

 

4.5.2. Ustawienie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

niewłaściwe ustawienie granicy światła i cienia przedniego światła przeciwmgłowego w płaszczyźnie poziomej (granica zbyt nisko)

X

 

 

granica światła i cienia powyżej granicy dla świateł mijania

 

X

 

4.5.3. Przełączniki

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

przełącznik nie działa

 

X

 

4.5.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia

 

X

 

b) układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

4.6. Światła cofania

4.6.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) uszkodzenie źródła światła

X

 

 

b) uszkodzenie klosza

X

 

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.6.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia

 

X

 

b) układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

4.6.3. Przełączniki

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

światło cofania można włączyć, kiedy włączony jest inny bieg niż wsteczny

 

X

 

4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

4.7.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłu

X

 

 

b) uszkodzenie źródła światła (złożone źródło światła)

X

 

 

uszkodzenie źródła światła (pojedyncze źródło światła)

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.7.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

układ działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe

4.8.1. Stan

kontrola organoleptyczna*)

a) nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych

X

 

 

wpływ na funkcję odblaskową

 

X

 

b) niepewne mocowanie odblasków

X

 

 

ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.8.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*)

urządzenie, jego położenie lub barwa odbijanego światła niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

brak urządzenia lub odbijanie czerwonego światła do przodu i białego do tyłu

 

X

 

4.9. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia

4.9.1. Stan i działanie

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

wskaźniki nie działają

X

 

 

nie działają wskaźniki włączenia świateł drogowych lub tylnego światła przeciwmgłowego

 

X

 

4.9.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

brak zgodności z wymaganiami określonymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

4.10. Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą

kontrola organoleptyczna*) w miarę możliwości należy sprawdzić ciągłość elektryczną instalacji

a) niepewne mocowanie elementów nieruchomych

X

 

 

luźna wtyczka w gnieździe elektrycznym

 

X

 

b) uszkodzenie lub zużycie izolacji

X

 

 

możliwość spowodowania zwarcia

 

X

 

c) nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych przyczepy lub pojazdu ciągnącego

 

X

 

światła hamowania „stop” przyczepy nie działają

 

 

X

4.11. Złącza i przewody elektryczne

kontrola organoleptyczna*) pojazdu, obejmująca w niektórych przypadkach także komorę silnikową

a) niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie przewodów

X

 

 

obluzowane mocowania, kontakt z ostrymi krawędziami, prawdopodobieństwo rozłączenia połączeń

 

X

 

ryzyko dotykania przez przewody gorących części, elementów obracających się lub podłoża; rozłączone złącza (części dotyczące układu hamulcowego i kierowniczego)

 

 

X

b) niewielkie zużycie instalacji

X

 

 

znaczny stopień zużycia instalacji

 

X

 

skrajne zużycie instalacji, w zakresie dotyczącym układu hamulcowego i kierowniczego

 

 

X

c) uszkodzona lub zużyta izolacja

X

 

 

ryzyko zwarcia

 

X

 

bezpośrednie zagrożenie pożarem lub iskrzeniem

 

 

X

4.12. Dodatkowe światła i światła odblaskowe

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) światło lub światło odblaskowe zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

wysyłanie/odbijanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu

 

X

 

b) światło działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

liczba świateł przednich działających jednocześnie przekracza dozwoloną światłość światła; emitowanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu

 

X

 

c) niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowego

X

 

 

bardzo poważne ryzyko odpadnięcia

 

X

 

4.13. Akumulator (-y)

kontrola organoleptyczna*

a) niepewne mocowanie

X

 

 

niewłaściwe mocowanie, możliwość spowodowania zwarcia

 

X

 

b) wyciek

X

 

 

wyciek substancji niebezpiecznych

 

X

 

c) uszkodzony wyłącznik akumulatora (jeżeli jest wymagany)

 

X

 

d) uszkodzone bezpieczniki (jeżeli są wymagane)

 

X

 

e) niewłaściwa wentylacja (jeżeli jest wymagana)

 

X

 

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.1. Osie

5.1.1. Osie

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

a) pęknięcie lub odkształcenie osi

 

 

X

b) niepewne mocowanie do pojazdu

 

X

 

pogorszona stabilność toru jazdy, negatywny wpływ na działanie: nadmierny ruch względem mocowań

 

 

X

c) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

wpływ na stabilność toru jazdy, nieprawidłowe działanie, zbyt mała odległość od innych części pojazdu lub od podłoża

 

 

X

5.1.2. Zwrotnice

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

do każdego koła przyłożyć siłę w kierunku pionowym lub poziomym i obserwować ruch między belką osi a zwrotnicą

a) pęknięcie zwrotnicy

 

 

X

b) nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworznia

 

X

 

prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy

 

 

X

c) zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi

 

X

 

prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy

 

 

X

d) luz sworznia zwrotnicy w osi

 

X

 

prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy

 

 

X

5.1.3. Łożyska kół

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

rozkołysać koło lub przyłożyć siłę boczną do każdego koła i obserwować ruch koła do góry w stosunku do zwrotnicy.

a) zbyt duży luz na łożysku koła

 

X

 

pogorszenie stabilności toru jazdy; niebezpieczeństwo zniszczenia

 

 

X

b) łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone

 

X

 

niebezpieczeństwo przegrzania; niebezpieczeństwo zniszczenia

 

 

X

5.2. Koła i opony

5.2.1. Piasta koła

kontrola organoleptyczna*)

a) brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła

 

X

 

brak elementów mocujących koła lub obluzowanie ich w takim stopniu, że ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

 

X

b) zużycie lub uszkodzenie piasty

 

X

 

zużycie lub uszkodzenie mające wpływ na bezpieczne mocowanie kół

 

 

X

5.2.2. Koła

kontrola organoleptyczna*) obu stron każdego koła pojazdu na kanale diagnostycznym lub podnośniku

a) pęknięcie lub wada spawalnicza

 

 

X

b) niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających

 

X

 

prawdopodobieństwo wypadnięcia

 

 

X

c) znaczące odkształcenie lub zużycie koła

 

X

 

wpływ na bezpieczne mocowanie do piasty; wpływ na bezpieczne mocowanie opony

 

 

X

d) rozmiar, kompletacja, kompatybilność lub typ koła niezgodny ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu lub wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy

 

X

 

5.2.3. Opony

kontrola organoleptyczna*) całej opony przez przemieszczanie pojazdu do przodu i do tyłu

a) rozmiar opony, indeks nośności, znak homologacji lub indeks prędkości niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli ma to wpływ na bezpieczeństwo jazdy

 

X

 

niewystarczający indeks nośności lub prędkości w odniesieniu do faktycznego zastosowania; opona dotyka nieruchomych części pojazdu, co ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy

 

 

X

b) różne rozmiary opon na tej samej osi lub kołach bliźniaczych

 

X

 

c) opony o różnej budowie (radialna/diagonalna) na tej samej osi

 

X

 

d) znaczące uszkodzenie lub przecięcie opony

 

X

 

widoczny lub uszkodzony kord opony

 

 

X

e) widoczny wskaźnik granicznego zużycia bieżnika opony

 

X

 

głębokość rzeźby bieżnika opony niezgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

X

f) opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (elastyczne fartuchy przeciwbłotne)

X

 

 

opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu, bez wpływu na bezpieczną jazdę

 

X

 

g) opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

bieżnikowanie wpływa na warstwę ochronną kordu

 

 

X

5.3. Zawieszenie

5.3.1. Resory i stabilizatory

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

a) niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi

 

X

 

widoczne względne przemieszczanie się; mocowania bardzo poważnie obluzowane

 

 

X

b) uszkodzenie lub pęknięcie części resoru

 

X

 

bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resora lub piór dodatkowych

 

 

X

c) brak resoru

 

X

 

bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resora lub piór dodatkowych

 

 

X

d) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ resorujący nie działa

 

 

X

5.3.2. Amortyzatory

kontrola organoleptyczna*

a) niepewne mocowanie amortyzatorów do podwozia lub osi;

X

 

 

obluzowany amortyzator

 

X

 

b) amortyzator uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub niewłaściwe działanie

 

X

 

c) brak amortyzatora

 

X

 

5.3.3. Drążki skrętne, drążki reakcyjne, wahacze

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

a) niepewne mocowanie części do podwozia lub osi

 

X

 

prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy

 

 

X

b) uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementu

 

X

 

wpływ na stabilność elementu lub jego pęknięcie

 

 

X

c) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ nie działa

 

 

X

5.3.4. Sworznie wahaczy

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

a) nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczy

 

X

 

prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy

 

 

X

b) poważne zużycie osłony gumowej

X

 

 

brak lub pęknięcie osłony gumowej

 

X

 

5.3.5. Zawieszenie pneumatyczne

kontrola organoleptyczna*

a) układ nie działa

 

 

X

b) uszkodzenie, przeróbka lub zużycie dowolnego elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układu

 

X

 

poważny wpływ na działanie układu

 

 

X

c) słyszalny wypływ powietrza z układu

 

X

 

d) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane

6.1.1. Stan

kontrola organoleptyczna*)

a) niewielkie pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzeczek

 

X

 

poważne pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzeczek

 

 

X

b) niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeń

 

X

 

obluzowana większość mocowań; niewystarczająca wytrzymałość części

 

 

X

c) nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji

 

X

 

niewystarczająca wytrzymałość części

 

 

X

6.1.2. Rury wydechowe i tłumiki

kontrola organoleptyczna*) pojazdu na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku

a) nieszczelność lub niepewne mocowanie układu wydechowego

 

X

 

b) spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerów

 

X

 

zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pojeździe

 

 

X

6.1.3. Zbiornik paliwa i przewody paliwowe (w tym zbiorniki i przewody paliwowe do celów grzewczych)

kontrola organoleptyczna*); w przypadku układów zasilania gazem LPG/CNG należy zastosować elektroniczny detektor gazu

a) niepewne mocowanie zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych, stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe

 

 

X

b) wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny

 

X

 

ryzyko pożaru; nadmierny wyciek materiałów niebezpiecznych

 

 

X

c) przetarcie przewodów

X

 

 

uszkodzenie przewodów

 

X

 

d) nieprawidłowe działanie zaworu odcinającego paliwa (jeżeli jest wymagany)

 

X

 

e) zagrożenie pożarowe z powodu:

– wycieku paliwa

– niewłaściwego oddzielenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego

– stanu komory silnikowej

 

 

X

f) układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, napęd wodorowy niezgodny wymaganiami; część systemu działa nieprawidłowo

 

 

X

6.1.4. Zderzaki, zabezpieczenia boczne i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd

kontrola organoleptyczna*)

a) obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia

 

X

 

części grożą odpadnięciem; znaczne pogorszenie spełnianej funkcji

 

 

X

b) urządzenie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

X

 

6.1.5. Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony)

kontrola organoleptyczna*)

a) uchwyt koła w złym stanie

X

 

 

b) pęknięte lub niepewne mocowanie uchwytu

 

X

 

c) koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie

 

X

 

wysokie ryzyko odpadnięcia

 

 

X

6.1.6. Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia

(+P)

kontrola organoleptyczna*) pod kątem zużycia i prawidłowego działania, ze szczególnym uwzględnieniem zamontowanych urządzeń zabezpieczających i działania wskaźników pomiarowych

a) uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli nie jest używany)

 

X

 

uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli jest używany)

 

 

X

b) nadmierne zużycie elementu

 

X

 

zużycie elementu poniżej granicznego

 

 

X

c) uszkodzone mocowanie

 

X

 

obluzowane mocowanie z wysokim ryzykiem odpadnięcia

 

 

X

d) brak lub nieprawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającego

 

X

 

e) co najmniej jeden wskaźnik prawidłowego zapięcia sprzęgu nie działa

 

X

 

f) elementy sprzęgu zasłaniają tablicę rejestracyjną lub światła pojazdu, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

X

 

 

nieczytelna tablica rejestracyjna, w przypadku, gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

 

X

 

g) niebezpieczna przeróbka**) (części drugorzędne)

 

X

 

niebezpieczna przeróbka**) (części główne)

 

 

X

h) urządzenie sprzęgające o nieodpowiedniej wytrzymałości, nieodpowiednie lub niezgodne z wymaganiami.

 

 

X

6.1.7. Przeniesienie napędu

kontrola organoleptyczna*)

a) obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające

 

X

 

obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające w takim stopniu, że poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

 

X

b) nadmierne zużycie łożysk wału napędowego

 

X

 

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

 

 

X

c) nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych

 

X

 

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

 

 

X

d) zły stan przegubów elastycznych

 

X

 

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

 

 

X

e) uszkodzony lub wygięty wałek lub półoś

 

X

 

f) pęknięcie lub niepewne mocowanie obudowy łożyska

 

X

 

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia obudowy

 

 

X

g) znaczące zużycie osłony gumowej

X

 

 

brak lub pęknięcie osłony gumowej

 

X

 

h) niedozwolona prawem przeróbka układu napędowego

 

X

 

6.1.8. Mocowanie silnika

kontrola organoleptyczna*) bez konieczności stosowania kanału diagnostycznego lub dźwignika

mocowanie zużyte, wyraźnie i poważnie uszkodzone

 

X

 

mocowanie obluzowane lub pęknięte

 

 

X

6.1.9. Praca silnika

kontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsu

a) przeróbka jednostki sterującej wpływająca na bezpieczeństwo lub środowisko

 

X

 

b) przeróbka silnika wpływająca na bezpieczeństwo lub środowisko

 

 

X

6.2. Kabina i nadwozie

6.2.1. Stan

kontrola organoleptyczna*)

a) obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciała

 

X

 

obluzowana lub uszkodzona część grożąca odpadnięciem

 

 

X

b) niepewne mocowanie słupka nadwozia

 

X

 

pogorszona stabilność

 

 

X

c) do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnika

 

X

 

zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe

 

 

X

d) niebezpieczna przeróbka**)

 

X

 

zbyt mały odstęp od obracających lub poruszających się części lub nawierzchni drogi

 

 

X

6.2.2. Mocowania

kontrola organoleptyczna*)

a) niepewne mocowania nadwozia lub kabiny

 

X

 

wpływ na stabilność

 

 

X

b) wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwozia

 

X

 

c) niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia oraz w przypadku gdy są symetryczne

 

X

 

niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia w takim stopniu, że poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego

 

 

X

d) nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego

 

X

 

pogorszona stabilność

 

 

X

6.2.3. Drzwi i zamki

kontrola organoleptyczna*)

a) drzwi źle się otwierają lub zamykają

 

X

 

b) stan drzwi przesuwnych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie

 

X

 

stan drzwi obrotowych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie

 

 

X

c) zniszczone drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi

X

 

 

brakujące lub obluzowane drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi

 

X

 

6.2.4. Podłoga

kontrola organoleptyczna*)

niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi

 

X

 

niewystarczająca stabilność

 

 

X

6.2.5. Siedzenie kierowcy

kontrola organoleptyczna*)

a) uszkodzona konstrukcja siedzenia

 

X

 

mocowanie siedzenia obluzowane

 

 

X

b) nieprawidłowe działanie regulacji ustawienia siedzenia

 

X

 

siedzenie się przemieszcza lub nie można unieruchomić oparcia

 

 

X

6.2.6. Pozostałe siedzenia

kontrola organoleptyczna*)

a) siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części drugorzędne)

X

 

 

siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części główne)

 

X

 

b) siedzenia zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

przekroczona maksymalna dozwolona liczba siedzeń; mocowanie siedzeń w miejscach niezgodnych ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu

 

X

 

6.2.7. Wskaźniki i przyrządy kierowcy

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

nieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazdu

 

X

 

wpływ na bezpieczne działanie

 

 

X

6.2.8. Stopnie kabiny

kontrola organoleptyczna*)

a) niepewne mocowanie stopnia lub poręczy

X

 

 

niewystarczająca stabilność

 

X

 

b) stopień lub poręcz w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników

 

X

 

6.2.9. Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne

kontrola organoleptyczna*)

a) uszkodzone mocowanie dodatkowych akcesoriów lub wyposażenia

 

X

 

b) dodatkowe akcesoria lub wyposażenie niezgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli jest wymagane

X

 

 

zamontowane części mogą spowodować uszkodzenie ciała; wpływ na bezpieczeństwo użytkowania

 

X

 

c) wycieki z układów hydraulicznych

X

 

 

nadmierne wycieki materiałów niebezpiecznych

 

X

 

6.2.10. Błotniki, fartuchy przeciwbłotne

kontrola organoleptyczna*)

a) brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części

X

 

 

prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń, zagrożenie odpadnięciem

 

X

 

b) fartuchy przeciwbłotne zbyt blisko opony/koła

X

 

 

błotnik zbyt blisko opony/koła

 

X

 

c) niezgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

X

 

 

niewystarczająca osłona całej szerokości opony

 

X

 

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa

7.1.1. Pewność mocowania pasów i zapięć

kontrola organoleptyczna*)

a) znacznie uszkodzony punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwa;

 

X

 

wpływ na stabilność

 

 

X

b) obluzowane punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

 

X

 

7.1.2. Stan ogólny pasów i zapięć

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania

a) brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa lub pas niezamontowany

 

X

 

b) uszkodzenie pasów bezpieczeństwa

X

 

 

przecięcie lub oznaki rozciągnięcia pasa

 

X